Annonce

Asyltal: Danmark ligger over middel

Danmark var i 2014 blandt de EU-lande, der tog imod forholdsvis mange flygtninge, og gav forholdsvis mange opholdstilladelser. Foreløbige 2015-tal tyder dog på, at Danmark tager imod en mindre andel end tidligere.
Danmark hører til den gruppe af EU-lande, som tager imod forholdsvis mange asylansøgere og giver forholdsvis mange opholdstilladelser, uden dog at være i den absolutte top. Det viser beregninger, som Netavisen Pio har foretaget på baggrund af data fra Eurostat. Alt efter hvordan regnestykket gøre op, og hvilken periode der ses på, befinder Danmark sig et sted mellem nummer fire og nummer tolv, når det kommer til spørgsmålet om, hvilke EU-lande der tager imod flest asylansøgere.

Noget kan tyde på, at Danmark siden årsskiftet har oplevet forholdsvis mindre tilstrømningen end de øvrige lande. Det er dog for tidligt at konkludere, om der er udtryk for et generelt skifte i tilstrømningen. Beregningerne viser samtidig, at der er stor variation i forhold til hvor mange asylansøgere de forskellige EU-lande tager imod, også når der tages hensyn til forskelle i indbyggertal og velstandsniveau.

Mange tal i debatten om asylansøgere
Der fyger mange tal rundt i asyldebatten. Der er forskellige måder at opgøre antallet af asylansøgere på, alt efter hvilke parametre man tager med i betragtning. Da sagen samtidig er politisk betændt, betyder det, at forskellige interesser bruger de tal, der bekræfter det billede, man gerne vil tegne: Højrefløjen at Danmark er ved at blive overløbet af asylansøgere og tager langt flere end EU-gennemsnittet. Venstrefløjen at Danmark usolidarisk lukker sig om sig selv og sender problemerne videre til vores nabolande.

Det er klart, at en umiddelbar sammenligning af antallet af asylansøgere mellem EU-landene ikke siger alverden om hvorvidt fordelingen er rimelig, hvis den ikke også tager højde for landenes indbyggertal og landenes velstandsniveau. Eksempelvis er befolkningen i Bulgarien dobbelt så stor som i Danmark, mens landets samlede bruttonationalprodukt er under en femtedel af det danske.

Desuden er det vigtigt at skelne mellem antallet af personer, der søger om asyl, og antallet af personer, der rent faktisk får tildelt ophold på baggrund af deres ansøgning. Der kan nemlig være store variationer mellem landene i forhold til, hvor mange asylansøgere der rent faktisk for tildelt ophold.

Netavisen Pio har derfor på baggrund af Eurostats tal for asylansøgere og opholdstilladelser i 2014, samt asylansøgere i de første tre måneder af 2015, lavet rangeret EU-landene i forhold til hvor mange de tager imod, når der tages højde for henholdsvis EU-landenes indbyggertal (målt som ansøgere/ophold per million indbyggere) og velstand  (målt som asylansøgere/ophold per milliard kroner i BNP). Disse data stammer ligeledes fra Eurostats. EU-landene er rangeret fra nummer 1 til 28, hvor 1 er det land der tager imod flest, og 28 er det land der tager imod færrest.

14.680 søgte asyl – 5.480 fik ophold
I 2014 søgte 14.680 personer om asyl i Danmark ifølge Eurostats oplysninger, og i sammen periode fik 5.480 tilkendt ophold på baggrund af deres ansøgning. Det placerer Danmark som det land der har taget imod henholdsvis 10. og 9. flest flygtninge, alt efter om man ser på ansøgere eller ophold. Danmark ligger langt efter lande som Tyskland, Sverige, Frankrig og Italien, men omvendt langt foran lande som Polen, Spanien, Tjekkiet, Portugal og de baltiske lande.

Dette har vi gjort for 2014, både i forhold til antallet af asylansøgere, og i forhold til antallet af meddelte opholdstilladelser på baggrund af asylansøgninger. Endelig har vi gjort det for de første tre måneder af 2015, som er de foreløbigt sidste måneder, hvor der ligger data fra Eurostat. Resultaterne fremgår af Figur 1, Figur 2 og Figur 3.

Figur 1: Asylansøgere i forhold til BNP og indbyggertal, 2014
asyl figur 1

Som det fremgår af Figur 1, kravler Danmark op ad listen, når der tages højde for indbyggertal og BNP. Målt på baggrund af indbyggertallet var Danmark det land, der tog femte flest flygtninge. Målt på baggrund af BNP var Danmark det land, der tog ottende flest. I forhold til Tyskland, så modtog Danmark en anelse flere asylansøgere hvis der ses på indbyggertallet, og en anelse færre hvis der ses på BNP. Sverige, Ungarn, Malta og Bulgarien skiller sig ud som de lande der modtog flest asylansøgere, mens ”bundskraberne”, der scorer lavt på begge parametre, er fortsat lande som Portugal, Tjekkiet, Slovakiet og Spanien. 

Figur 2: Ophold til asylansøgere i forhold til BNP og indbyggertal, 2014
asyl figur 2

Som det fremgår af Figur 2, kravler Danmark en smule op ad listen, når der ses på, hvor mange asylansøgere der rent faktisk ender med at få opholdstilladelse. Opgøres det på baggrund af indbyggertal springer Danmark fra en femte- til en fjerdeplads, og opgøres på baggrund af BNP springer Danmark fra en ottende- til en sjetteplads. Danmark giver altså opholdstilladelse til forholdsvis flere asylansøgere end eksempelvis Tyskland. Det generelle mønster blandt landene ligner dog meget det fra Figur 1.

Figur 3: Asylansøgere i forhold til BNP og indbyggertal, 1. kvartal 2015
asyl figur 3

Udviklingen i antallet af ansøgere i de første tre måneder af 2015 fremgår af Figur 3. Som det ses, er Danmark nu dumpet noget længere ned i rækkerne. Målt på indbyggertal er Danmark nu det land, der tager imod 10. flest flygtninge, og målt i forhold til BNP er Danmark nede på en 12.-plads. Det er vanskeligt at sige, hvad årsagen til Danmarks ændrede placering er.

Det kan skyldes, at de opstramninger af regler for blandt andet familiesammenføring, som den tidligere SR-regering vedtog, allerede er slået igennem i tilstrømningen. Det kan også skyldes, at flygtningemønstret i årets første tre måneder ganske enkelt er anderledes end i året som helhed. Af samme grund kan det naturligvis ikke konkluderes, at udviklingen i årets første tre måneder vil afspejle udviklingen i hele 2015, når det endelige regnskab gøres op.

Noget kunne dog tyde på, at tendens også er fortsat i de seneste måneder. Jyllands-Posten kunne forleden fortælle, at Danmark i juli måned modtog 700 færre flygtninge i forhold til samme måned sidste år, samtidig med at tilstrømningen til Europa generelt har været stigende. Det kunne tyde på, at Danmark dermed fortsætter tendens med at kravle ned af listen. Det er dog ikke til at sige noget definitivt om, før der foreligger nye tal fra Eurostat.

Danmark i den øvre del af midtergruppen
På baggrund af de tre figurer er det rimeligt at konkludere, at Danmark befinder sig i den øvre del af midterfeltet blandt EU-landene, når det kommer til at tage imod asylansøgere. Hverken højrefløjens påstand om, at Danmark påtager sig en uforholdsmæssig stor andel, eller venstrefløjens påstand om, at Danmark har meldt sig helt ud af fællesskabet, synes at have bund i virkeligheden.

Det bliver dog interessant at se, hvordan udviklingen er været fra april til juni, da noget tyder på, at Danmark er på vej ned ad listen.

Figurerne viser dog samtidig, at der er stor ulighed i den måde flygtningene fordeles på, og at især en række østeuropæiske lande samt Spanien og Portugal tager langt mindre, end både deres indbyggertal og deres velstand burde tilsige. Næste anledning til at gøre status over situationen kommer inden for kort tid, når Eurostat udsender tal for året andet kvartal af 2015, det vil sige april, maj og juni.


Flere artikler om emnet