Centralt værk om politisk legende

En ny biografi udfolder den legendariske sydslesvigske politiker Karl Otto Meyers indsats. Den er en glimrende introduktion til grænselandet.
Karl Otto Meyer var aktiv i sydslesvigsk politik fra besættelsen og helt til hans død som 90-årig i 2016. Som mangeårigt medlem af Slesvig-Holstens parlament og redaktør af Flensborg Avis var han en ikke blot et kendt ansigt i dansk og tysk politik – han var med til at præge og ændre det danske mindretal i Sydslesvig og opnåede ikonisk status på begge sider af grænsen.

Karl Otto Meyer har så rigeligt fortjent en politisk biografi

Groft sagt kan man sige, at før Karl Otto Meyers indsats var det danske mindretal præget af nationakonservative og delvist revanschistiske strømninger; og at efter Meyers indsats fremstår mindretallet som en integreret del af den nutidige skandinaviske velfærdsdagsorden forankret i en stærk folkelig sammenhængskraft. Karl Otto Meyer har så rigeligt fortjent en politisk biografi, og det er en glæde at den nu er her og er god.

Dansk i en tysk virkelighed

Mogens Rostgaard Nissens biografi er en glimrende introduktion til de komplicerede politiske forhold i grænselandet. I biografien er det tydeligt at Karl Otto Meyer så sig som dansk politiker i en tysk virkelighed. Hans mål var klart at Sydslesvig skulle blive en del af Danmark men – af absolut vigtighed – udelukkende når et flertal af den sydslesvigske befolkning utvetydigt ved demokratiske valg havde tilkendegivet det. Indtil da, handlede den politiske kamp for Meyer om at gøre det muligt at have en dansk hverdag og leve i en dansk virkelighed i Sydslesvig.

Hans mål var klart at Sydslesvig skulle blive en del af Danmark

Det betød en livslang politisk indsats der var med til at omskabe det danske mindretals politiske position. Meyer var med til at skabe det danske og frisiske mindretals parti SSW (Südsleswigscher Wählerverband), og fra 1970erne prægede han det mere end nogen anden enkeltperson. Overfladisk set placerede Meyer SSW til venstre i det tyske politiske landskab, præget som han var af sin arbejderbaggrund og sociale synspunkter. Men det var kun overfladisk set. Meyer var dybt dansk national og ønskede at det danske mindretal i Sydslesvig på et tidspunkt skulle kunne blive et flertal.

Blev SSW til et nostalgisk og bagudskabende politisk projekt var den større nationale kamp tabt

For at det kunne ske mente han det nødvendigt at være i samklang med de nutidige danske holdninger og også være en repræsentant for Skandinavien i tysk politik og hverdag der kunne hverve nye medlemmer. Blev SSW til et nostalgisk og bagudskabende politisk projekt var den større nationale kamp tabt. Det var en kamp om at få lov til at være dansk, og i den kamp kom Meyers hovedmodstander i mange år til at være CDU i Slesvig-Holsten, hvorimod SPD, de tyske socialdemokrater, i høj grad var en allieret.

Til venstre og i midten

Slesvig-Holsten som delstat blev først grundlagt i 1946 og var præget af stærke nationalitetskampe. Meyer og SSW prøvede på den ene side at hævde Slesvig særstatus og fremme den danske og frisiske kultur.

På den anden side kom CDU til at stå som en politisk faktor der stræbte efter at udbrede en ensrettet fælles tyskhed i hele Slesvig-Holsten. SPD stræbte i hele efterkrigstiden på at udvide og udvikle det tyske folkestyre. Med den første SPD-kansler Willy Brandts ord skulle man ”turde mere demokrati”. I det politiske skisma placerede Karl Otto Meyer SSW til venstre i det politiske spektrum i umiddelbar nærhed af SPD.

Det var som om han som et stridens tegn selv havde svært ved at vinde tillid

Men samtidig understregede Meyer ofte, at det var en konsekvens af CDU's forsøg på borgerlig monopolisering af Tyskland, og at han i en dansk politisk sammenhæng var nærmere centrum end venstrefløj. Ved siden af sit partipolitiske virke var Meyer en  indflydelsesrig pressemand og meningsdanner. Men det var som om han som et stridens tegn selv havde svært ved at vinde tillid. I hvert fald fik SSW efter Meyers politiske pensionering (et egentligt otium kan man ikke tale om) en opbakning og central placering som det ikke havde i hans politiske velmagtsdage.

Men interessant nok videreførte SSW i udpræget grad hans politiske linje som kom til at repræsentere ”det nye” Sydslesvig. Mogens Rostgaard Nissens biografi er en vigtig og aktuel udgivelse om en markant dansk politisk skikkelse der på grund sit fødested er ukendt for store dele af den danske offentlighed.

Bogen tjener også som en introduktion til den polistiske organisering i Sydslesvig og en skildring af magtforholdene i en tysk delstat. Den er spændende for enhver politisk interesseret og et must for interesserde i dansk-tyske forhold.

Mogens Rostgaard Nissen: Karl Otto Meyer – Politiker, publicist, polemiker. Syddansk Universitetsforlag 2018. 360 sider. 298 kr.

Martin E.O. Grunz er historisk konsulent og politisk rådgiver for Socialdemokratiet.


placeholder

Annonce