Annonce

Statsministerens advokat udfordrer det juridiske grundlag for Mink-Kommissionen

Bisiddere for statsministeren og Statsministeriets departementschef: Forkert at der ikke var lovhjemmel til aflivning af mink i eksisterende lovgivning
Fredag fremlagde bisidderne for blandt andet statsminister Mette Frederiksen (S) og Statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen et 18-siders notat i Mink-Kommissionen.

Med notatet stiller de fire bisiddere - alle advokater - grundlæggende spørgsmålstegn ved hele grundlaget for Mink-Kommissionens arbejde: At der ikke  var lovhjemmel til at aflive samtlige mink i Danmark i eksisterende lovgivning.

En aflivning som startede umiddelbart efter offentliggørelsen af beslutningen 4. november sidste år.

De fire bisiddere argumenterer i notatet (Se link til notatet i sin helhed neden for) for, at der rent faktisk var lovhjemmel til aflivningen af samtlige mink i eksisterende lovgivning.

Advokater: Embedsmænd overså zoonoseloven

ikke har et grundlag i lovens forarbejder

“Det er vores opfattelse, at MFVM’s (Miljø- og fødevareministeriet, red.) vurdering ikke har et grundlag i lovens forarbejder, bl.a. fordi man ikke har været opmærksom på zoonoseloven fra 1994."

Og: 

"Betydningen af zoonoseloven er uomtalt i de notater, der findes i ekstrakterne,” skriver de fire bisiddere i notatet, som er udleveret til Netavisen Pio.

De fire bisiddere understreger, at notatet alene afspejler de fire bisidderes “opfattelse af hjemmelsspørgsmålet og er ikke en gengivelse af overvejelser i Statsministeriet under forløbet”.

"Når der foreligger sundhedsrisici for mennesker”

Bisidderne gennemgår i notatet lovhistorikken bag Husdyrsygdomsloven fra 1988 og Zoonoseloven fra 1994, herunder forarbejderne til lovene - og bemærkningerne til lovene: 

“Som det fremgår, adskiller lov om zoonoser sig bl.a. fra husdyrsygdomsloven ved, at foranstaltningerne i lov om zoonoser (Zoonotiske smitstoffer omfatter bakterier, virus, parasitter o. lign, som kan overføres fra dyr til mennesker, red.) kan bringes i anvendelse i relation til dyr, som ikke selv er syge. Lovgiver forudsætter således, at foranstaltninger over for syge dyr og dyr, der med stor sandsynlighed er smittede, iværksættes i medfør af husdyrsygdomsloven,” anfører bisidderne og føjer til: 

Hvorimod foranstaltninger iværksættes efter zoonoseloven over for raske dyr

“Hvorimod foranstaltninger iværksættes efter zoonoseloven over for raske dyr, når der foreligger sundhedsrisici for mennesker.”

Skulle give ministeren udvidede beføjelser

Bisidderne konkluderer, at formålet med zoonoseloven har været at sikre ministeren udvidede beføjelser i en situation, hvor der foreligger en sundhedsrisiko for mennesker:

“Det synes herefter nærliggende at antage, at formålet med loven netop har været at sikre udvidede beføjelser for ministeren i en situation - herunder nedslagning af ikke smittede dyr - hvor der forelå en sundhedsrisiko for mennesker i forhold til en situation, hvor der kun forelå en sundhedsrisiko for en given dyrebestand.”

herunder nedslagning af ikke smittede dyr

Åbner op for omfattende aflivninger

Bisidderne argumenterer for, at zoonoseloven åbner for omfattende nedslagtninger af ikke-smittede dyr:

“Ordvalget i forarbejderne ”gælder det imidlertid, at det vil kunne være meget bekosteligt eller praktisk vanskeligt eller umuligt at gennemføre en traditionel nedslagning”, indikerer, at lovgiver i forbindelse med bekæmpelse af zoonotiske smitstoffer har forudsat, at der ved aflivning af ikke smittede dyr kan blive tale om så store volumener, at de værktøjer, der er indeholdt i husdyrsygdomsloven (traditionel nedslagning) ikke er tilstrækkelige.” 

Og videre:

Dette understøtter tillige, at lovgiver har accepteret omfattende indgreb

“På den baggrund lukkes der op for, at det offentlige ved bekæmpelse af zoonoser kan anvende den eksisterende infrastruktur i slagteriindustrien med henblik på at tilvejebringe den tilstrækkelige kapacitet. Dette understøtter tillige, at lovgiver har accepteret omfattende indgreb, når der er tale om sundhedsrisici for mennesker, ligesom lovgiver synes at have accepteret og forudsat, at ”aflivning af dyr eller særlig slagtning” kan ske i stort omfang i den situation.”

Angriber Miljø- og Fødevareministeriets “Ensidige fokus”

Mette Frederiksens og Barbara Bertelsens bisiddere konkluderer i notatet, at Miljø- og Fødevareministeriet i november 2020 kommer frem til et forkert resultat - at der manglede lovhjemmel til aflivning af samtlige mink i Danmark - fordi ministeriet fokuserer ensidigt på en lovændring i 2018:

“Dette citat illustrerer MFVM’s ensidige fokus på betydningen af lovændringen i 2018, uden forståelse for at formålet med denne lovændring var at give ministeren beføjelser i en situation, hvor der ikke var en sygdom i udbrud.”

Og:

“Som anført ovenfor (…) har lov om zoonoser udvidet ministerens beføjelser til at påbyde aflivning med henblik på beskyttelse af menneskers sundhed, hvor dyrene ikke selv er syge. Det synes forudsat i forarbejderne til zoonoseloven, at foranstaltninger over for syge dyr og dyr, der med stor sandsynlighed er smittede, iværksættes i medfør af husdyrsygdomsloven, og at disse foranstaltninger suppleres med foranstaltninger efter zoonoseloven over for raske dyr, når der foreligger sundhedsrisici for mennesker. Beføjelserne synes ikke at være blevet indskrænket af den senere lovgivning."

Statsministerens og departementchef Barbara Bertelsens bisiddere understreger endelig, at hensigten med et nyt punkt to i paragraf 30 - henset til lovens forarbejder og forhistorie - ikke har været at indskrænke gældende beføjelser:   

det har i hvert fald ikke været hensigten med 2018-lovændringen at indskrænke de allerede gældende beføjelser

“I forhold til den opståede COVID-19 situation synes tilføjelsen af 2. pkt. i § 30 at være uden betydning, og det har i hvert fald ikke været hensigten med 2018-lovændringen at indskrænke de allerede gældende beføjelser. “

Forfatterne til det opsigtsvækkende notat er Mette Frederiksens bisidder, advokat Lars Kjeldsen, og departementschef Barabara Bertelsens bisidder, advokat Jens Rostock-Jensen. To yderligere bisiddere for topfolk i Statsministeriet, advokaterneDavid Neutzsky-Wulff og Hanne Rahbæk er medforfattere til notatet.

Statsministeriets top afhøres

Barbara Bertelsen skal efter planen afhøres af Mink-Kommissionen 18. november. Departementsråd Pelle Pape skal afhøres 2. december, mens statsministerens særlige rådgiver, Martin Justesen, ventes afhørt 3. december.

Mette Frederiksen skal efter planen afhøres 9. december.

Opdateret med fakta-boks

Bisiddere: Notatet er vores analyse af hjemmelsspørgsmålet

De fire bisiddere forklarer indledningsvist i notatet, at Mink-Kommissionen selvstændigt skal tage stilling til, om der på tidspunktet, hvor aflivningen af samtlige mink begynder umiddelbart efter 4. november 2020, var hjemmel i gældende lovgivning - eller ej.

Bisidderne for blandt andet statsminister Mette Frederiksen anfører således:

 "Det fremgår af kommissoriet for Minkkommissionen, femte afsnit:

 ”Granskningskommissionen skal for den nævnte periode navnlig undersøge og redegøre for spørgsmål om overholdelse af gældende ret og i den forbindelse foretage en selvstændig vurdering af, hvorvidt der på tidspunktet for regeringens offentlige tilkendegivelse af sin beslutning var hjemmel til dette tiltag.” (vores fremhævning)

Ved e-mail af 4. november 2020, kl. 22.45 (ekstraktens s. 2641) fra Paolo Perotti (MFVM) til Morten Holland Heide (JM), tilkendegav førstnævnte, at det er MFVM’s (Miljø- og Fødevarerministeriet, red.) opfattelse, at aflivning af raske mink af hensyn til folkesundheden og uden for de fastlagte nedslagningszoner (7,8 km) ikke kan ske med hjemmel i husdyrholdlovens § 30. Paolo Perottis e-mail er en kopi af Birthe Schubarts e-mail sendt til Paolo Perotti nogle timer forinden (ekstraktens s. 2632-2634). Det fremgår af e-mailen, at MFVM’s opfattelse bl.a. er baseret på følgende to hovedantagelser:

1)”Det primære formål med loven [husdyrholdloven] er imidlertid at sikre dyrenes sundhed og bekæmpe sygdom i dyr.”

1)”I den nuværende situation med beslutningen om at slå alle mink ned, er det ikke ud fra et behov for at bekæmpe sygdom i dyr, men for at sikre folkesundheden og afværge human smitteudvikling. Denne udvidelse har aldrig været indtænkt som et formål eller som en del af lovens anvendelsesområde.”

På denne baggrund og på baggrund af den interesse, der har været for hjemmelsspørgsmålet under de første afhøringer, har vi udarbejdet dette notat samt en ledsagende materialesamling. Notatet er resultatet af vores analyse på baggrund af den ovenfor citerede passage i kommissoriet. Notatet afspejler alene vores opfattelse af hjemmelsspørgsmålet og er ikke en gengivelse af overvejelser i Statsministeriet under forløbet.

Formålet med notatet er at give et overblik over forarbejderne til husdyrholdlovens § 30 med henblik på at afdække, om der er et tilstrækkeligt grundlag for MFVM’s (Miljø- og Fødevareministeriet, red.) vurdering af hjemmelsspørgsmålet. I notatet gennemgås lovhistorikken fra og med lov nr. 814 af 21. december 1988 om husdyrsygdomme. Ændringslove gennemgås kun i det omfang, det er relevant for hjemmelsspørgsmålet.

Det er vores opfattelse, at MFVM’s vurdering ikke har et grundlag i lovens forarbejder, bl.a. fordi man ikke har været opmærksom på zoonoseloven fra 1994. Betydningen af zoonoseloven er uomtalt i de notater, der findes i ekstrakterne.”

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Hvis advokaterne får ret, hvad meget tyder på, og der gives svar på alle centrale spørgsmål fra Statsministeriet, og de famøse sms ikke har noget i sig som ikke er journaliseret, hvad vil de blå så stille op. Og alle de andre medløbere på rygtebørsen.

Jeg vil bare håbe de er langt væk fra vort folketing 🤬
Tænk at være så gemen overfor hele Danmarks befolkning!!!

"Forkert at der ikke var lovhjemmel til aflivning af mink i eksisterende lovgivning"

Det viste vi jo allerede for over et halvt år siden. Hele denne mink kommision er udelukkende Venstre og Konservatives hævn over Irak kommissionen, hvor den daværende blå regering gjorde Danmark skyldig i medvirken til krigsforbrydelser. Det skal aldrig glemmes.

Apropos Irak kommissionen så fik vi jo aldrig den endelige redegørelse -Løkke regeringen 2015 med justitsminister Søren Pind i spidsen valgte som deres første gerning at lukke helt ned for kommissionen -

Det var en svinestreg!

Hvad skal vi dog med Minkkommissionen ?
Pressen og de borgerlige har jo allerede afgørelsen klar.
Ingen grund til at vente på en upartisk vurdering.

hans Jensen, så du mener at Minkkommissionen med Landsdommer Michael Kistrup som formand er partisk?

Hvorfor fordrejer du det udsagn som kom fra Hans Jensen,
Hans skriver at det er medierne og de BLÅ partier som har dømt
regeringen for at udføre en ulovlig ordre, hvis det var ulovlig
at slå alle mink ned, så betyder det vel at der ikke har været
lovgivning på området, og det er ikke rigtig, det er tolkning
af den lovgivning det kan være til debat, der er mange Jurister
som har udtalt sig til pressen omkring den påståede manglende
lovgivning, og berettet er der er en lovgivning som sige, at
ved udbrud af sygdomme hvor spredning af zoonotiske smitstoffer,
kan besluttes at alle dyr skal aflives.
Som en oplysning til dig så betyder zoonose, at der sker smitte
fra dyr til mennesker, og denne zoonose er påvist.

Hvad angår notatet fra bisidderne, er det jo en gammel nyhed, som jeg ikke fatter, at man har taget seriøst noget før. Allerede i foråret gjorde en forhenværende embedsmand opmærksom på loven, som han selv havde været med til at udforme. Han mente, at loven gjorde det lovligt at aflive alle mink.

Lige præcis.

Og helt uhørt erklærede en kvindelig TV vært på DR TVA her til aften kl. 18.30 gentagende gange aflivning af minkene for ulovlig. Helt uden belæg.

Det er helt uhørt af en DR TVA vært, at dømme landets statsminister på åbenskærm. Hun bør smides ud øjeblikkelig.

Jeppe Lindholm, jeg har idag fået svar på en klage til DR TVA. over netop lige dette som du nævner her. Jeg skrev om, hvordan de i TVA. igen i sidste uge, fordrejede og løj omkring de udtalelser som deres Journalister kom med. Jeg skrev nogle eksempler med dato m.v. og hvilke Journalister der havde sagt hvad? Om ting som vores Statsminister skulle have gjort eller sagt m.v., vi optager TVA, hver aften, så jeg refererede fuldstændig ordret, hvad Statsministeren havde udtalt og hvordan det få timer senere i TVA. så blev udlagt af deres Journalister, men de benægter i deres svar til mig, her idag at deres Journalister havde fordrejet noget, eller direkte løjet og udtalt sig i overskrifterne misvisende på den sædvanlige negative og anklagende måde, som de altid gør det når det er Socialdemokratiet der er tale om. Jeg skrev til dem at de tydeligvis var blå alle ved DRA, selvom de ikke plejer at være så slemme til disse forudintagede og misvisvende udtalelser overfor de røde, som TV2 jo altid har gjort og opført sig. Det er helt uanstændig opførsel fra vores to store TV Stationer`s Nyhedsafdelinger. De siger de er upartiske, men det er i alt fald løgn, ellers er det jo mærkeligt, at de altid nærmest overfalder de røde partier, endda selvom denne røde S. Regering, gør som ingen andre før har gjort det, nemlig været åbne omkring alt og har selv givet oplysninger løbende, om de ting som de ligenu arbejder med. De er inddragende og oplysende overfor journalister og dermed befolkningen, men det duer jo ikke, at journalisterne dernæst så fordrejer sandheden som den er udlagt fra Regering og Statsministeren. Det er simpelthen så svinsk en måde, at disse journalister arbejder på, med at sætte S i miskredit i befolkningen ved at komme med statements i overskrifterne for TVA. som ikke har nogen hold i virkeligheden. Disse Nyhedsformidlere her omtalt, kan jeg jo se hvilken hetz og folkestemning skaber, ja de bærer ved til det helt uretfærdige bål, som hedder.. At de pisker nogle uforstandige danskere op, i en grad så det ligner en folkedomstol, men som ikke aner en disse om det, som de påstår og udtaler sig om, akkurat som de omtalte alt for kreative og negativt sensationslystne journalister her, som giver en direkte misvisende beskrivelse af, hvad vores Statsminister netop har stået og sagt. DETTE ER SMÆDE JOURNALISTIK SÅ DET LUGTER, AF BLÅ MISUNDELSE OG MAGTLIDERLIGHED SÅ DET BASKER. FØJ FOR DEN LEDE.....

Rart at vide det ikke kun er mig der ser en fordrejning af fakta på DR TVA. Før kunne man stole på DR TVA som en rimmelig sikker kilde, Med efter "omstillingen" af bestyrelsen og kraftige nedskæringer på foranledning af de blå partier er der sket en radikal ændring efter min opfattelse.

Tonen fra f.eks. DR TVA's værter er blevet mere aggressiv og skinger. Det er gået fra redelighed til Fox News tilstande. Havde DR ikke været public service, som skal formidle et retvisende sandfærdig billede af Danmark og omverdenen, så var det en anden sag. Men DR er public service TV og har en public service forpligtigelse over for landet borgere, som de efterhånden svigter total.

I en menneskealder har DR TVA været en kanal til nyheder for mig. Men det er det ikke længere. Jeg det det fortsat i ny og nær, men ikke dagligt som før, men nu som et underholdningsprogram.

Der må være mange flere, som har den opfattelse. Noget som kulturministeren bør kikke nærmere på

Nogen må have ansvaret for denne manipulation og fordrejning af virkeligheden formidlet til Danmarks borgere.

Og fortielserne? DR er ikke troværdig.

Jeg er enig i, at DR i lighed med TV2 nu er partiske i al omtale af landets regering! DR forsøger at efterligne sensationshungrende journalister på TV2 - men det lyder skingert! Public-service er blevet en saga blot i der danske mediebilled. Hvor trist at man som borger i dette land nu er omklamret af at medierne er sensationsstyret på alle niveauer.
Skingre stemmer og uklædelige urigtige etiketter må vi hver dag finde os i. Jeg er så træt af at det gamle ærværdige fag nu er blevet en svinesti med løgn, fordrejning og smuds’.

Jeg er enig i, at DR i lighed med TV2 nu er partiske i al omtale af landets regering! DR forsøger at efterligne sensationshungrende journalister på TV2 - men det lyder skingert! Public-service er blevet en saga blot i der danske mediebilled. Hvor trist at man som borger i dette land nu er omklamret af at medierne er sensationsstyret på alle niveauer.
Skingre stemmer og uklædelige urigtige etiketter må vi hver dag finde os i. Jeg er så træt af at det gamle ærværdige fag nu er blevet en svinesti med løgn, fordrejning og smuds’.

Uetisk og usand dækning af minksagen imod vort lands Statsminister.

28 . Okt 2021 19:41
I bl.a. tv avisen i aften kl. 18.30 blev minksagen nævnt, men med misvisende og forudindtaget politisk holdning til denne sag. Der blev til Statsministerens ord i tv avisen her sagt at, hun var blevet rådet til at indstille sin tlf. til Automatisk, at slette sms beskeder efter en måned af sikkerhedsmæssige hensyn. Til et spørgsmål om, hvornår det råd var givet til hende, svarede hun at det ikke var noget hun gik og tænkte på, men at det var tidligt efter hun var blevet valgt som Statsminister. Dette er i dag også bekræftet af Søren Pind, at det var normalt for ministre m.fl. at være rådet til at indstille tlf. til det af sikkerhedshensyn. Men trods de tydelige svar,blev der af Erkan Øzden sagt det, at Mette Frederiksen og Topfolk i ministeriet i tiden omkring minksagen havde valgt at slette sine sms beskeder. Derudover var der en kvindelig journalist der spurgte Mette Frederiksen om flere ting, hvor hun bevidst fordrejede spørgsmålene så det skulle lyde af andet og mere end der er i dette opblæste medie stunt, ledet af Venstre folk, både her og der. Vi troede ellers at DR var for gode til det, vi ved godt at TV 2 er totalt blå og hørte her til aften også, hvordan de som altid skaber drama overfor denne Regering ved at nævne tingene på en måde som er misvisende og helt forkert og så de skal fremstå som noget de ikke er og aldrig har været. Men vi sidder nu i den grad og savner neutrale informationer og oplysning, af en ikke forudindtaget kanal og presse. Dette der sker her idag er uden tvivl et taktisk angreb fra den blå presse og journalister som ikke føler sig for gode til, at stå og fordreje udtalelser på en måde som kan få konspirationsteoretikerne til at tro, at disse udtalelser helt sikkert er sådan her det ER, med mulighed for at digte videre på en serveret opdigtet udtalelse.Dette sker både fra de blå partier i folketinget og de blå aviser og medier af alle slags således, at Regeringen ikke kan få ro og tid til at komme ud med sin politik, nu op til kommunalvalget. Og DR støtter åbenbart dette ved at være med til at dramatisere og fordreje virkeligheden. Sådan har man aldrig tidligere behandlet en Statsminister, endda når vedkommende og Regeringen har brudt nogen love, som så endda har gjort kæmpe skade for vort land. Mon ikke det udover misundelsen og jalousien, på den røde Socialdemokratiske Regering drejer sig om, at vor knald dygtige statsminister Mette Frederiksen er en smuk, kvik ung kvinde?????

Tak for referatet. Men det vil være hjælpsomt, hvis I gav os et link til selve notatet, og ikke blot konklusionen, så vi på egen hånd kan vurdere argumentationen (erunder mellemregninger og bilag).

Ja den blå bloks skinger råber det er Danmarks største skandale jeg mener nu at det største skandale var da de blå vko lokkede de danske unge mænd og kvinder ud i en ulovlig og løgnagtig krig i Irak og afghanistan som kostede så mange unge mennesker livet og lemlestede og gjorde dem psygiske syge,nej lad os få åbnet den kommission igen for der kan man da sige der er blevet manipuleret med befolkningen.godt og grundig,man er snart træt af at høre tv aviserne,som jo har ene borlige ,Søs berlingske og klummeskriver for berlingske og jyllandsposten bt er særlig slem og Henrik.k.fra ekstrabladet,han er vis ikke kommet over at blive sat på plads af vores knaldhamrende dygtige Mette.

Kjeld Schmidt, du - og andre læsere - finder link til det fulde notat lige under artiklen.

Det bliver ikke bedre eller sandere af at vi har danske politikere som unge Vanopslaug fra LA som taler om Watergate og sidestiller det med noget vi p.t. ikke konkret ved noget om. Han påstår vi har haft rigretsager for mindre. Vi har haft i hans tid en, tamilsagen, og nu Støjberg, som ikke er dømt. Han er jo knald i låget, at sige sådan noget vrøvl. Det er så langt ude det tv og presse postulere. Mette Frederiksen passer dit arbejde 24/7 og lige nu er hun i Glasgow.
Hvorfor anklager Vanopslaug ikke Løkke for ikke at passe sit job som statsminister i sin tid, så var Støjberg jo fyret og ikke kommet i Rigsretten. Man mister al respekt . Og når tingene redes ud og der intet er at komme efter, så er der mange der skal sige undskyld vi tog fejl.

Tænk, hvis statsministeren med følge blot havde fortalt, hvad der var foregået. Hvorfor gjorde hun ikke det.
Den tænksomme.

Jeg synes at statsministeren fremlagde sagen klart og tydeligt. Og at hun har gjort et stort arbejde for at kunne fremlægge så vi andre havde en chance for st få et overblik.

Donald Trump endte i verdens mest magtfulde embede som præsident for USA udelukkende gennem larm, råben og skrigen, samt løgne i en endeløs række - Men han vandt valget gennem den taktik. Og det er til syvende og sidst det eneste, som tæller.

Demokratiet har nået et lavmål og er godt på vej til at sætte alle sine principper til side og ende som en skygge af sig selv uden værdier og indhold. Som ligegyldig og værdiløs.

Vesten er i den grad selv skyld i sin afgang som toneangivende i en verden som ikke længere bare lader sig nøjes og retter ind - De tider er slut. Og med den tone demokratiet har påført sig selv og gennem de store splittelser i befolkningerne denne politiske tone har skabt kan jeg kun gentage vesten selv er skyld i det.

Verden havde en historisk helt fantastisk chance i 1989 med enden på den kolde krig. Men den har særligt de vestlige lande ødelagt total og for altid af ren og skær magt begær - Kan ikke få nok.

Det ender med at tage pusten af livet på Jorden, som vi kender det - Hvor er det sørgeligt.

Tænk hvis man nøjedes med at henholde sig til jyske lov.

At sandheden tør altid tåle dagens lys!

Folket stod bag Støjberg!

Selv Socialdemokraterne stod bag Støjberg!

Lige indtil de røde partier fik et flertal!

Så var der en pris der skulle betales!

Og det benspænd skal så påny betales!

Og sygeplejerskerne mangler de 300 millioner benspænderiet kommer til at koste i alt!

Og hvad bliver det næste?

Sandheden er at det danske sundhedsvæsen er totalt i knæ!

Ingen tak! Kun politiker sniksnak!

Børn, sygdom og alderdom koster!

Ministerhonorarer er ministrenes focus!

Røde som blå!

Og vælgerne lader sig narre af den ene jurist efter den anden!

Som tjener som en minister!

Sandheden tåler ikke dagens lys!

Sygehusvæsenet er i knæ efter Løkkes storsygehusebyggeri!

Og Mette vil ikke betale alle de sygeplejersker der skal puttes i dem!

Operationskøerne vokser og vokser!

Men brud og mink slører behændigt skandalen begået af blå og rød!

Vælgere koster kassen!

Og så bliver der ikke til ministerpensionen!

Alt styres fra Kæbenhavn!

Tænk hvis et tv-hold skulle til provinsen og interviewe alle de patienter der ikke blev opereret i dag!

Heldigt Støjberg og Mette kan udspørges hver dag!

Så behøver pressen jo ikke møde virkeligheden derude!

Mette reddede os fra coronaen!

Nu kan vi igen stille og roligt dø af alle de andre dårligdomme og sygdomme!

Godt vi fik hverdagen tilbage igen!

Og det skal du være taknemmelig for!

Og så har vi endda en socialdemokratisk statsminister!

Og lidt begravelseshjælp får de fleste! Selv minken!

Sygeplejersker er blot nogle ultra-røde kommunistiske aktivister!

Og heldigvis har Mette Frederiksen landets bedste jurister!

INGEN er frelste og reddede i forhold til CORONAEN. Denne HÆRGER skam stadigvæk hele verden. Også her i landet.
På trods af vacciner skal ingen føle sig sikre. Enhver vaccineret kan skam stadigvæk blive både SMITTET og SYG.
Ingen skal tro noget andet. Men,METTE FREDERIKSEN/regeringen fik stoppet at MINK kunne sprede den dødelige virus yderligere. Og TAK for det.Så ingen grund til at køre HETZ mod hende. Hun gjorde da bare det helt rigtige.
Der ville da overhovedet ikke have været noget "rigtigt" i at syge mink skulle smitte mennesker.

Vi hører ikke noget fra Ellerman,har han måske dårlig samvittighed over at vide at der var lovhjemmeltil Mettes aflivning af mink da han jo selv har underskrevet at i tilfælde af en virus kan smitte fra dyr til menneske er der lovhjemmel til at slå dyrene ihjæl,og ganske godt for det da det er ren dyreplageri at have mink i så små bure,de bliver da psykisk syge af at rende rundt i ring.Så blå blok skulle stikke piben ind for størst skandale er jeres ulovlige krige hvor vores ungdom led tab og psykisk skade.Men nej den kommision skulle partu lukkes da Løkke den hellige blev statsminister,de er kryster hele blå blok.

Ulla Sørensen jamen hvad er det dog galt med dig,
i partiet Venstre, sætter man da dyr før mennesker,
Venstre er da et gammelt bondeparti, dyrene i første række.
Og socialdemokratiske vælgere skal ikke tro, at fordi de
har fået statsminister embedet, så kan det da ikke passe,
at lønmodtagere skal have forrang til at bestemme hvad der
skal ske af lovgivning på dyrevelfærds områder, hvor selvstændige
erhvervsdrivende skal rette ind fordi ZOONOSER kan smitte fra
dyr til mennesker, hvad er det dog for en redelighed.
Ironi kan forekomme i dette indlæg.

ja det tror jeg også ironi kan forekomme,men ellers er det rigtig hvad du skriver,blå smølfer får jo masse af kapital fra landmændene så deres dyr skal sandlig ikke rammes,så skidt pyt med os mennesker om vi dør som fluer.

Jan tusind tak for notatet. Kunne du også formidle bilaget ?

Bilagets har være offentlig gjort på FB for et par år siden.