Corona-frustrerede håndværkere: Vi bliver opfattet som B-mennesker

Danske byggepladser ikke omfattet af forbuddet mod at samles flere end 10 personer. På byggepladsen ved supersygehuset i Aalborg arbejder 600 håndværkere side om side
Byggearbejdspladser er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet på 10 personer. Det oplyser brancheforeningen Dansk Byggeri.

Men håndværkere på sygehusbyggeriet i Aalborg, hvor der pt. arbejder 600 håndværkere, føler sig bestemt ikke trygge ved at dele kantine, toiletter og badeforhold med så mange.

Projektdirektør på sygehusbyggeriet, Niels Uhrendfeldt, har siden tirsdag indskærpet over for de virksomheder, der har ansatte på byggepladsen, at der nu skal tages helt særlige hensyn.

Folk skal spise i mindre grupper, og rengøringen og afspritningen af kantineområder og toiletter intensiveres. Byggepladsens tre kantiner opdeles nu yderligere.

Vi har også indskærpet, at man skal opdele spisetiderne

“Vi har sat rigtig mange ting i værk lige siden det første pressemøde. Vi har sat plakater op i vores kantiner med, hvilke forholdsregler man skal tage for at undgå eller mindske risikoen for at smitte. Vi har også indskærpet, at man skal opdele spisetiderne, så man nedbringer antallet af folk, der spiser samtidigt, og sikre, at man kan holde afstand,” siger Niels Uhrenfeldt til Nordjyske.

Han føjer til, at der er aftalt yderligere rengøring. Og det er aftalt med byggeplads-entreprenørerne at  sørge for, at der er en person i hver af kantinerne, som gør ekstra rent, vasker og spritter borde af og gør ekstra rent mellem hver spisning.

"Os er det sgu lige meget med"

Men tiltagene er ikke nok til at berolige byggearbejderne. Nordjyske har talt med flere håndværkere på pladsen, som fortsat er bekymrede:

“Jeg har sagt til byggeledelsen, at vi er B-mennesker. Landet ligger ned. Vores dronning siger, vi skal tage hensyn. Men os, der går ude på byggepladserne - os er det sgu lige meget med. Vi kan jo komme hjem og smitte vores familie. Vi har alle nogen, der sidder derhjemme,” siger en af de frustrerede byggearbejdere, VVS-sjakbajs Kurt Christensen, til Nordjyske.

Men os, der går ude på byggepladserne - os er det sgu lige meget med

Hverken Beskæftigelsesministeriet eller Arbejdstilsynet ligger inde med nærmere information om, hvorfor byggepladser ikke er omfattet af forbuddet mod at samles mere end ti personer ad gangen på offentlige steder.

Men begge steder understreger man, at byggepladser ofte er spredt ud over et stort areal, og at håndværkere typisk arbejder forskellige steder på et byggeri.

Det er op til hver enkelt arbejdsgiver at sikre, at myndighedsforskrifterne vedrørende corona følges.

Brancheorganisationen Dansk Byggeri oplyser i en vejledning til sine medlemmer således om baggrunden for at byggepladser ikke er omfattet af forsamlingsforbuddet: "Byggepladser er ikke offentlige, og derfor rammer forbuddet som udgangspunkt ikke byggepladserne."

Her må man være mere end 10 personer

Arbejdstilsynet skriver om forsamlingsforbuddet og arbejdspladser: "Forbuddet hindrer ikke almindelig tilstedeværelse på arbejdspladser. Her må man være mere end 10 personer."

Politiet oplyser på politi.dk, at forsamlingsforbuddet ikke hindrer, "at flere end 10 personer på sædvanlig vis er til stede og bevæger sig rundt fx i en butik, et supermarked, en lufthavn eller på en togstation. Tilsvarende gælder, at almindelig brug af kollektive transportmidler (tog, busser, fly, færger m.v.) og almindelig tilstedeværelse på en arbejdsplads ikke er omfattet. Forbuddet finder heller ikke anvendelse, hvis der er tale om en forsamling med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed, herunder demonstrationer eller politiske møder."

Vejledningen fra Dansk Byggeri kan læses i faktaboksen neden for.

Opdateret 20. marts kl. 16 med oplysning om forsamlingsforbuddet fra politiet.

Opdateret 17.01.2022 som led i undersøgelse af citatpraksis

Læs også: Pio-interview med formanden for den nord- midtjyske afdeling af fagforbundet Blik & Rør Arbejderforbundet, Thomas Christensen.

Vejledning fra Dansk Byggeri: Tiltag på byggepladsen mod corona-virus 

 

1. Generelt.

Det private arbejdsmarked er ikke lukket ned. Det er vigtigt, at der fortsat bliver bygget, så den danske økonomi holdes i gang. Dansk Byggeri har derfor udarbejdet en praktisk vejledning om, hvordan forebyggende foranstaltninger kan implementeres på byggepladsen.

Vi har delt vejledningen op, så vejledningen tager hånd om hele byggepladsens arbejdszoner. Arbejds-zonerne er 1) i kontormiljø, møder og kantine, 2) arbejder indendørs, 3) arbejder udendørs, 4) omklædning og 5) ved levering af materialer på byggepladsen.

 Dansk Byggeri beder medlemsvirksomhederne om at tage foranstaltninger i virksomhederne for at forhindre, at virussen spreder sig inden for virksomheden. Disse foranstaltninger bør til enhver tid følge de forebyggende foranstaltninger fra nationale og lokale myndigheder. Se f.eks. mere på sst.dk/coronavi-rus eller coronasmitte.dk

Fra onsdag den 18. marts 2020, kl. 10.00, gælder et forsamlingsforbud på offentlige steder for forsamlinger på mere end 10 personer, både indendørs og udendørs.

Byggepladser er ikke offentlige, og derfor rammer forbuddet som udgangspunkt ikke byggepladserne. Statsministeren opfordrer dog til, at forbuddet også efterleves privat, så Dansk Byggeri opfordrer fortsat medlemmerne til at samles så få som muligt, fx ved at holde pauser og frokost i hold, håndtere tilgang og afgang fra pladsen etapevis og begrænse samkørsel. Se mere i det følgende.

For at undgå smitte anbefaler sundhedsmyndighederne generelt følgende:

Begræns fysisk kontakt – hold gerne 2 meters afstand og undgå så vidt muligt at samle mere end 10 personer på samme sted, fx i skurvogne mv.

Nys eller host i dit ærme.

Vask dine hænder tit eller brug håndsprit.

Vis hensyn og hold afstand til andre.

Sundhedsmyndighederne har udgivet materiale, der kan opsættes på byggepladser, skurvogn mv. som kan findes her.

Dansk Bygger anbefaler derudover generelt til, at; gentage og indskærpe vigtigheden af overholdelse af retningslinjerne overfor virksomhedens medarbejdere og samarbejdspartnere der udpeges en ansvarlig for at sikre, at foranstaltningerne bliver overholdt retningslinjer oversættes til de sprog, som medarbejderne taler, henvise medarbejdere og samarbejdspartnere til sst.dk/coronavirus eller coronasmitte.dk samt https://at.dk/nyheder/2020/03/coronavirus-hvad-er-dit-ansvar-som-arbejdsgiver-opdateret/

Det er vigtigt at understrege, at virksomhedens medarbejdere skal kunne arbejde uden unødig risiko for deres sikkerhed eller sundhed.

2. Generelle tiltag.

2.1. Vask hænder eller afsprit. Rengøring af alle arbejdspladser bør udføres hyppigere og man bør ofte vaske hænder eller bruge håndsprit.

2.2. Mød så få som muligt – og hold minimum 2 meters afstand Der bør samles så få som muligt – hvis muligt max. 10 personer på samme sted på byggepladsen.

Sundhedsmyndighederne skriver, at smitten spreder sig i luften i en til to meters afstand. Der bør derfor holdes minimum 2 meters afstand. Det betyder bl.a., at pauser og frokost bør holdes forskudt, tilgang og afgang fra byggepladsen bør ske etapevis og samkørsel skal begrænses.

I kantiner bør der være minimum en ledig stol mellem medarbejderne. Anvend et forsigtighedsprincip og hold gerne større afstand end 2 meter – og hold gerne møder udenfor.

2.3. Hold pauser forskudt. Sørg for, at medarbejderne holder pauser forskudt, hvis det er muligt. Ellers hold afstand på minimum 2 meter, når der holdes pauser.

2.4. Rengør hyppigere. Rengøringen bør udvides med en desinficerende aftørring af dørhåndtag, kontakter, paneler, gelændere og andre typiske kontaktpunkter. Den almindelige daglige rengøring bør fortsætte med fokus på aftørring af overflader. Det bør indikeres, at der er gjort rent evt. med lukket dør og en seddel på døren med rengøringstidspunkt.

3. Kontormiljø, møder, kantine.

I tråd med statsministerens udmelding på pressemødet den 11. marts 2020 meldte Erhvervsministeriet bl.a. ud, at ”Alle private arbejdsgivere opfordres til at sikre, at flest muligt arbejder hjemmefra, afspadserer eller afholder ferie under iagttagelse af opretholdelse af kontraktmæssige forpligtelser, f.eks. eksport og leverancer.”

Dansk Byggeri opfordrer derfor til, alle opgaver der kan løses hjemmefra, løses hjemmefra. Det gælder for nuværende frem til den 29. marts 2020.

3.1. Kontor.

Kontoret bør indrettes, så der er minimum 2 meters afstand mellem arbejdsstationer. Det er vigtigt, at afspritte tastatur, mus, bord og dørhåndtag af hyppigt – også selvom det kun er dig der arbejder på arbejdsstationen.

3.2. Møder.

Fysiske møder bør som udgangspunkt undgås og udskydes. Hvis det ikke er muligt, så bør så få som muligt deltage. Hold afstand på minimum 2 meter. Ved fysiske møder forstås bl.a. projektafklaringer, før-gennemgang, afleveringsforretninger, 1-års gennemgang, 5-års gennemgang. Overvej i den forbindelse om der skal indgås suspensionsaftaler, hvis 5-års gennemgang udskydes.

3.3. Kantine.

Sprit dine hænder af, inden du tager din tallerken. Hvis du tager mad flere gange, så tag en ny tallerken og nyt bestik. Sprit hænderne af igen. I kantiner bør der være minimum en ledig stol mellem medarbejderne. Anvend et forsigtighedsprincip og hold gerne større afstand end 2 meter. Spis eventuelt frokost i det fri, hvis vejret tillader det.

4. Arbejder indendørs.

4.1. Arbejdszoner. Opdel arbejderne indendørs i arbejdszoner, hvis det er muligt. F.eks. kan de forskellige fag gå adskilt, og arbejde på forskellige dele af byggeriet. Ajourfør plan for sikkerhed og sundhed (PSS) med de aftaler i indgår. Kommunikation mellem fag bør foregå over telefon og gennem anden digital kommunikation.

4.2. Værnemidler. Ved brug personlige værnemidler skal det sikres, at de kasseres på en måde, hvor andre ikke kan komme i kontakt eller berøring med værnemidlerne. Det kan bl.a. gøres ved at værnemidlerne bliver lagt i en plasticpose, som efterfølgende lukkes og smides ud. For værnemidler der kan genbruges, så bør disse afsprittes.

5. Arbejder udendørs.

5.1. Arbejdszoner. Opdel arbejderne udendørs i arbejdszoner, hvis det er muligt. Ajourfør plan for sikkerhed og sundhed (PSS) med de aftaler i indgår. Sørg for at holde afstand, og sikre at der er gode adgangsveje, så med-arbejderne ikke oplever flaskehalse.

Kommunikation mellem personer bør foregå med minimum 2 meters afstand eller over telefon.

5.2. Arbejdsmaskiner. Ved arbejde i maskiner bør dette anses på samme måde som en kontorplads. Det er vigtigt, at afspritte rat, gearstang og dørhåndtag af hyppigt – også selvom det kun er dig der arbejder i maskinen.

6. Omklædning. Omklædning bør ske enkeltvis, og der bør ske afspritning umiddelbart efter omklædning.

7. Levering af materialer på byggepladsen.

7.1. Arbejdszoner. Chauffører bør så vidt muligt opholde sig i og omkring køretøjet. Det ofte ikke er nødvendigt at komme tæt på hinanden på byggepladser, anbefales det at holde en afstand på minimum 2 meter.

7.2. Handelsdokumenter. Den generelle anbefaling er, at chauffører selv underskriver køre- og følgesedler for at undgå smitte på byggepladsen. Dette for at undgå, at der sker kontakt gennem papirer og/eller Ipads. Køre- og følgesedler gemmes og sendes digitalt både internt og ud til kunden.

Hvis chaufføren selv - efter en konkret aftale med entreprenøren - underskriver køresedlen, så bør aftalen give entreprenøren mulighed for straks at vende tilbage på den digitale overførsel, hvis der er noget, entreprenøren ikke er enig i.

 

 

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Jeg syntes at det beskæmmende at nogle ikke tager påbuddene alvorligt og ikke rettere sig efter dem.Og betvivler dem.

Annonce