Debat: Regeringen havde ret til minkindgreb

Epidemiloven giver regeringen ret til at iværksætte foranstaltninger til at bekæmpe smitte - herunder aflivning af mink, mener Paw Rytter.
Foto: Danske Minkavlere
Dansk minkfarm
Den danske journaliststand og store dele af det blå Danmark er tilsyneladende enige om, at minkavlernes private ejendomsret er blevet krænket uden behørig lovhjemmel, da regeringen den 4. november i en pressemeddelelse meddelte, at man havde besluttet, at alle mink i Danmark skal aflives.

Jeg er ikke jurist, men som jeg ser det, så er regeringen i sin gode ret til at aflive mink.

Pressemeddelelsen redegør ikke for lovhjemlen, men belyser baggrunden for beslutningen.

Det fremgår, at veterinær- og sundhedsmyndighederne har monitoreret udviklingen af mutationer i Covid-19, der kan relateres til mink. Desuden fremgår det, at fremkomsten af den såkaldte cluster-5 variation sandsynliggør, at denne eller fremtidige mutationer vil kunne underminere effekten af de vacciner, der er under udvikling.

Hensynet til folkesundheden nævnes, men den inddrager også den beslutning, der blev meldt ud i en anden pressemeddelelse den 1. oktober, som betød, at mink på farme, indenfor en radius af 7,8 km til en smittet bestand, skulle aflives, hvilket lov om hold af dyr giver mulighed for.

Sundhedsminister kan iværksætte foranstaltninger

Men Lov om hold af dyr giver ikke regeringen hjemmel til at aflive alle raske mink, men det gør til gengæld Epidemilovens §12, stk. 4, som lyder: 

”Sundheds- og ældreministeren kan efter forhandling med Sundhedsstyrelsen endvidere iværksætte andre foranstaltninger af begrænset art og omfang for at hindre, at smitte udbredes.”

Loven giver med andre ord regeringen meget vide beføjelser under forudsætning af, at Sundhedsstyrelsen bekræfter tiltagets nødvendighed.

I pressemeddelelsen fra den 4. november stod følgende:

”Sundhedsmyndighederne vurderer, at minkavlen under den igangværende COVID-19 epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden - og for mulighederne for at forebygge COVID-19 med vacciner.

Statens Serum Institut har fundet en mutation, hvor foreløbige undersøgelser tyder på, at mutationen kan påvirke effekten af aktuelle kandidater til en vaccine mod COVID-19. Der er ikke tegn på, at sygdomsforløbet er mere alvorligt for mennesker, der er smittet med varianten.

Et stort virusreservoir af mink, øger risikoen for, at der igen opstår nye virusmutationer, som vaccinekandidaterne ikke giver optimal beskyttelse imod.”

Set i det lys giver §12, stk. 4, altså lovhjemmel til at beslutte, at alle mink skal aflives.

Kan ekspropriere privat ejendom

Men hvad så med den private ejendomsret? Har regeringen lovhjemmel til at ekspropriere minkavlernes mink? Ja, det her den.

Det fremgår af Epidemilovens §27 at :”Sundheds- og ældreministeren kan til brug for gennemførelse af foranstaltninger efter denne lov eller regler fastsat i medfør heraf iværksætte ekspropriation af privat ejendom.

Stk. 2. Udgør gennemførelse af foranstaltninger efter denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov et ekspropriativt indgreb, ydes fuldstændig erstatning til den eller de berørte ejere.”

Så nej, jeg mener ikke at hverken regeringen, Mogens Jensen eller Mette Frederiksen har brudt Grundloven.

Til gengæld trænger kommunikationslinjerne mellem embedsværket i både og Fødevareministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet nok til et eftersyn.

Paw Rytter er cand.phil. I kunstteori og formidling. Medlem af Socialdemokratiet i Hjørring.


placeholder

Kommentarer

Ja, ifølge epidemiloven er beordringen af nedslagtning af mink i Danmark under pandemien og den aktuelle trusselsvurdering - lovlig. Resten er Christiansborg-fnidder og juristeri om grundlovens status.

af begrænset art og omfang.
Man kan vel stille spørgsmål ved om afliving af samtlige mink i DK er en foranstaltning "af begrænset art og omfang"
Vi savner i DK en forfatningsdomstol, som f.eks. i Tyskland.

Ah.. der er vist lige nogen her der skal lære at læse en lovtekst. Epidemilovens §12 handler alene om at "Sundheds- og ældreministeren kan påbyde, at der skal iværksættes rensning af personer, der formodes forurenet med smitstof eller biologisk kampstof. Ministeren kan også påbyde desinfektion af løsøre, fast ejendom og befordringsmidler" - den drejer sig altså alene om rengøring! Så er det ganske rigtigt læst af Paw at stk. 4 til den paragraf indeholder ordene om at ministeren kan "iværksætte andre foranstaltninger af begrænset art og omfang" - men i og med at stk. 4 er et stk. i paragraf 12, så skal det altså forstås i relation til selve indholdet af paragraffen som altså alene handler om at ministeren kan påbyde rensning og desinfektion af personer og bygninger mv. Og der er da - heldigvis - ingen andre - hverken politikere eller jurister - som har tænkt at "vi sammenligner da bare lige rengøring med nedslagtning af 17 mio. mink og lukning af et erhverv" - nej... det er der trods alt ikke nogen der har gjort. For det åbenlyst for enhver med almindelige sund fornuft og blot 2 pct. forstand på jura, at en paragraf om rengøring IKKE kan bruges til det formål.

Hmmm ... mener du virkelig ikke man kan betragte mink som en vektor? Givet sundhedsstyrelsen udmelding, er mink ikke bare mink, men en potentiel trussel mod folkesundheden qua sin store modtagelighed i forhold til coronavirus. Din læsning af §12 er temmelig rigid. Hvis mink ses som en vektor, er mink en smittekilde per se, uanset om den enkelte mink er smittet eller ej.

REGERINGEN har gjort det absolut rigtige ved at beordre hver en mink aflivet. MINK er en trussel mod bekæmpelsen af CORONAENS hærgen. Det kan aldrig være rigtigt at holde liv i dyr der er smittespredere.Og som bærer virus der kan mutere. Landet og resten af verden må og skal have styr på COVID 19. At holde liv i mink er kun en fredning af kapital. Minkavl tjener intet andet formål end at skaffe kapital til avlerne. Mink hører derudover ikke hjemme som tilfangetagne i små bure.Minkavl er en "forbrydelse" mod uskyldige dyr.

Regeringen har gjort det helt rigtige for at beskytte befolkningen mod en yderst farlig virus.
Og forbyd så pelsdyravl i Danmark, dyr skal ikke spærres inde i små bure. Det er en skamplet på Danmark, 12 lande i Europa har forbudt det.

Tænker lidt på, om de 6000 tabte arbejdspladser, ikke for hovedpartens vedkommende blev varetaget af billig arbejdskraft fra Letland, Polen, Rumænien, Litauen..... Ikke fordi, det ikke er slemt nok for dem, men fordi, det ikke er hverdagskost, at høre venstre, konservative og småpartier som liberal alliance kere sig så meget om udenlandske arbejdstagere..... Eller hvad?

Annonce