Det står vi for!

SOCIALDEMOKRATIET bygger sit idegrundlag, ud fra den demokratiske socialisme og har som mål at frigøre mennesket, sikre dets tryghed og give det mulighed for en fri udvikling under ansvar over for fællesskabet.
Menneskets frihed er ikke sikret, så længe de økonomiske privilegier, som kapitalismen har skabt, opretholdes.

For Socialdemokraterne er kravet om menneskets frihed uløseligt forbundet med kravet om økonomisk retfærdighed.

Organisationsfrihed, forsamlingsfrihed og ytringsfrihed er de helt afgørende betingelser for, at et folkestyre kan bestå og udvikles.

Det kapitalistiske system medfører en økonomisk ulighed langt udover, hvad den enkeltes indsats betinger. Denne ulighed betyder frihed for de få på bekostning af de mange.

Det kapitalistiske samfunds ulighed og den uhæmmede økonomiske magtudfoldelse er den virkelige fare, der truer et frit samfund.

Socialdemokratiet vil inddrage begrebet bæredygtig udvikling i den fremtidige politikudvikling, da det handler om hvordan fremtiden skal forvaltes.

Socialdemokratiets principprogram (værdiprogram) er et middel til at undgå utryghed og kaos, som er den alvorligste trussel mod den personlige frihed.

Et opgør med Finansministeriets modeller
Den samfundsudvikling Socialdemokratiet kan se er på vej, er et opgør med den traditionelle økonomiske tænkning som forklarings- og styringsredskab, dette stiller krav til en bæredygtig økonomisk politik, der ikke understøtter en forsat ulighed. der skal derfor foretages et ”eftersyn” af de modeller Finansministeriet foretager deres konsekvensberegninger på, da de økonomiske modeller vi benytter i dag er designet til en verden baseret på vækst og stedse distribution af mere, uden et bæredygtigt hensyn – den verden mener Socialdemokratiet er ved at forsvinde.

Skat på spekulation
Indretningen af skattesystemet spiller en væsentlig rolle for den enkelte - i forhold til betaling af skatter - og for samfundsøkonomien.

Socialdemokratiet vil arbejde på, at omlægge en del af indkomstskatterne fra skat på arbejde til skat på finansielle transaktionen, bekæmpelse af skattelylande, samt et opgør med den finansiering, som i dag forefinde på ejendomsbeskatningsområdet, hvor man alene, ved at investere i mursten, kan få en gevinst ved salg, som ikke står mål med, at det skal kunne betale sig at arbejde, derfor vil Socialdemokratiet undersøge andre beskatningsmodeller ud fra, at beskatningen skal være bæredygtigt.

Et forsvar for de almene boliger
Socialdemokratiet har den opfattelse, at det er en menneskeret at have en god bolig, og der skal være mulighed for forskellige boligformer, afhængigt af ens livssituation.

Socialdemokratiet har altid haft fokus på den almene boligsektor og derfor er det vigtigt at bevare en stor og velfungerende almen boligsektor.

Socialdemokratiets vision for de almene boliger er, at sikre billige boliger, til den gruppe mennesker i det danske samfund, som enten ikke har økonomi til en ejer- eller andelsbolig eller har valgt at bo i en almen bolig.

Socialdemokratiets vision for de almene boliger er derfor, at der skabes mulighed for, at samfundet også kan understøtte nybyggeri af almene boliger, der hvor de samfundsskabte værdier er steget uforholdsmæssigt meget.

En international miljøpolitik
Miljøproblemer er grænseoverskridende, og gennem vores forbrug påvirker vi også miljøet i andre lande. Socialdemokratiet skal arbejde for, at forbruget omlægges i bæredygtig retning.

Vi skal gennem handelssamarbejde støtte og opmuntre lokal produktion i mindre udviklede lande, og vi skal understøtte disse lande i at opretholde en social og økologisk balance i deres produktion. Støtten skal foregå gennem handel og skal være et fast supplement til traditionel udviklingsbistand.

Vi skal gennem handelssamarbejdet støtte og opmuntre bæredygtig lokal produktion i mindre udviklede lande, og vi skal understøtte disse lande i at opretholde en social og økologisk balance i deres produktion, dette skal være et fast supplement til traditionel udviklingsbistand bl.a. for at undgå at en befolkning flygter fra deres områder for at få en bedre økonomisk tilværelse.

Farvel til fossil brændstof
Klimaforandringerne vil påvirke Danmark både direkte og indirekte. Vi har allerede oplevet storme, der har oversvømmet boligområder og rundt omkring i Danmark er kommuner ved at styrke deres beredskab mod disse storme. Dette arbejde skal understøtte fra statens side, men vi skal mere end at arbejde for at begrænse skaderne; vi skal også forsøge at forebygge.

Danmark skal fortsætte sit arbejde for en fossilfri energiforsyning. Danmarks stemme i verden på dette område er utroligt vigtig, og derfor er der ikke råd til at slække på ambitionerne.

Socialdemokratiet skal gennem sit internationale engagement og bistand hjælpe de lande, der bliver ramt af klimaforandringerne, og vi skal gennem bevidsthed om vores energi- og ressourceforbrug være med til at nedsætte Danmarks samlede bidrag til drivhuseffekten.

Det betyder, at der hvor det er muligt, med den teknik og viden vi i dag råder over, skal der tages udstrakt hensyn til, at en produktion opfylder de krav som bl.a.er beskrevet i Brundland- kommissionens rapport fra 1987 og som inddrager påvirkningerne i naturen og i miljøet og som i så høj grad som muligt bygger på genbrug og genindvinding af ressourcer.

Vores forbrug må ikke fratage fremtidige generationer muligheden for et godt liv eller oplevelsen af en rig og mangfoldig natur.

Danmark i verden
Det danske Socialdemokrati har siden sin historiske start været præget af en international orientering. Ikke mindst har der været lagt vægt på samarbejdet med søsterpartier i Norden og Europa, men også med andre landes regeringer, bi- og multilateralt, ikke mindst i de internationale samarbejdsorganer, såsom EU, FN, OECD og NATO.

Danmark er et lille land, men vi skal stadig påtage os et medansvar for verden. Her skal vi gennem FN og EU arbejde for færre konflikter i verden, mindre fattigdom og mere lighed.

Det kan blive nødvendigt for verdenssamfundet at engagere sig militært, og her skal Danmark også indgå proportionalt i forhold til vores størrelse, når FN, NATO eller EU står bag. Men vi skal hele tiden have for øje, hvordan freden kan vindes, ikke bare krigen.

De flygtninge, der kommer til Danmark, skal behandles i overensstemmelse med de konventioner, Danmark har tilsluttet, og vi skal gøre vores bedste for at sikre disse mennesker en ordentlig tilværelse, mens de er under vores beskyttelse.

Flygtningeproblematikken har en stor bevågenhed i befolkningen, og det er Socialdemokratiets mål, kun at modtage det antal flygtninge som Danmark har mulighed for socialt at integrere og den bedste måde dette kan lykkes er, ved at arbejde på en dansk arbejdsplads.

Mennesker fra andre lande, der bosætter sig i Danmark, skal vi møde med respekt og forståelse, men forventer også respekt og forståelse for dansk kultur og danske traditioner.

Kønnenes ligestilling er ikke til diskussion og enhver form for diskrimination begrundet i seksuel observans eller politisk eller religiøs overbevisning uacceptabel.

EU og fremtiden
EU står ved en skillelinje, befolkningerne i EU er ved at stille spørgsmålstegn ved EU, om det er den rette konstruktion og nationalstaterne begynder at priotere deres egne løsninger i stedet for at satse på EU fællesskabets løsninger.

Socialdemokratiet vil derfor søge indflydelse i EU for at gøre op med EU´s økonomiske vækstfilosofi.

Socialdemokratiet vil arbejde for, at EU udvikler en bæredygtig politik indenfor alle områder og dermed sætter mennesket i centrum i den fortsatte udvikling af EU.

EU skal fortsat bibeholde de åbne grænser indenfor fællesskabet, men det kræver, at EU`s ydre grænser bliver styrket og fællesskabet yder de nødvendige menneskelige som økonomiske ressourcer.

Ole Lund Petersen er medlem af Socialdemokratiet i Gentofte.

---

Dette er det seneste bidrag i Netavisen Pio og Socialdemokratiets essay-konkurrence ‘fremtidens socialdemokrati’ i forbindelse med udarbejdelse af partiets nye principprogram.

Du kan læse mere om konkurrencen her. Vil du selv bidrage med en kronik kan du kontakte Netavisen Pio på redaktion@piopio.dk.

Følgende essays er hidtil offentliggjort:
Charlotte Holtermann: Et princip om en værdig død
Charlotte S.H. Jensen: … for at fri vor bundne ånd
Ellen Marie Andreasen: Unge har brug for successer – ikke mere pres
Filip Sebastian: Socialdemokratiet i fortid og fremtid
Hans Stavnsager: Frigørelse og fællesskab
Henning Tjørnehøj: Louis Pio kæmpede for ligeberettigelse
Jesper Knudsen: Socialdemokratiet må tilbage til rødderne
Kasper Fogh: Socialdemokratiet må se fremad
Kurt Kirkedal Jensen: Det skulle have været så godt
Morgan Krüger: Uddannelsespolitikken skal ud af overfløjens hænder
Rasmus Stoklund: Det gode liv og globaliseringen
Tommy J. Johnsen: Sundhed er en socialdemokratisk mærkesag


placeholder

Annonce