Et kulturpolitisk manifest: Noget at leve for

Socialdemokratiets kulturordfører Mogens Jensen skriver om partiets nye kulturpolitik, et manifest med overskriften Noget at leve for.
I det første indlæg beskrev jeg, hvordan Socialdemokratiets kulturpolitik har udviklet sig historisk og nogle af de personer, som har sat de klarest aftryk på den socialdemokratiske kulturpolitik gennem historien.

Også i år 2017 er der i Socialdemokratiet en levende kulturpolitisk debat. I en løbende dialog og på årlige konferencer og møder med kunstnere, kultur- og foreningsliv, idrætten, medier med flere former vi nutidens og fremtidens socialdemokratiske kulturpolitik.

Ikke mindst op til vedtagelsen af Socialdemokratiets nye principprogram "Fælles om Danmark" på vores kongres for nylig, har vi haft en endog meget stor debatproces med talrige konferencer, dialogmøder og arbejdsgrupper, hvor partiets medlemmer og også kulturlivets forskellige aktører har bidraget med inspiration og forslag.

Undervejs samlede vi 120 kunstnere og repræsentanter fra dansk kultur-, medie,- og idrætsliv til høring, hvor alle fik mulighed for at give deres besyv med om kunsten og kulturens rolle i et moderne samfund. Og i talrige lokale partiforeninger landet over har medlemmer siddet og diskuteret om armslængde, public service, kulturel ulighed, børns adgang til kultur mm og skrevet deres ideer og forslag op og sendt ind til det udvalg, der har skrevet principprogrammet.

Det er formuleret som et kulturpolitisk manifest, der vil danne det overordnede idegrundlag for Socialdemokratisk kulturpolitik i årene fremover og som også i kondenseret form er en del af vores nye principprogram. Det har fået titlen ”Noget at leve for” og lyder:

 

”For Socialdemokratiet er god kunst i alle dets former, et mangfoldigt og rigt kultur- og foreningsliv samt et kvalitativt godt og tilgængeligt medieindhold, en grundlæggende forudsætning for et stærkt, demokratisk, dannet velfærdssamfund, der bygger på fællesskab og giver alle danskere mulighed for at leve en indholdsrig og oplyst tilværelse.

Det er det enkelte menneskes dannelse, baseret på uddannelse, oplysning og såvel kulturelle som sociale erfaringer, der giver den enkelte mulighed for at få indsigt, selvværd og handlekraft. Og som fører til at enhver kan tage ansvar for sig selv og fællesskabet. At lære om og fordybe sig i kunst og kultur er en uundværlig del af denne dannelsesproces, som alle skal have mulighed for at gennemgå fra de tidligste år og hele livet.

Grundlæggende er kunsten den provokerende mangel på fornuft i en stærk appel til sanselige oplevelser, følelsernes brusen og den paradoksale følelse af formålstjenlighed i det skønne værk eller egen udfoldelse, uden at det dog har et fornuftsformål. Farverne, lydene, musikken, ordene - Det åbner for hele paletten af vores opfattelsesevne og erkendelsesevne, og kompletterer det rationelle med det ikke-sproglige, symbolske og meningsgivende. Gør os til hele mennesker i en lystbetonet, legende dannelsesproces.

Kultur er på samme tid omdrejningspunktet for vores fællesskab og dermed det kit, der binder danskerne sammen og giver os fælles identitet, uanset om det er fælles oplevelser vi får i musikken, teatret, litteraturen, i tv eller på fodboldbanen.

Den fælles identitet og de fælles værdier vi i dag har som danskere, baseret på bl.a. demokrati, ligestilling, udsyn og ytringsfrihed, er skabt af århundreders udvikling af vores kulturarv og ikke mindst ved at forstå og kende den, står vi rustet til at møde verden med dens mange kulturformer og udtryk.

Kunsten i dens mange former bidrager således til vores selvværd og livsglæde, men samtidig skaber den rum for refleksion, kritik og nye erkendelser om os selv og samfundet. Det er historierne fortalt i bøger, på film, i musikken, på scenen og andre kunstneriske værker, der får os til at diskutere med os selv og andre om livets glæder og udfordringer og om vores samfund er indrettet som vi ønsker det.  Dermed spiller kunsten en meget væsentlig rolle i hver enkelt menneskes dannelse og er en vigtig del af den almindelige samfundskritik og samfundsdebat.

På samme måde bidrager stærke public servicemedier og et kvalitetspræget, alsidigt medieudbud, med adgang for alle, til samfundets sammenhængskraft og sikrer det enkelte menneske mulighed for at følge med i samfundsudviklingen nationalt samt internationalt og deltage i den demokratiske samtale.

Endelig bidrager kunst og kultur til økonomisk vækst, innovation og jobskabelse i samfundet. Film, musik, litteratur, arkitektur, design, idræt og andre kreative erhverv udgør arbejdspladser for mange tusinde danskere og bidrager med eksportindtægter til det danske velfærdsamfund. Og i partnerskaber mellem de kreative erhverv og øvrige virksomheder, findes der desuden store muligheder for at skabe nye, innovative produkter eller forbedre service og arbejdsgange, til gavn for vækst og udvikling i Danmark.

Danskernes kreative ressourcer og skaberevner er et stort potentiale og aktiv for den enkelte dansker, for samfundets generelle udvikling og for de erhverv vi skal leve af i fremtiden.

For Socialdemokratiet udfylder kunst, kulturliv og medier således fire vigtige roller i velfærdssamfundet.

Som stærk bidragyder til den enkeltes livsglæde, æstetiske nydelse og sanselighed.

Som et afgørende fundament i det enkelte menneskes almene dannelse, hvor de sammen med det formelle uddannelsessystem, skaber baggrund for selvrefleksion, samfundskritik og udsyn.

Som former af vores historiske identitet og stærk bidragyder til det danske fællesskab og kulturel integration gennem deltagelse og fælles oplevelser.

Og som motor for kreativ innovation og udvikling i såvel de kreative som øvrige erhverv.

Socialdemokratiet vil derfor fortsat understøtte og udvikle kunst, kultur og kulturlivet i Danmark med følgende udgangspunkt:

Danmark skal være et oplysnings- og deltagelsessamfund, der baserer sig på borgernes aktive engagement og deltagelse.

Danmark er et lille land og derfor et lille marked for kunst-, kultur- og medieproduktion. Det forudsætter offentlig støtte, da vi ønsker at sikre et godt, mangfoldigt, dansksproget kulturudbud.

Offentlig støtte til kunst-, kultur-, og medieproduktion skal forsat basere sig på armslængdeprincippet, hvor støtten uddeles efter faglige og kvalitetsmæssige kriterier og værnes mod politisk styring af indholdet.

Det er ligeledes vigtigt at tage hensyn til kønsmæssig og geografisk repræsentation i fordelingen af støtte.

Socialdemokratiet ønsker at sikre hele befolkningens frie adgang til et bredt, upartisk medieindhold gennem fælles finansierede, stærke public-servicemedier og ved at understøtte en mangfoldighed i udbuddet af private, danske medier.

Socialdemokratiet vil endvidere understøtte borgernes digitale dannelse og sikre at også internetbaserede medier og platforme underlægges medieetisk og anden nødvendig regulering. Socialdemokratiet vil arbejde for at udenlandske medieaktører, der tjener penge på medieindhold i Danmark, også bidrager til finansiering af dansk indhold.

Dansk kunst- og kulturproduktion af blandt andet film, musik, teater, litteratur og billedkunst skal generelt sikres gode rammebetingelser, der giver mulighed for talentudvikling og at producere kunst af højeste kvalitet.

Kultur og kunst skal være for alle. Derfor arbejder Socialdemokratiet i såvel vores statslige og kommunale kulturpolitik for at bryde den negative sociale arv og sikre geografisk og social lighed i adgangen til kulturtilbuddene.

Danmarks biblioteker og museer er afgørende for borgernes adgang til information, litteratur og kulturarv. På samme måde er Danmarks vidtforgrenede net af teatre og musikhuse og tilhørende produktionsmiljøer vigtige for at danskerne kan opleve et rigt kulturtilbud i hele landet.

Socialdemokratiet vil sikre hele befolkningen adgang til kulturoplevelser og til selv at udvikle egne kreative og innovative kompetencer med særligt fokus på at styrke børnenes møde med kunst og kultur i bl.a daginstitutioner, folkeskolen samt musikskoler og kunst- og kulturskoler.

Socialdemokratiet tror på et stærkt samspil mellem kunstnere og det omgivende samfund i blandt andet offentlige rum og boligområder og vi tror på et stærkt samarbejde mellem kunstnere, kulturliv og virksomheder/arbejdspladser, der bidrager til at styrke udvikling og innovation og give danskerne bedre adgang til at opleve kunst og kultur i dagligdagen.

Danmarks stærke forenings- og idrætsliv, baseret på frivilligt arbejde, bidrager over hele landet til at understøtte fællesskab, tillid, sammenhængskraft, folkeoplysning samt vores demokratiske opdragelse og er også med til at sikre et bredt, lokal forankret udbud af kultur- og idrætstilbud.

Socialdemokratiet vil støtte og udvikle danskernes mulighed for at være frivillig, dyrke og opleve idræt, samt sikre at foreningslivet, i alle dets afskygninger, gives gode muligheder for fortsat udvikling og yderligere udbredelse.

Kunst og kultur er grænseoverskridende og dermed også en stærk katalysator for internationalt samarbejde og forståelse mellem mennesker, kulturer og lande. Samtidig er dansk kunst, kultur, arkitektur og design stærke gesandter for Danmark i verden. Derfor ønsker Socialdemokratiet at understøtte såvel international kulturudveksling-, og samarbejde som markedsføring af dansk kunst og kultur i udlandet.

Det vil altid være fundamentalt at vi som land skaber grundlag for at vi i fremtiden har noget at leve af. Men det er lige så fundamentalt at vi også sikrer at vi som nation og mennesker har noget at leve for. Det kræver en aktiv, ambitiøs og udviklende kulturpolitik på alle niveauer i vores samfund.2

 

Mogens Jensen er medlem af folketinget for Socialdemokratiet og kulturordfører.

Dette er anden del af to indlæg om socialdemokratisk kulturpolitik før og nu. Første del kan læses her.


placeholder

Annonce