Første natur-nationalparker: Gribskov og Fussingø

S-regeringen, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet bag natur-aftale
Store græssende dyr, urørte skove og masser af plads til, at vilde dyr og planter kan trives.

Det er målet med Danmarks første to natur-nationalparker, som inden for få år skal etableres i Fussingø vest for Randers og i Gribskov i Nordsjælland. I de to naturnationalparker forventes vilde dyr og planter at kunne brede sig på et område på i alt ca. 1.900 hektar, når naturnationalparkerne står færdige.

Det er resultatet af en politisk aftale mellem S-regeringen, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet. Med aftalen afsættes knap 105 mio. kroner til en række indsatser, der skal komme en presset natur til undsætning.

Vi står i en naturkrise, og dyr og planter mangler plads og levesteder

“Vi står i en naturkrise, og dyr og planter mangler plads og levesteder. Vi har brug for mere sammenhængende naturarealer, hvor naturen kan udvikle sig på sine egne præmisser. Derfor er jeg virkelig glad for, at vi med aftalen her tager hul på Danmarks to første naturnationalparker, som skal give vildere natur herhjemme,” siger miljøminister Lea Wermelin.

Miljøminister Lea Wermelin præsenterer aftalen på Twitter således:

placeholder

 

En del af forståelsespapiret

Etableringen af naturnationalparker var et af elementerne i forståelsespapiret mellem regeringen og støttepartierne.

Ud over de to naturnationalparker er der afsat 10 mio. kroner til stenrev i havet og 35 mio. kroner i tilskud til sammenhængende arealer i og nær ved fem beskyttede og særligt sårbare naturtyper i beskyttede Natura 2000-områder.

Partierne har også besluttet, at det økologiske demonstrationslandbrug på Livø skal fortsætte, og at der afsættes 10 mio. kroner til at opkøbe et andet naturområde.

De radikales miljøordfører, Zenia Stampe, mener, at glæder sig over, at Danmark med aftalen får mere vild natur:

Med Danmarks første natur-nationalparker viser vi en helt ny vej for, hvordan vi kan skabe plads og gode levesteder for dyr og planter

“Vi skal have mere natur, og vi skal have vildere natur. Med Danmarks første natur-nationalparker viser vi en helt ny vej for, hvordan vi kan skabe plads og gode levesteder for dyr og planter på statens arealer,” siger Radikale Venstres miljøordfører Zenia Stampe.

EL: Langt fra mål

“Vores natur har akut brug for hjælp. Og med aftalen tager vi et vigtigt skridt henimod at lade naturen blive mere vild og give den mere plads. Vi sætter bl.a. gang i to natur-nationalparker til glæde for masser af sommerfugle, biller og svampe, og vi genetablerer stenrev til glæde for fiskeyngel og søanemoner. Men vi er langt fra i mål, og jeg ser derfor også frem til forhandlingerne omkring biodiversitetspakken, hvor jeg forventer, at vi bl.a. skal realisere mange flere natur-nationalparker,” siger Enhedslistens naturordfører Mai Villadsen.

SF’s naturordfører, Anne Valentina Berthelsen glæder sig over, at man med natur-aftalen tager fast på at indfri valgløftet fra S og SF om at oprette 15 natur-nationalparker:

det er på tide, at vi kommer i gang med at indfri det valgløfte

“Jeg synes, det er fantastisk, at vi får taget hul på arbejdet med at lave natur-nationalparker i Danmark! SF og Socialdemokratiet gik jo sammen til valg på 15 natur-nationalparker, og jeg synes, det er på tide, at vi kommer i gang med at indfri det valgløfte. Naturen har brug for mere plads og steder, hvor den både kan eksistere på egne præmisser, og hvor vi kan lære hinanden at passe bedre på den.” 

Socialdemokratiets miljøordfører, Mette Gjerskov, betegner aftalen som “helt igennem fantastisk”:

Her bliver plads til store græssende dyr, vilde blomster og insekter

“Det er en helt igennem fantastisk aftale, vi har lavet. Det har længe været et mål for Socialdemokratiet, at vi får skabt mere sammenhængende natur. Nu starter vi på Danmarks to første natur-nationalparker, hvor biodiversitet og vild natur er i højsædet. Her bliver plads til store græssende dyr, vilde blomster og insekter. Samtidig sætter vi penge af til stenrev, der hjælper naturen både under og over vandet i Roskilde Fjord i Nationalpark Skjoldungernes Land. Det er en god dag for naturen," siger Socialdemokratiets miljøordfører Mette Gjerskov.

Next: DN har kik på Thy og Langeland

Danmarks Naturfredningsforenings præsident, Maria Reumert Gjerding skriver på Facebook, at naturaftalen er første skridt mod de 15 natur-nationalparker, som S-regeringen har lovet: 

“Aftalen i dag er et vigtigt første skridt mod de 15 natur-nationalparker, som regeringen har lovet. For der skal meget mere vild natur til for at stoppe biodiversitetskrisen og hjælpe de truede arter. Men det her er en begyndelse, og jeg glæder mig meget rigtig meget til arbejdet med den omfattende redningsplan for Danmarks biodiversitet, som vi er blevet lovet til efteråret.”

placeholder

 

Maria Gjerding peger i P1 Morgen på, at de næste to natur-nationalparker kunne ligge i Thy og på Sydlangeland.

Fussingø og Gribskov

Bag aftalen står Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet. I alt omfatter aftalen knap 105 mio. kroner. Indsatserne i aftalen er:

  • Natur-nationalpark ved Fussingø vest for Randers.  Parken skal rumme et varieret græsningslandskab med urørt løvskov, artsrige overdrev, enge og småsøer. Der skal etableres hegn til græssende dyr i parken, som kan bidrage til at holde naturen lysåben. Natur-nationalparken bliver på omkring 800 hektar.Her afsættes 20 mio. kroner til at forberede etableringen af naturnationalparken.
  • Natur-nationalpark ved Gribskov i Nordsjælland.  Parken skal rumme et stort afvekslende løvskovs-domineret skovlandskab med små og store lysåbne og våde naturområder. Der skal etableres hegn til græssende dyr i parken, som kan bidrage til at holde naturen lysåben. Samtidig skal der skabes overgangszoner, der giver gode betingelser for en række sjældne dyr og planter. Parken bliver på omkring 1.100 hektar. Her afsættes 10 mio. kroner. Desuden findes der yderligere 7 mio. kroner til parken gennem EU LIFE-midler og puljen til urørt skov. Midlerne bruges til at forberede etableringen af natur-nationalparken.
  • Genetablering af stenrev. Der skal genetableres stenrev i Natura 2000-områder. Stenrev giver gode vilkår for makroalger, der kan danne tætte tangskove på stenrevene. På større dybder, hvor lyset ikke tillader vækst af makroalger, kan polypdyr som fx dødningehåndskoral og søanemone dominere stenrevene. Stenrev udgør vigtig levesteder for mange dyregrupper, herunder fisk, og er derfor vigtige for havbundens biodiversitet.Her afsættes 10 mio. kroner. 
  • Den økologiske landbrugsdrift på Livø fortsætter og opkøb af naturareal for at skabe større sammenhængende områder.Der kan samtidig afsættes 10 mio. kr. til opkøb af et naturareal i tilknytning til eksisterende statslige naturarealer i stedet for arealet på Livø.     
  • Tilskud til at forbedre naturtilstanden på særligt sårbare naturtyper. Der gives tilskud til sammenhængende arealer i og i tilknytning til fem beskyttede og særligt sårbare habitatnaturtyper i Natura 2000-områder: rigkær, kildevæld, surt overdrev, kalkoverdrev og tørt kalksandsoverdrev. De fem naturtyper er valgt, fordi deres naturtilstand er i tilbagegang, og de samtidig er de mest fragmenterede naturtyper. Her afsættes 35 mio. kroner til tilskud i 2020 og i 2021.     
  • Bedre mulighed for, at danskerne kan komme ud i naturen på statens arealer. I lyset af corona-krisen forventes flere danskere at bruge naturen mere fremover. Partierne er enige om at afsætte 19 mio. kroner til en pakke til en sommer i naturen, der skal understøtte danskernes oplevelser i naturen.

Kilde: Miljøministeriet

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

SKØNT.Og TAK. Det største og glædeligste der er sket for dansk natur i flere år. Lad os få MANGE flere steder
udlagt som "naturpark". I det trange land er der ikke plads til mere menneskeskabt GRIMHED. Og nu er det ved at være sidste udkald,såfremt vi skal redde det sidste grønt og dyreliv der er tilbage i landet.

Intet mindre end fremragende.

Fin aftale med Naturnationalparker og mere vild natur og større biodiversitet. Også på anden og billig måde kunne det offentlige bidrage til større biodiversitet med flere blomster og insekter ved blot at undlade at slå vejgrøfter og midterrabatter. I hverttilfælde har både Århus kommune og Syddjurs kommune netop midt i blomstringstiden slået begge steder, hvilket er helt uacceptabelt i en tid hvor naturen i den grad er under pres - skam jer !!! Sikkert mange andre kommuner gør det samme uden nogen som helst fornuftig begrundelse. Kære Folketing: Lovgiv og forbyd den slags barbari

Thomas er en Trold.

Annonce