Kofod: Det er ikke sikkert, at forældre til Syrien-børn følger med til Danmark

”Når det gælder børnene, så må vi simpelthen strække os så langt som muligt for at få dem hjem,” lyder det fra SF, som mener, at døren åbnes for at hente børn fra fangelejre
Foto: Colourbox
Talebans fremmarch i Afghanistan får nu Danmark til at evakuere de lokalt ansatte på ambassaden i Kabul.
Det blev for meget for statsminister Mette Frederisen (S).

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, brugte nemlig sin taletid under tirsdagens partilederdebat i Folketinget til endnu engang at efterlyse, at regeringen henter de 25 danske børn af såkaldte fremmedkrigere hjem fra fangelejrene i Syrien. Når nu Danmark flyver lovovertrædere hjem fra alle mulige steder i verden, fordi de er danske statsborgere, og ingen ville acceptere at lade børn afsone tid i et fængsel, fordi deres forældre har begået en forbrydelse.

”Der er ikke ord for, hvor stort et svigt det er at lade børn tage straffen for deres forældres handlinger,” sagde Pernille Skipper fra talerstolen og henvendte sig direkte til Mette Fredderiksen på hendes plads nede i folketingssalen.

”Det er koldt, det er beregnende, det er kynisk, det er forkert. Vi skal have børnene hjem fra Syrien nu.”

Som den første, efter at Pernille Skipper havde talt, bad statsministeren om ordet.

”Jeg synes, der er en enkelt ting, der bliver glemt i opremsningen omkring de børn, der tilhører folk, der har forladt Danmark og erklæret deres loyalitet over for kalifatet og Islamisk Stat,” lød det fra Mette Frederiksen.

Har vendt ryggen til Danmark

 

”Nemlig at hvis man, som Enhedslisten foreslår, tager de børn til Danmark, så følger deres mødre med, og det vil sige en gruppe af voksne mennesker, der med fuldstændig åbne øjne har vendt ryggen til Danmark, til frihed, til demokrati og – givet – for nogles vedkommende direkte bidraget til at underminere vores demokratiske fremtid og vores sikkerhed. Det indgik slet ikke i talen, og det bør det vel sådan set gøre.”

Kofod: Ikke noget ”kategorisk” svar

Men mødrene, eller forældrene, følger ikke nødvendigvis med, hvis børnene evakueres, oplyser udenrigsminister Jeppe Kofod (S) nu til Folketingets udenrigsudvalg.

”Det er vanskeligt at give kategoriske svar på, hvorvidt en evakuering af et barn kan skabe en retlig forpligtelse til at tage forælderen til Danmark, da besvarelse i vidt omfang beror på en vurdering af de nærmere konkrete omstændigheder,” skriver Jeppe Kofod i et svar til udenrigsudvalget, der er koordineret med Justitsministeriet, Social- og Indenrigsministeriet samt Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Svaret kommer, efter at udenrigsudvalget netop har bedt om en vurdering af, om den danske stat er retligt forpligtet til også at tage barnets forælder hjem, hvis de 25 børn i al-Roj og al-Hol-fangelejrene evakueres.

I alt anslås der at bo op mod 70.000 mennesker i de to fangelejre i det nordøstlige Syrien. Her har de været holdt tilbage, siden terrorkalifatet kollapsede, og Islamisk Stats sidste bastion ved byen Baghouz blev indtaget af de kurdiske YPG-styrker.

Støttepartier skubber på

Regeringens støttepartier er overraskede over Jeppe Kofods svar. Alle tre partier - og ikke kun Enhedslisten - har længe efterlyst, at børnene evakueres. Senest er det kommet frem, at en fireårig dansk pige i al-Roj-lejren lider af posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

”Hvis man juridisk kan redde børnene uden nødvendigvis at tage forældrene med, som har vanrøgtet deres ansvar som forælder, så har vi en anden situation,” siger De Radikales udenrigsordfører, Martin Lidegaard, til Netavisen Pio.

Lever under kummerlige vilkår

”Det vil stadig være et stort valg. Men vi ved fra de folk, som har mest forstand på det, at risikoen for Danmarks sikkerhed er større ved at lade børnene blive i fangelejrene. Så selv hvis man glemmer det humanitære argument for et øjeblik, at det er danske børn, som lever under kummerlige vilkår, og kun kigger på sikkerhedsaspektet, vil det stadig være et mere sikkert valg at tage børnene til Danmark.”

Ifølge Politiets Efterretningstjeneste (PET) er det nemlig usandsynligt, at børnene, grundet deres lave alder, udgør en akut sikkerhedstrussel. Men det kan de komme til, lyder det i det i den seneste trusselsvurdering fra marts 2020:

”Det er i den forbindelse også CTAs (Center for Terroranalyse, red.) vurdering, at risikoen for indoktrinering og påvirkning som udgangspunkt forøges, jo længere tid børnene opholder sig i et radikaliseret miljø, herunder i lejrene i det nordøstlige Syrien.”

Første skridt

SF’s politiske ordfører, Karsten Hønge, kræver et klart svar fra regeringen på, om forældrene følger med børnene eller ej.

”Når det gælder børnene, så må vi simpelthen strække os så langt som muligt for at få dem hjem,” siger Karsten Hønge til Netavisen Pio.

Enhedslistens udlændingeordfører, Rosa Lund, håber, at regeringen er ved at ændre holdning til at hente børnene hjem. Rosa Lund mener, at både børn og deres mødre burde komme hjem, men hvis hun skal vælge, kommer børnene først.

Noget af vejen

”Det er et kæmpe indgreb at skille børnene fra deres forældre, men hvis vi kan få regeringen til at bløde bare en lille smule op, så er vi jo kommet noget af vejen,” siger Rosa Lund til Netavisen Pio.

DK er ikke forpligtet til at hjælpe statsborgere

Udenrigsministeren henviser i svaret til, at danske statsborgere i kraft af deres statsborgerskab har ret til at indrejse og opholde sig i Danmark, men at denne ret ikke indebærer en pligt for staten til at bistå danske statsborgere med at komme til Danmark fra et tredjeland.

Hvis Danmark evakuerer et barn med dansk statsborgerskab vil dets forælder dog efterfølgende kunne søge om familiesammenføring her i landet, hvis manden/kvinden ikke er dansk statsborger. Hvilket vil bero på en ”konkret og individuel vurdering” af de nærmere omstændigheder i sagen herunder barnets alder og relation til forælderen og om der er et familieliv, som Danmark er nærmest til at beskytte.

En trussel mod den offentlige orden

 

”Eventuelle oplysninger om, at forælderen udgør en trussel mod den offentlige orden eller sikkerhed, vil indgå i vurderingen af, om den pågældende kan nægtes ophold i Danmark inden for rammerne af Danmarks internationale forpligtelser, herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK),” skriver Jeppe Kofod.

Men Menneskerettighedskonventionen indeholder ikke ”en almindelig forpligtelse” til, at Danmark også skal yde konsulær bistand – eller på anden måde intervenere over for myndighederne i en anden stat – på egne statsborgeres vegne.

”Hvis Danmark måtte beslutte at yde bistand til evakuering af et barn, der efter en konkret vurdering må anses for helt afhængig af en anden person, kan det ikke afvises, at Danmark efter artikel 8 i EMRK kan være forpligtet til også at yde bistand til en forælder,” hedder det i svaret til udenrigsudvalget.

”Det kunne efter omstændighederne være en situation, hvor små børn er helt afhængig af deres forældre, f.eks en mor til et spædbarn, der ammes.”

Skære halsen over

Selv om regeringen hverken ønsker at hente børnene eller deres forældre hjem fra fangelejrene, blev to børn dog evakueret i 2019 af hensyn til en alvorlig helbredsrisiko og forældreløshed. Det ene barn var en 11 måneder gammel forældreløs baby og den anden en alvorligt såret 13-årig dreng.

Men i dag afviser Socialdemokratiets udlændingeordfører, Rasmus Stoklund, opfordringen fra støttepartierne til – i lyset af udenrigsministeren svar – at tage imod flere børn.

”Vi ønsker ikke at løbe en risiko for lige pludselig at blive tvunget til at tage imod terrorister i Danmark,” siger Rasmus Stoklund til Netavisen Pio.

”Selv om vi ville kunne indrette noget dansk lovgivning, som gør, at et dansk barn med en udenlandsk far eller mor ikke kunne få familiesammenføring, så risikerer vi jo at blive underkendt at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Med andre ord kunne vi blive tvunget til at familiesammenføre en terrorist, hvorefter vi i løbet af relativ kort tid – fordi det ville være svært at få vedkommende dømt, når vidnerne og ofrene befinder sig i Mellemøsten – var nød til at slippe vedkommende på fri fod.”

Ifølge udlændingeordføreren gør den samme risiko sig også gældende, når barnets forælder er dansk statsborger.

Terrorister gående på fri fod

”Det ville være katastrofalt at hjælpe danske statsborgere, som har begået landsforræderi og tilsluttet sig Islamisk Stat for at skære halsen over på uskyldige mennesker, ved at sende danske embedsmænd ned for at hente dem til Danmark. Og altså blot for at opleve, at de kun bliver idømt korte straffe, fordi det er svært at løfte bevisbyrden, med det resultat, at vi risikerer at have terrorister gående på fri fod i Danmark, som vi oven i købet selv har hjulpet hertil.”

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Enhedslisten kan sikkert gøre en masse godt for børnene, hvis de tager ned og hjælper dem for egen regning, men så langt rækker omsorgen åbenbart ikke.

Socialdemokratiets politik i denne sag er skammelig. Det begreb, der dækker partiets politik - og som man allerede gjorde op med under den franske revolution - hedder 'slægtssoning', dvs. at hele slægten skal sone for handlinger, andre i slægten har begået. Her er det børnene og i nogle tilfælde også mødrene, der skal undgælde for noget, de ikke har lod og del i. Socialdemokratiet støtter middelalderlig straffe-tankegang. Og vi er århundreder fra 'børnenes statsminister'.

Jeg er noget enig i den den sidste sætning, men af andre årsager, ikke i resten. Ingen skal undgælde for noget; de får lov at blive helt uden vores indblanding, hvor de er. Hvorfor skulle vi blande os?

Vi skal blande os, fordi de er danske statsborgere, fordi børnene alt andet lige et uskyldige, fordi de gerne vil hjem, og fordi de nu har været ulovligt tilbageholdt i forfærdelige fangelejre i 3 år uden at nogen har taget stilling til, om de har foretaget sig noget kriminelt.
Dette er en skamplet på Danmark, der underminerer retsstaten og borgernes tillid til, at statsborgerskab betyder noget.

Kære Åse
Du lyder meget overrasket over hvad et dansk statsborgerskab dækker over. Lad mig derfor gøre følgende klart for dig, så du ikke risikerer at havne i en skuffende situation i Syrien en dag: Dit danske statsborgerskab er IKKE en verdensdækkende statslig IS-terroristrejseforsikring, der dækker din og dine børns tilbagerejse efter eventuelt fortrudte terrorangreb og krigsdeltagelse i lande såsom Syrien, hvor Udenrigsministeriet i øvrigt har frarådet alle unødvendige rejser siden 2011. Du kan prøve at kontakte Topdanmark eller Tryg og høre, om de kan tilbyde noget sådan. Jeg tror ikke at du skal regne med det, men jeg er ikke ekspert i forsikringsmatematik og vil selvfølgelig ikke udelukke det.

Mærkelig vinkel at se sagen i. Børn er ALTID forældrenes ansvar. Forældrene er terrorrister, og bruger børnene til at få adgang til Danmark, hvor de måske, måske ikke, vil fortsætte deres terror. Den risiko skal vi ikke løbe fordi nogle får ondt af at forældrene ikke kan tage vare på deres børn. Hvis Danmark skal være rigtig flinke, kan vi tilbyde børnene et nyt hjem i DK, uden forældre. Det ønsker forældrene sikkert ikke. Så HVEM er det der i sidste ende svigter børnene ?

Kære Claus Bryld
Det er ikke en straf ikke at blive hentet hjem fra sin egen frie udrejse af Danmark. Det er en sær analogi. Sidst jeg frivilligt udrejste på charterferie, blev jeg heller ikke hentet hjem af regeringen. Jeg måtte selv betale for en flybillet. Hvis vi skal følge din analogi, så vil begrebet "returbilletter" være afskaffet, da man så kun behøver at bestille en udrejse fremover, hvorefter regeringen skal sørge for at hente sine statsborgere hjem igen. Dit forslag betyder jo reelt, at staten skal betale halvdelen af alle danske statsborgeres ferier fremover.

Din analogi holder ikke. Under særlige omstændigheder har staten altid gjort, hvad den kunne gøre at hente borgere hjem, som var havnet i en svær situation i udlandet. Således hentede vi danskere hjem fra adskillige steder i verden, da covid-19 lukkede verden ned. Og ingen siger, at de ikke selv skal betale billetten, efter at de er kommet hjem; fuldstændig som coronaklemte danskere gjorde.

Det er vist din analogi om at tilslutte sig Islamisk Stat i Syrien og at havne i en covid-19 nedlukning i udlandet er sammenlignelige scenarier, der ikke holder. En fuldkommen vanvittig analogi.

Jeg kunne ikke være mere enig, Claus. Det er så sørgeligt, at den såkaldte børnenes statsminister ikke kan tage effektivt vare på disse sagesløse, danske børns skæbne. I denne sag er Mette F. mere populist end statskvinde, - desværre!

Jeg kunne ikke være mere enig, Claus. Det er så sørgeligt, at den såkaldte børnenes statsminister ikke kan tage effektivt vare på disse sagesløse, danske børns skæbne. I denne sag er Mette F. mere populist end statskvinde, - desværre!

Fejlen er at Folketinget overhovedet gav forældrene dansk indfødsret, og at de nu kan misbruge deres falske indfødsret på denne måde. Det er et helt naturligt resultat af Folketingets hundredtusindvis af falske indfødsretsmeddelelser ved lov, givet til personer der aldrig nogensinde bliver danske, de sidste 50 år. Der er ganske enkelt opstået en gruppe falske danskere, der kun er danske ved lov og intet andet.

Flere af mødrene er danske konvertitter; bare lige så det er klart. De er således "gammeldanskere".

Det er skræmmende, hvor godt du kender disse familier, Åse. Det er bare synd at du vrøvler og glemmer at linke til din kilde. De billeder jeg har set af børnene i lejren er ikke efterkommere af "gammeldanskere", dvs. af indfødte danskere, som du påstår. Kilde: https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/mettes-uoenskede-boern-saadan-ka...

Uanset etnicitet ændrer det ikke på at Danmark ikke skal røre en finger for at få dem hjem. Vi har ingen forpligtelser over for folk, der frivilligt er rejst ned for at tilslutte sig Islamisk Stat (IS). Regeringen skal selvfølgelig ikke agere IS-terroristrejseforsikring. Hvis du føler forpligtelser for terrorister, vil jeg ønske dig god rejse. Man kan undre sig over, at du ikke bare har hentet dem hjem?

Endnu et eksempel på at "retsstaten" Danmark ikke formår at straffe de borgere der begår krigsforbrydelser i en anden stats tjeneste.
For nylig har vi på DR TV set at retsopgøret efter 2. verdenskrig var, og fortsat er, uafsluttet; og nu ser vi igen et Folketing der i landsforædderisk- og krigsforbrydersammenhæng er handlingslammede. Betyder straffelovens paragraf 101 ingenting, og skal den ikke håndhæves?

Børnene kan komme til Danmark, men bestemt ikke forældrene...

Hvad så med Danske f-16 piloter der har dræbt civile i Libyen? Er de ikke også en slags terrorister?

Da forældrene er tilsluttet IS må de vel betegnes som teorister og man kan vel fjerne børnene fra forældrene da de så ikke er egnede til at tage sig af børnene.

Annonce