Ny handleplan skal rydde op i Danmarks havbrug

S-regeringen, R, SF, EL, K og Alternativet bag bred aftale, der strammer op på havbrugsområdet med et mere effektivt miljøtilsyn
En rapport fra Miljø- og Fødevareministeriet tegnede for et halvt år siden et mudret billede af miljøtilsynet med Danmarks 19 havbrug. Tilsynet er præget af upræcise indberetninger, gamle vejledninger og uklare krav til driftsjournaler.

Men nu skal en ny handleplan rydde op i tilsynet med Danmarks havbrug:

Det er på tide, at vi får ryddet op og sikret et effektivt tilsyn med havbrugene

“Der har længe ikke været styr nok på havbrugsområdet. Det er på tide, at vi får ryddet op og sikret et effektivt tilsyn med havbrugene. Derfor præsenterer jeg i dag en ny handleplan, der skal sikre klare og faste rammer for, hvilke miljøkrav havbrugene skal leve op til. Vi skal være et grønt foregangsland – også når det gælder fiskeopdræt," siger miljøminister Lea Wermelin.

Fire tiltag i handleplanen

Handleplanen rummer fire hovedspor. Miljøgodkendelser og miljøtilsyn skal samles hos Miljøstyrelsen. Kravene til driftsjournaler og indberetninger skal ensrettes, vejledningerne på havbrugsområdet skal opdateres, og der indføres et digitalt indberetningssystem på havbrugsområdet.

Miljøministeren har drøftet sagen med Folketingets partier. Et flertal bestående af Socialdemokratiet, støttepartierne De Radikale, SF og Enhedslisten samt De Konservative og Alternativet bakker op om handleplanen.

“Det Radikale Venstre kan klart støtte, at der kommer bedre styr på administrationen af havbrugene. Når vi stiller krav til landbruget om, at de skal nedbringe deres udledninger, må det være rimeligt, at havbrug også er omfattet af krav, der bliver effektivt kontrolleret,” siger De Radikales miljøordfører Zenia Stampe.

SF ønsker havbrug afviklet

“I SF støtter vi, at der kommer bedre styr på det miljømæssige tilsyn med havbrugene, så længe de stadig findes. Skiftende regeringer har simpelthen gjort for lidt på dette område. Udledningerne fra havbrugene sker jo direkte og uden rensning til havet, og de er derfor en kronisk forurenende blindtarm. I SF ser vi dem faktisk gerne afviklet til fordel for opdræt på land i recirkulerende anlæg med rensning og udnyttelse af næringsstofferne i vandet,” siger SF’s naturordfører Anne Valentina Berthelsen.

Udledningerne fra havbrugene sker jo direkte og uden rensning til havet, og de er derfor en kronisk forurenende blindtarm

“Enhedslisten har længe efterspurgt en opstramning af tilsynet med havbrugene. Det er en sektor, hvor der er behov for at rydde op. For Enhedslisten er det afgørende, at vi først og fremmest passer på vores sårbare naturbeskyttede områder, og derfor ser vi nu frem til en effektiv indsats fra Miljøstyrelsen, så habitatdirektivet overholdes, siger Enhedslistens fødevare- og fiskeriordfører Søren Egge Rasmussen.

“Det er vigtigt både af miljøhensyn og konkurrencehensyn, at alle virksomhedstyper har et effektivt tilsyn med, at de overholder deres miljøkrav. Der er rigtig mange gode grunde til, at vi beskytter vores hav- og vandområder godt,” siger De Konservatives miljøordfører Mette Abildgaard.

“Det er på tide, at der kommer bedre styr på dette område. Det er vigtigt, at havbrugene ikke belaster havmiljøet, hvor vi skal gøre noget ekstra for at beskytte naturen,” siger Alternativets miljøordfører Torsten Gejl.

“Nu strammer vi grebet. Havbrugene skal dokumentere, at de lever op til kravene, og det bliver nemmere for myndighederne at kontrollere, at reglerne følges,” siger Socialdemokratiets miljøordfører Mette Gjerskov.

Det indeholder handleplanen

   

  • For fremtiden bliver det Miljøstyrelsen, der udsteder miljøgodkendelser til havbrugene og fører tilsyn med disse godkendelser. I dag er opgaven delt mellem Miljøstyrelsen og 7 kommuner. Miljøstyrelsen udsteder i forvejen placeringstilladelser til havbrugene. På den måde samles viden og kompetencer ét sted, samtidig med at ressourcerne bruges bedst muligt.

  • Grundlaget for miljøtilsynet med havbrugene skal gøres bedre. Det sker bl.a. ved at ensrette og opdatere kravene til driftsjournaler og indberetninger fra havbrugene. Det er ikke muligt direkte at måle udledningerne fra havbrugene, tilsynsmyndighederne er derfor afhængige af produktionsoplysninger for at kunne beregne havbrugenes miljøbelastning.  

  • Vejledninger på havbrugsområdet skal opdateres. Miljø- og Fødevareministeriet vejleder om muligheden for at gribe ind i forhold til havbrug, der ikke har klare vilkår om antibiotika og biocider i deres tilladelser.  

  • Der udvikles et digitalt indberetningssystem som havbrug og dambrug kan bruge, når der indberetter til Miljø- og Fødevareministeriet. Havbrugene skal i dag indberette til flere systemer. Når indberetningerne ligger i samme system og ligger på digital form, kan oplysningerne nemmere bruges i tilsynsarbejdet.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce