Regeringen vil beskytte havets vilde natur

19 områder i havet omkring Danmark bliver nu beskyttet - betyder at den beskyttede del af havet vokser fra 19 til 30 procent
Foto: Danmarks Naturfredningsforening
Havnatur
Søfjerens vejren på havbunden. Marsvinets mulighed for uforstyrret at boltre sig. Havlittens fugleflugt over danske farvande. Alt sammen liv, der kræver ro og plads. Nu tager S-regeringen et vigtigt skridt for netop at skabe bedre vilkår for den vilde natur i havet.

Regeringen vil således udpege 13 områder i Nordsøen og i Østersøen omkring Bornholm som beskyttede havstrategiområder.

Det betyder, at blandt andet bundslæbende fiskeri, råstofindvinding, havbrug og klapning bliver forbudt i områderne.

bundslæbende fiskeri, råstofindvinding, havbrug og klapning bliver forbudt i områderne

De beskyttede havstrategiområder sendes i høring og skal senere indgå i et indsatsprogram for Danmarks havstrategi og kommer til at indgå i forslag til havplanen.

"Livet i havet under pres"

“Livet i havet er under pres. Vi skal gøre mere for at passe godt på den natur, som ikke lige er til at se under havets overflade. Her spiller beskyttede områder en vigtig rolle. Nu kommer regeringen med en ambitiøs plan for nye beskyttede områder på havet, og for første gang nogensinde også strengt beskyttede områder med ekstra plads til naturen og biodiversiteten,” siger miljøminister Lea Wermelin.

for første gang nogensinde også strengt beskyttede områder med ekstra plads til naturen og biodiversiteten

Med de nye havstrategiområder i Nordsøen og den centrale Østersø bliver der for første gang udpeget havområder i Danmark med streng beskyttelse.

De strengt beskyttede områder vil udgøre 4,1 procent af Danmarks havområder, og her vil være et totalt forbud mod fiskeri.

De beskyttede områder betyder, at særligt livet ved havbunden ikke bliver forstyrret, og at arter som søfjer, fisk og marsvin får bedre vilkår.

Der udpeges også seks nye marine fuglebeskyttelsesområder, som kommer til at indgå i forslag til havplanen.

Danmark er et betydningsfuldt land i forhold til trækfugle og ligger meget centralt på vigtige ruter for mange trækfugle.

Danmark vigtig for verdens fugle

“Danmark er vigtig ikke bare for de danske fugle men for verdens fugle, fordi vi er et centralt stop på mange trækfugleruter. Der er tidligere blevet gjort alt for lidt for at beskytte trækfuglene. Nu vil regeringen udpege områder, så vi kan passe bedre på fx ederfugle og havlit. Så store fuglebeskyttelsesområder er der ikke blevet udpeget på én gang i årevis,” siger Lea Wermelin.

Fuglebeskyttelsesområderne kommer til at ligge i Flensborg Fjord, Sejerøbugten Smålandsfarvandet, i det nordvestlige Kattegat, ved Rønne Banke og i Skagerrak. Det betyder, at myndigheder som udgangspunkt ikke kan give tilladelse til aktiviteter i området, der kan skade fuglene.

Ris og ros fra grønne organisationer

Hos Danmarks Naturfredningsforening er der både ris og ros til regeringsudspillet:

EU's biodiversitetsstrategi har en målsætning om 10% urørt hav. Med miljøministerens udspil når Danmark op på 4% i regeringens udspil, understreger præsident hos Danmarks Naturfredningsforening (DN):

"Som grønt foregangsland bør det være helt naturligt, at vi som minimum lever op til EU's målsætninger om at sikre en bedre beskyttelse af naturen i havet. Og selvom udspillet vil sikre en markant bedre beskyttelse af havnaturen i Danmark, var det mit håb, at ambitionerne ville være endnu større, når det kommer til udpegningen af områder til urørt hav," siger Maria Reumert Gjerding og fortsætter: 

Naturen i havet har brug for store beskyttede områder, hvor havnaturen kan genetablere sig og være i fred

"Naturen i havet har i årtier været i voldsom tilbagegang, hvor fiskebestande og livet i havet har lidt under manglende beskyttelse. Og netop udpegning af områder til urørt hav er det vigtigste virkemiddel til at bremse tabet af biodiversitet i havet. Naturen i havet har brug for store beskyttede områder, hvor havnaturen kan genetablere sig og være i fred."

Også WWF Verdensnaturfonden byder også udspillet velkommen med ris og ros:

”Vi er begejstrede for, at regeringen er enig med WWF’s og EU's målsætninger om, at 30% af havet omkring Danmark skal beskyttes effektivt mod de største direkte trusler som for eksempel bundtrawling, råstofindvinding og energi-initiativer. Det er et skridt i den rigtige retning," siger Thomas Kirk Sørensen, sektionsleder for hav i WWF Verdensnaturfonden.

Han og WWF Verdensnaturfonden er enige med DN i, at regeringsudspillet dog ligger langt fra EU's krav om 10 procent urørt hav:

"Men alt for meget værdifuld natur på havbunden vil fortsat stå ubeskyttet, og det er meget bekymrende, at regeringen kun mener, at 4% af havet skal være urørt. Det er langt fra EU’s krav på 10%.”

Seks marine fuglebeskyttelsesområder og 13 beskyttede havstrategiområder

Miljøministeren udpeger seks fuglebeskyttelsesområder og seks havstrategiområder.

  • Dermed vil ca. 30 % af havene omkring Danmark være udlagt til beskyttede områder. I 12 af de 13 havstrategiområder er dele eller hele området strengt beskyttet. Det svarer til 4,1 procent af Danmarks havareal.
  • De eksisterende beskyttede havområder og udpegningen af de nye beskyttede havstrategiområder og de nye fuglebeskyttelsesområder vil kunne bidrage til EU’s samlede fælles mål om 30 procent beskyttede områder og 10 procent strengt beskyttede områder.

De 13 beskyttede havstrategiområder ligger i:

  • Nordsøen inkl. Skagerrak
  • Østersøen omkring Bornholm 

Arter og habitater, som blandt andet får bedre beskyttelse i havstrategiområderne

  • Dyb blød bund med søfjer, søstrå og havbørsteorme.
  • Dybe sandbanker med sømus, molboøsters og muslinger.
  • Vandsøjlen med hajer, rokker, torsk, sæler og marsvin.
  • Stenrev med dødningehåndkoraller og søanemoner.

Fuglebeskyttelsesområder:

  • Flensborg Fjord, Sejerøbugten, Smålandsfarvandet,  Nordvestlige Kattegat, Rønne Banke, Skagerrak.

Trækfugle i fuglebeskyttelsesområderne:

  • Ederfugl, sortand, gråstrubet lappedykker, rødstrubet lom havlit, mallemuk, storkjove.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce