Tidl. vicedirektør i styrelse: Der var lovhjemmel til at aflive samtlige mink

Lov om Husdyrhold giver regeringen lov til at aflive samtlige mink, fastslår medforfatter til loven og tidl. vicedirektør i Fødevarestyrelsen
Tidligere vicedirektør i Fødevarestyrelsen og topjurist i Fødevareministeriet, Tage Siboni, ryster Christiansborg.

Han fastslår nemlig nu - over for dagbladet Politiken - at regeringen rent faktisk havde lovhjemmel til at aflive samtlige mink i den eksisterende lovgivning. Mere præcist i Lov om Husdyrholds paragraf 30, styk 2.

Paragraffen giver fødevareministeren ret til at beslutte, at der ved udbrud eller mistanke om udbrud af smitsomme sygdomme skal ske “aflivning af dyr, herunder i et område omkring et udbrudssted”.

Det er lige præcis den bestemmelse i loven, som embedsmændene på Slotsholmen tidligere i mink-forløbet regnede med skulle danne lovgrundlaget, i fald det senere skulle blive nødvendigt at aflive samtlige mink i Danmark. Det fremgår af redegørelsen om mink-forløbet, som Fødevareministeriet fremlagde 18. november.

Intense drøftelser blandt topembedsmænd

Det fremgår af redegørelsen, at arbejdstesen blandt embedsmændene i Miljø- og Fødevareministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Erhvervsministeriet, Finansministeriet og Justitsministeriet - få timer før pressemødet onsdag den 4. november kl. 16 - er, at der er hjemmel til aflivning af mink "i § 30 i Lov om hold af dyr, men at Miljø- og Fødevareministeriet afklarer dette endeligt".

Det beskrives i redegørelsen, hvordan topembedsmænd i Fødevarestyrelsen forsøger - via Miljø- og Fødevareministeriet - at gøre anskrig over for sagkyndige i Justitsministeriet i minutterne op til pressemødet. Jurister i Fødevarestyrelsen var nået frem til den konklusion, at der ikke  var tilstrækkeligt lovgrundlag. Men embedsmændene kommer ikke igennem til Justitsministeriet før pressemødet.

Først om aftenen - flere timer efter pressemødet den 4. november - mødes topembedsmændene for at fortsætte drøftelserne om lovgrundlaget. Konklusionen på mødet, hvor også departementschefen for det daværende Miljø- og Fødevareministeriet, Henrik Studsgaaard, deltager, er, at det eksisterende lovgrundlag ikke er tilstrækkeligt.

Den konklusion tilslutter Justitsministeriets top sig fodslæbende torsdag den 5. november.

Jura-disskussioner føres uden om ministre

Men det oplyser man - stadig ifølge redegørelsen - først daværende fødevareminister, Mogens Jensen, om lørdag den 7. november. Og først søndag aften den 8. november orienteres statsminister Mette Frederiksen.

Ingen embedsmænd får - ifølge redegørelsen - den idé at orientere hverken Mogens Jensen, justitsminister Nick Hækkerup eller statsminister Mette Frederiksen om de intense diskussioner om lovgrundlaget i dagene op til regeringsbeslutningen tirsdag den 3. november.

Ingen departementschefer gør anskrig under selve det besluttende møde

Ingen departementschefer gør anskrig under selve det besluttende møde - mødet i regeringens Koordinationsudvalg den 3. november. Og ingen embedsmænd, hverken departementschefer eller andre, får den tanke at orientere centrale ministre om de intense juridiske drøftelser om lovgrundlag op til pressemødet - eller i dagene derefter.

Ikke alene en ret, men også en pligt til at handle

Men nu går Tage Siboni altså stik imod sine tidligere kollegaer på Slotsholmen og konkluderer, at Lov om hold af dyr udgjorde og udgør et tilstrækkeligt lovgrundlag.

Men nu går Tage Siboni altså stik imod sine tidligere kollegaer på Slotsholmen

Tage Siboni var, ifølge Politiken, selv med til - i sin rolle som vicedirektør i Fødevarestyrelsen i 2003 til 2005 - at formulere Lov om hold af dyr.

Loven siger ikke noget om, hvor stort området omkring et udbrudssted skal være, og derfor var det lovligt at kræve alle mink aflivet, mener Tage Siboni.

“Der er en udmærket hjemmel her, og i det konkrete tilfælde ville jeg, hvis jeg stadig havde været embedsmand, have været fortaler for, at der var en hjemmel i lov om dyrehold,” siger Tage Siboni til Politiken.

Han understreger desuden, at Lov om Husdyrhold faktisk også forpligter regeringen til ikke bare at handle, men handle omgående:

Er der ikke alene en ret for regeringen til at handle, men faktisk en pligt

“Når lovgrundlaget er der, og den videnskabelige rådgivning tilsiger det, er der ikke alene en ret for regeringen til at handle, men faktisk en pligt.”

Opbakning fra jura-ekspeter

Juraprofessor Sten Schaumburg-Müller fra Syddansk Universitet tilslutter sig Tage Sibonis opfattelse - at Lov om Husdyrhold udgør et tilstrækkeligt lovgrundlag for at kræve samtlige mink aflivet:

“Jeg mener simpelthen ikke, at hjemlen indskrænkes til kun at gælde afgrænsede områder. Det område må også kunne være Danmark,” siger han til Politiken.

Over for TV2 Fyn understreger Schaumburg-Müller, at han mener, at de embedsmænd, der har rådgivet regeringen, har taget grundlæggende fejl:

i den her situation er jeg uenig med embedsmændene i deres vurdering

"Jeg mener, at der var en tilstrækkelig hjemmel til at slå mink ned i den situation, som vi stod i. Jeg forstår godt, at embedsmændene var forsigtige, men i den her situation er jeg uenig med embedsmændene i deres vurdering," siger Sten Schaumburg-Müller og uddyber:

"Der står ingen steder, at "et område" kun er et lokalt begrænset område, og at det ikke kan være hele Danmark, og derfor mener jeg, at der er hjemmel til at slå minkene ned."

Juraprofessor Sten Bønsing ved Aalborg Universitet er enig:

“Jeg tror, Sten Schaumburg-Müller har ret, når han siger, at en domstol ville nå frem til, at der var hjemmel,” siger han til Politiken.

Ellen Margrethe Basse, juraprofessor ved Aarhus Universitet, siger til Politiken, at i en situation, hvor myndighederne ud fra en veterinær og sundhedsfaglig vurdering mener, at hele Danmark er omfattet af en sundhedsrisiko fra en dyreguppe, ja, så vil der også efter hendes opfattelse være hjemmel i paragraf 30, styk 2 i Lov om Dyrehold.

Politiken har også talt med juraprofessor på Aarhus Universitet, Jørgen Albæk Jensen. Han er til gengæld ikke overbevist om, at der er lovhjemmel i Lov om Dyrehold. Også direktør for Institut for Menneskerettigheder, Jonas Christoffersen, er skeptisk over for Tage Sibonis juridiske vurdering.

Bemærkelsesværdigt

Enhedslistens gruppeformand, Peder Hvelplund, siger til Netavisen Pio, at Tage Sibonis udtalelser er “bemærkelsesværdige”:

Tage Sibonis udtalelser er bemærkelsesværdige

“Tage Sibonis udtalelser er bemærkelsesværdige. De er med til at nuancere hele billedet. Der er en verden til forskel på, om aflivningen af mink i hele Danmark fandt sted på et tvivlsomt lovgrundlag på grund af politisk pres - eller om miseren skyldes pressede og uenige embedsmænd. Mere og mere tyder på det sidste.”

Hvelplund ser de nye oplysninger som endnu et argument for at få lavet en uvildig advokatundersøgelse af hele forløbet.

“Og hvis den så viser sig at være utilstrækkelig, må vi se på, hvordan vi trænger endnu dybere ned i sagen,” understreger Hvelplund.

Bekendtgørelse af lov om hold af dyr

 

§ 30. Miljø- og fødevareministeren kan for at udrydde, hindre, begrænse eller imødegå risiko for udbredelse af zoonotiske smitstoffer og af de sygdomme, der er anført i de i § 25 nævnte lister 3 og 4, fastsætte regler om og meddele påbud om gennemførelse af særlige foranstaltninger samt meddele forbud mod anvendelse af dyr, dele heraf eller animalske fødevarer, sæd, oocytter, embryoner af dyr samt gødning, hø, halm, dyrefoder og andre produkter og genstande, hvormed sygdomme og zoonotiske smitstoffer kan spredes. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om og meddele påbud om gennemførelse af særlige smitteforebyggende foranstaltninger i andre tilfælde end ved udbrud eller mistanke om udbrud.

Stk. 2. Foranstaltningerne i henhold til stk. 1 kan bl.a. omfatte:

1) For dyrehold og vildtlevende dyr:

a) Særlige undersøgelser, herunder prøveudtagning med henblik på diagnosticering,

b) tilsyn,

c) mærkning,

d) behandling,

e) vaccination,

f) isolation,

g) særlige betingelser for levering af dyr,

h) aflivning af dyr, herunder i et område omkring et udbrudssted, eller slagtning på særlige vilkår og

i) destruktion.

2) For produkter af dyr samt foder, gødning, slam og andet materiale, som kan være inficeret eller kontamineret:

a) særlige undersøgelser,

b) behandling,

c) mærkning,

d) påbud om særlig anvendelse,

e) særlige betingelser for levering af mælk, æg og andre produkter af dyr,

f) desinfektion,

g) tilintetgørelse,

h) opbevaring og bortskaffelse og

i) destruktion.

3) For ejendomme, virksomheder, anlæg, maskiner og transportmidler, der anvendes til dyrehold:

a) Særlige krav til indretning og drift,

b) rengøring og desinfektion,

c) tilbagekaldelse af godkendelse,

d) tilsyn,

e) afspærring

f) tørlægning og

g) forbud mod tilledning og afledning af vand.

Stk. 3. Ministeren kan forbyde eller begrænse eller fastsætte regler om enhver samling og flytning af dyr samt om flytning af produkter af dyr, foder og foderstoffer, gylle, gødning, slam, strøelse og andet materiale, som kan indebære risiko for udbredelse af zoonotiske smitstoffer eller sygdomme, jf. stk.1.

Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler om og meddele påbud om særlige foranstaltninger med henblik på behandling af andre end de i stk. 1 omhandlede sygdomme og sygelige tilstande og forbud mod anvendelse af dyr med disse lidelser.

Kilde: Retsinformation

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

En god nyhed på en dejlig dag. 🌹🌹🌹
Så kan de måske komme videre i en mere saglig dialog i Folketinget?

Ja det burde folketinget, men desværre nye borgerlige og LA bliver ved, især Pernille Vermund er slemt, og sammenligner med tamilsagen. Hun er helt ude i hampen og høre på.Mækeligt de ikke, lytter til de nye oplysninger om at der var lovhjemmel.

Ja, det er da dybt mystisk. En sådan oplysning ville jo frikende hele regeringen, hvis den holder vand. Meget mærkeligt at denne nyhed ikke ruller over samtlige nyhedsmedier

Jamen, NB bliver jo ved fordi de regner jo nok ikke med at sådanne oplysninger kommer frem og de regner jo stadig med at score stemmer på den historie. Mon de blier klogete af dette indlæg: Næppe

Nu håber jeg sandelig regeringen, og ikke mindst de involverede ministre får oprejsning. Jeg håber at journalisterne behandler disse oplysninger ligeså seriøst, som da sagen begyndte, og synliggør fejltagelsen!
Beklager at Enhedslisten er så emsig, for at retfærdiggøre sig selv, og ikke støtter regeringen, som SF!

Ja Lis Bech, det undre også mig. Jeg har skrevet til både P. Skipper, Velasquez og Hvalpsund(?), før dette, at de skal ikke gå minkpolitikernes ærinde.

Ja, det har vi sagt hele tiden, Epidemiloven er ret firkantet om hensyn til folkesundheden. Resten er Christiansborg-fnidder og juristeri om Grundlovens status. Medierne er med til at skævvride diskussionen og underminere tiltroen til myndighederne.

Det er jo en sand gummiparagraf, "et område omkring et udbrudssted", så kan det da ikke blive mere uldent. Normalt er jeg modstander af alt for meget elastik i lovgivningen, men denne gang blev det i det mindste brugt i befolkningens favør. Havde de borgerlige skullet tage afgørelsen, havde de jo nok gjort det samme, hele denne sag er spin fra de borgerliges side, og ikke engang det kan de finde ud. Jeg har aldrig været socialdemokrat, og bliver det aldrig, men MF har min fulde støtte i denne sag. Hendes håndtering af krisen har været forbilledlig.

PS: Og nu alle minkene alligevel er døde, kan vi så ikke forbyde minkavl i Danmark? Dyrplageri er forbudt i forvejen, og at holde et dyr, som i naturen forsvarer et territorium på flere kvadratkilometer, i et bur på en halv gange en halv meter, er dyrplageri, uanset hvad Fødevarestyrelsen siger.

PPS: Hvis fællesskabet kompenserer minkavlerne, fordi det går skidt for branchen, skal minkavlerne også dele overskuddet med fællesskabet, når det går godt. Og da minkavl er en underskudsforretning, foreslå jeg som medlem af fællesskabet at vi nedlukker branchen permanent. Det er dyrplageri, og det giver underskud, så hvorfor overhovedet holde mink? Med mindre man forventer at statskassen træder til mere eller mindre permanent?

Totalt enig, pelsdyravl er lige så forkastelig som at skyde elefanter for elfenben

Kan nogen forklare mig, hvorfor denne nyhed ikke er nået de elektroniske medier? For mig er det Breaking News.

Det er formentlig en ny vinkel som ikke vil blive pustet så meget op som da medierne kunne skrive Grundlovsbrud.

Anne-Dorthe Sørensen. Der er ikke ret mange medier som har
beskæftiget sig med, det NOTITS som blev udsendt den 18 november,
hvor justitsministeriet redegør for, hvad det betyder når en
Statsminister holder et pressemøde, og hvordan vi som borger
skal reagerer på indhold og forholde sig til de sagte ord.
"Udtalelser på pressemøder og politiske udmeldinger i øvrigt
udgør hverken administrative retsforskrifter eller konkrete
forvaltningsakter, der kan skabe rettigheder eller pligter
for borgerne." "Sådanne udtalelser er således efter deres
karakter ikke omfattet af "LEGALITETSPRINCIPPETS" krav om hjemmel.

Prøv at Google tossen;-)
Det næste bliver vel at ubåds Madsen også skal være kronvidne for statsministeren;-)

Lidt komisk at piopio ikke har kildekritik;-)

Mette Frederiksen burde have fortalt sandheden!
Bare rolig, Mette Frederiksen skal nok få hvad hun fortjener, de radikale er ved at være klar til atombomben!

Kære Jens Peder. Jeg har sagt du ikke skal sidde oppe hele natten. Det er bedre med en god nats søvn. så er du mere klar i hovedet næste dag. God dag.

Nu må vi så se om minkdebatten er slut. såfremt den ikke slutter på tinget fortæller det jo mere om de folkevalgte end om resten af befolkningen. Da pressen jo er ejet af de borgelige er de ikke glade for at kommentere sagen. Godt vi har en statsminister der tør tage ansvar så pandemien forhåbentlig ikke bliver værre , men lad os nu se om befolkningen i hovedstadsområdet er kloge nok til at få smittetallene til at falde, man kan evt. stoppe med at udbetale SU

Der står i loven, at der må ske “aflivning af dyr, herunder i et område omkring et udbrudssted”. Så vidt jeg ved er corona udbrudt over hele Danmark, så ifølge lovens bogstav må man vel gerne aflive mink i hele landet.

Ifølge Voxmeters seneste meningsmåling ligger rød blok på cirka 55 pct af stemmerne mod blå bloks 44 procent. Dermed har blå blok ikke høstet nogen som helst fremgang efter minksagen. Jeg tror, at de har valgt den forkerte sag at føre sig frem på. Man tiltrækker ikke vælgere ved at have en retorik, der gør vælgerne i tvivl, om man egentlig sætter minkliv eller menneskeliv højest.

Måske "sundt" for nogen at være MINK for en dag,uge eller måned. Det kunne måske lukke kæften på dem i deres
manipulerende HETZ mod regeringen.

Før der udmåles erstatninger bør der nok undersøges hvor mange mink virksomheder der har kinesiske medejere. Disse virksomheder er realt solgt og i gang med at overføre knowhow til Kina hvorefter virksomheden ophør i Danmark. Ejerne skal jo ikke betales 2 gange og derved sende erstatningerne til Kina. Resten af minkfarmene stod til at gå konkurs om få år. Iøvrigt hvor mange danskere var der ansat på overenskomstløn? Nok kun 500 og ikke 5000. Langt de fleste var østeuropæere i sort arbejde eller microlønnede praktik

Annonce