Unge social­demokrater kræver 12 danmarks­mål af en ny regering

Kampen om Danmark må ikke reduceres til en kamp om et økonomisk råderum, hvor Socialdemokratiet vil bruge nogle milliarder mere på velfærd end Løkke & Co
I de sidste par årtier har vi i Danmark været vidne til en grundlæggende samfundsudvikling, som stort set entydigt er gået i højrefløjens retning. Uligheden stiger, færre går i fællesskabets skole og kløfterne bliver større.

Socialdemokratiet bør sætte sig 12 danmarksmål for en ny regering

Får vi magten efter næste valg, er det vores opgave at bevise, at udviklingen kan standes og vendes. Derfor skal vi før valget give et sammenhængende bud på hvordan vi skaber et mere socialt retfærdigt samfund, hvor flere mennesker får større magt over egen tilværelse.

Socialdemokratiet bør sætte sig 12 danmarksmål for en ny regering, der skal udgøre en sammenhængende og bæredygtig vision for et Danmark i år 2030. En vision, som skal gøre kløfterne i vores land mindre og endegyldigt vende ryggen til højrefløjens fordelingspolitik. Vi bør sætte os følgende 12 danmarksmål frem mod 2030:

1. Alle i arbejde
En ny socialdemokratisk regering skal sikre at alle der kan skal blive en del af arbejdsfællesskabet. Vi tror på at mennesker bliver stærkere og lykkeligere ved at bidrage aktivt, udfylde en meningsfuld funktion i samfundet og skabe relationer til andre gennem arbejdsfællesskabet. Det kræver at vi skaber en langt mere ambitiøs arbejdspolitik. Titusindvis af ufaglærte skal opkvalificeres på økonomisk gunstige vilkår, og en stor del af voksen- og efteruddannelsen skal flyttes fra skolebænkene og direkte ud på arbejdspladserne.

Der skal oprettes et industriministerium med en selvstændig minister

Taxametersystemet på videregående uddannelser skal ændres, så en del af tilskuddet er koblet op på beskæftigelsesgraden hos nyuddannede. Der skal oprettes et industriministerium med en selvstændig minister, der får til opgave at udvikle en egentlig industripolitik, der kan fastholde og udvide industrisektoren i Danmark. Samtidig skal vi sikre en stærkere arbejdsmiljølovgivning og øge bevillingerne til Arbejdstilsynet med 50 procent.

2. Mindre skat på indkomst – mere skat på formue
En ny socialdemokratisk regering bliver nødt til at bekæmpe den økonomiske ulighed. En del af opgaven er knyttet op på at ændre skattesystemet. Det er jo absurd at vi beskatter arbejdsindkomst relativt meget, men til gengæld lader de rigeste i vores samfund beholde enorme gevinster fra bolig, arv og værdipapirer. Er man produktiv og bidrager til samfundet afleverer man altså mere, end hvis man tjener sine penge på arbejdsfrie gevinster.

Vi bør omlægge skattesystemet, så et højere bundfradrag for alle og et progressivt beskæftigelsesfradrag finansieres af skat på kapitalgevinster ved salg af bolig, en progressiv arvebeskatning og mere beskatning af spekulation. Samtidig bør selskabsskatten hæves for virksomheder der har en samfundsskadelig løn- og bonusudvikling i direktionen.

3. Reel økonomisk ligestilling
En ny socialdemokratisk regering skal pumpe nyt liv i et hensygnende ligestillingsministerium. Vi har stadig reelle ligestillingsproblemer mellem kønnene i vores land som begrænser det ene køns muligheder – også på det økonomiske område. En overvægt af kvinder rammes af tvungne deltidsjob – særligt i den offentlige sektor –, får mindre i pensionsopsparing og løfter hele barslen. Vi ved også at der stadig er et løngab mellem mænd og kvinder. Her er der brug for klar politisk handling.

Vi bør tage øremærket barsel til mænd op fra papirkurven og indføre tvungen pensionsudligning mellem samlevere og gifte, hvor den ene arbejder på tvungen deltid. Samtidig bør vi lokalt og regionalt indføre forpligtende mål for at nedbringe antallet af tvungne deltidsansættelser i den offentlige sektor.

4. En sundere ungdom
En ny socialdemokratisk regering skal kæmpe for at fremtidens ungdom i langt mindre grad rammes af stress, angst og depression. Den nuværende ungdomsgeneration er den generation i danmarkshistorien, som har det dårligste mentale helbred. Antallet af børn og unge der er i kontakt med psykiatrien eksploderer, og der er stor vækst i antallet af henvendelser til de civile organisationer der beskæftiger sig med psykisk sårbarhed.

Præstationspresset i uddannelsessystemet skal bekæmpes ved færre prøver

Præstationspresset i uddannelsessystemet skal bekæmpes ved færre prøver og mere praksisfaglighed i folkeskolen, så flere unge kan rummes, og samtidig skal der psykologhjælp og vejledning i tilknytning til uddannelsesinstitutioner skabe muligheder for mere fortrolig voksenkontakt. Derudover skal TEC-giganterne reguleres mere effektivt på europæisk plan, så de tager ansvar for konsekvenserne af de sociale mediers skyggesider, og bidrager økonomisk til indsatsen mod psykisk sårbarhed.

5. Ingen børnefattigdom
En ny socialdemokratisk regering skal sikre, at ingen børn lever i økonomisk fattigdom i 2030, og at den sociale fattigdom er kraftigt reduceret. Økonomisk fattigdom er en afgørende barriere for om børn kan gøre brug af velfærdssamfundets muligheder, skabe tillidsfulde relationer til andre og reelt bryde den negative sociale arv. Derudover har vi brug for at blive langt bedre til at bekæmpe den sociale fattigdom, ved at investere tidligt i børns allerførste leveår.

Vi skal sikre at ingen børnefamilier er underlagt fattigdomsydelser og at alle får adgang til obligatorisk fritidspas, så alle børn har adgang til meningsfulde fællesskaber. Der skal investeres i bedre normeringer i daginstitutionerne, staten skal overtage finansieringen af tvangsfjernelser fra landets kommuner og vi skal iværksætte en tidlig indsats over for utilstrækkelige forældre.

6. En bæredygtig finanssektor
En ny socialdemokratisk regering skal skabe en mere bæredygtig og mindre grådig finanssektor. Rekordstore udbytter til aktionærerne og en enorm hvidvaskningsskandale i Danske Bank er blot de seneste beviser for, at råddenskaben i toppen af finanssektoren ikke forsvandt i kølvandet på finanskrisen i 2008. Tværtimod. Derfor skal vi regulere finanssektoren sådan at den reelt bliver en sund medspiller i vores kamp for at opbygge et bedre samfund.

Opsplitning af de største banker skal sikre os mod ”too big to fail”-banker

Opsplitning af de største banker skal sikre os mod ”too big to fail”-banker og skabe vandtætte skodder mellem finansiel og kommerciel bankdrift. Bøderne for uansvarlighed i finansielle institutioner skal være meget større, og ansvaret skal i højere grad personliggøres i toppen af kransekagen. Det skal være lettere for den enkelte borger eller virksomhed at skifte bank, tilsynet med finanssektoren skal styrkes og pris- og gebyrudviklingen skal reguleres kraftigere for at sikre reel konkurrence.

7.  Opgør med det skæve uddannelsessystem
n ny socialdemokratisk regering skal tage et opgør med det skæve uddannelsessystem, så langt flere havner på den rigtige hylde. Alt for mange unge er usikre på deres uddannelsesvalg, og mange bliver ulykkelige i uddannelsessystemet. Vi skal skabe en uddannelsespolitik hvor uddannelsessnobberiet udryddes og kvaliteten er høj.

Færre skal ind på de lange videregående uddannelser, rige gymnasier skal betale til fattige erhvervsskoler og alle besparelser på uddannelsesområdet skal stoppes. Tværtimod skal vi investere i uddannelse og hæve undervisningens kvalitet over hele linjen. Alle unge skal have adgang til uddannelsesvejledere i folkeskolen med faglært baggrund, der skal indføres obligatorisk erhvervspraktik og virksomheder skal presses økonomisk til at oprette flere lærepladser.

8. Flere i fællesskabets skole
En ny socialdemokratisk regering skal stoppe flugten fra folkeskolen over i fri- og privatskolerne. Den er en bombe under vores velfærdssamfund, og vil skabe dybe kløfter mellem befolkningsgrupper. Vi skal i stedet skabe en skolepolitik der blander elever på tværs af forældrenes økonomiske, etniske og sociale baggrund, og pålægger privatskolerne flere pligter. Samtidig skal vi gøre det langt mere attraktivt at have sit barn placeret i en folkeskole.

Vi skal sænke koblingsprocenten for privatskolerne markant

Vi skal sænke koblingsprocenten for privatskolerne markant og kommunerne skal kunne anvise en hvis procent udfordrede elever til hver privatskole. De ulighedsskabende lektier skal afskaffes i folkeskolen og i stedet integreres i skoledagen. Skoler i yderområderne skal styrkes med et særligt tilskud, det frie skolevalg skal udfases til fordel for smarte skoledistrikter og børn med anden etnisk baggrund skal spredes i langt større omfang.

9. Værdig tilbagetrækning for nedslidte
En ny socialdemokratisk regering skal levere en løsning til alle de nedslidte lønmodtagere, som mistede efterlønnen da højrefløjen afskaffede den i 2011, og endnu ikke har fået et alternativ. Hvis ikke en ny socialdemokratisk regering giver nedslidte danskere mulighed for værdig tilbagetrækning inden folkepensionsalderen, så bør vi opsige velfærdsaftalen fra 2006, der gradvist hæver pensionsalderen med udviklingen i levealder. Det skylder vi de nedslidte.

Gennem pensionssystemet bør bestemte faggrupper har mulighed for at trække sig tilbage tidligere end andre. Samtidig skal vi indføre et loft for hvor mange år man egentlig kan tilbringe på arbejdsmarkedet samlet set, uden ret til at trække sig tilbage tidligere. Derudover skal vi sammen med arbejdsmarkedets parter skaber endnu flere muligheder for et fleksibelt og anstændigt arbejdsliv for seniorerne.

10. Verdens grønneste velfærdssamfund
En ny socialdemokratisk regering skal have en klar ambition om at skabe verdens grønneste velfærdssamfund. Allerede nu har vi stærke politiske svar og ambitioner, i retning af at gøre erhvervslivet og landbrugssektoren mere energieffektiv. Frem mod 2030 skal hele vores elforbrug dækkes af vedvarende energi, og vi skal i højere grad prøve nye klima- og energiløsninger af i den offentlige sektor.

Alt lokal og regional offentlig transport skal køre på grøn energi og alle kommuner skal hvert år forpligtes til at fremlægge konkrete mål for klimareduktion. Den offentlige indkøbspolitik skal blive langt mere klimavenlig, så den også understøtter grønne og bæredygtige virksomheder i den private sektor. Alle dieselbiler skal udfases i de fire største byer frem mod år 2030, samtidig med at massive investeringer i kollektiv transport skal sikre at mobiliteten ikke tager skade.

11. Et trygt arbejdsmarked
En ny socialdemokratisk regering skal gøre vores arbejdsmarked mere robust. I takt med at dagpengesystemet er blevet udhulet, arbejdsmiljøindsatsen skåret ind til benet og større dele af arbejdsmarkedet ikke er reguleret af overenskomster, er utrygheden og usikkerheden vokset på arbejdsmarkedet.

Kompensationsgraden i dagpengesystemet skal markant op

Kompensationsgraden i dagpengesystemet skal markant op og beløbsordningen for udenlandsk arbejdskraft skal ikke sænkes. Den offentlige sektor skal kunne stille flere krav til private leverandører i udbudsrunder, og den danske regering skal arbejde for en stærkere social protokol på europæisk niveau. Fagbevægelsen skal styrkes politisk med en stærkere sammenkædning mellem A-kasse og fagforening og et fordoblet fradrag for faglige kontingenter. Samtidig bør der indføres en synlig mærkningsordning for virksomheder der ikke har tegnet overenskomst.

12. Billige boliger i hele landet
En ny regering skal sikre at langt de fleste danskere har mulighed for at finde en billig bolig. Decentralisering på uddannelsesområdet kan aflaste de største byer fra et pres fra desperate boligsøgere, men derudover er der brug for en langt mere aktiv boligpolitik. Tusindvis af studerende har hvert år svært ved at få et sted at bo, og almindelige lønmodtagere har ikke mulighed for at få en bolig tæt på deres arbejdsplads, i mange store og mellemstore byer.

Der skal bygges 10.000 nye ungdomsboliger til 3000 kr. om måneden og der skal tilknyttes en billig-boliggaranti til uddannelser i yderområderne. Huslejen i de almene boligområder i de fire største byer skal sænkes, der skal sikres langt mere blandet boligbyggeri i alle landets kommuner og en større indsats mod bolighajer og urimelige priser i landets private boligudlejning skal bekæmpes mere effektivt.

De 12 danmarksmål skal invitere til en løbende diskussion om hvordan vi skaber et helstøbt og robust socialdemokratisk projekt, der trækker fronterne klart op mellem Socialdemokratiet og højrefløjen.

Lad os bruge de 12 danmarksmål som anledning til at hæve blikket over fnidder og excel-diskussioner på Christiansborg

Kampen om Danmark må og skal nemlig ikke reduceres til en kamp om et økonomisk råderum, hvor vi socialdemokrater vil bruge nogle milliarder kroner mere på velfærd end Løkke & Co. Det skal være en strukturkamp, hvor vi fremlægger vores bud på en retning for samfundet, der kræver klare til- og fravalg.

Lad os bruge de 12 danmarksmål som anledning til at hæve blikket over fnidder og excel-diskussioner på Christiansborg, og formulere en samlet vision for Danmark. Lad os få 12 danmarksmål for en ny regering!

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Frederik Vad Nielsen er forbundsformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) og kandidat til at blive folketingskandidat for Socialdemokratiet.


placeholder

Kommentarer

Ja 👍🌹🇩🇰👍🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🇩🇰🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 A 👍🌹🇩🇰
Det bliver en dejlig fremtid, så som vi naturligvis stemmer for at Socialdemokratiet tager 4 år til med Mette Frederiksen på statsministerposten 👍🌹🇩🇰👍🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹👍🌹🌹🌹🌹🌹🌹🇩🇰👍

Ja 👍🌹🇩🇰👍🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🇩🇰🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 A 👍🌹🇩🇰
Det bliver en dejlig fremtid, så som vi naturligvis stemmer for at Socialdemokratiet tager 4 år til med Mette Frederiksen på statsministerposten 👍🌹🇩🇰👍🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹👍🌹🌹🌹🌹🌹🌹🇩🇰👍

Ja 👍🌹🇩🇰👍🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🇩🇰🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 A 👍🌹🇩🇰
Det bliver en dejlig fremtid, så som vi naturligvis stemmer for at Socialdemokratiet tager 4 år til med Mette Frederiksen på statsministerposten 👍🌹🇩🇰👍🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹👍🌹🌹🌹🌹🌹🌹🇩🇰👍

Ja 👍🌹🇩🇰👍🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🇩🇰🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 A 👍🌹🇩🇰
Det bliver en dejlig fremtid, så som vi naturligvis stemmer for at Socialdemokratiet tager 4 år til med Mette Frederiksen på statsministerposten 👍🌹🇩🇰👍🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹👍🌹🌹🌹🌹🌹🌹🇩🇰👍

Ja 👍🌹🇩🇰👍🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🇩🇰🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 A 👍🌹🇩🇰
Det bliver en dejlig fremtid, så som vi naturligvis stemmer for at Socialdemokratiet tager 4 år til med Mette Frederiksen på statsministerposten 👍🌹🇩🇰👍🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹👍🌹🌹🌹🌹🌹🌹🇩🇰👍

12 fantastiske mål.🌹🌹🌹❤

Håber du bliver og kæmper for dem, selv om du forlader DSU.
👍🏻🌹🌹🌹

Ja, hvor vanskeligt kan det være. For mange har vanskeligt ved at bevare fokus på de politiske mål. For mange leder efter et "hår i suppen". For der må jo være mindst et. Fagbevægelsen og socialdemokratiet er en uforløselig enhed. HUSK det. Det går kun godt i Danmark, hvis alle har det godt. MEN i jantelovens hjemland bruger vi for mange kræfter på petitesser! Hvor svært kan det være. Lad os - endnu engang - satse på de yngre generation - og håbe - at de forstår at koncentrere sig om ANDET end "håret i suppen"! Kærlig hilsen Stig.

Ja, hvor vanskeligt kan det være. For mange har vanskeligt ved at bevare fokus på de politiske mål. For mange leder efter et "hår i suppen". For der må jo være mindst et. Fagbevægelsen og socialdemokratiet er en uforløselig enhed. HUSK det. Det går kun godt i Danmark, hvis alle har det godt. MEN i jantelovens hjemland bruger vi for mange kræfter på petitesser! Hvor svært kan det være. Lad os - endnu engang - satse på de yngre generation - og håbe - at de forstår at koncentrere sig om ANDET end "håret i suppen"! Kærlig hilsen Stig.

Annonce