Velfærdssamfundet kræver tillid - ikke underover-agenter

Tilliden bliver undermineret, når kommuner sender undercoveragenter med skjult kamera på jagt efter HK'ere.
Tillid udgør på mange måder grundstenen i vores velfærdssamfund. Det kommer for eksempel til udtryk i den gensidige overenskomst mellem borgerne og de offentlige leverandører af velfærdsydelser.

Tillid udgør grundstenen i vores velfærdssamfund

Set fra borgerens side får velfærdssamfundet legitimitet, hvis der er tillid til, at samfundets omfordeling af goder sker på et gennemskueligt og retfærdigt grundlag. Derudover skal borgerne have tillid til, at de får del i velfærdsydelserne, når de er berettigede til dem ud fra aftalte og kendte kriterier.

Ingen tillid til designpolitik

Og så skal der være et minimum af tillid til, at de politiske forvaltere af velfærden ikke spiser borgerne af med designpolitik og automatsvar på reelle samfundsmæssige problemer. Det sker for eksempel med den centralistiske sundhedsreform med udpegede bestyrelser, der bærer kimen til en privatisering af sundhedsvæsnet, men som af Venstre og deres støttepartier bliver italesat som en nærhedsreform.

Set fra samfundets side fungerer velfærdskontrakten efter hensigten, hvis der er en vis portion tillid til, at borgerne betaler deres skat, og at ledige, folk på overførselsindkomster, flygtninge og borgere i al almindelighed ikke snyder sig til goder, de ikke er berettigede til.

Den tillidsbaserede velfærdsoverenskomst mellem borgere og offentlige, politiske myndigheder giver imidlertid nærmest ingen mening, hvis ikke der er en høj grad af tiltro til dem, der hver eneste dag i praksis leverer velfærden ude omkring i landet - nemlig HK’erne og andre af velfærdens frontmedarbejdere. Desværre har vi for nylig oplevet, at mindst to kommuner – Varde og Nyborg – har tilsidesat al snak om medarbejdertillid og almindelig anstændighed i øvrigt.

Uantagelig mistillid til ansatte

Med henblik på at undersøge status for data- og informationssikkerhed har de to kommuner hyret et privat firma, der blandt bruger undercover-agenter i et aldeles misforståetforsøg på at tjekke it-sikkerheden. Opgaven har været at manipulere blandt andre vores HK’ere til at begå fejl og samtidig optage det hele med skjult kamera.

Opgaven har været at manipulere blandt andre vores HK’ere til at begå fejl og samtidig optage det hele med skjult kamera
 

Den helt uantagelige form for medarbejder-mistillid er blandt gået ud over et af vores HK-medlemmer – en skolesekretær fra Nyborg, der med rette ikke bare føler sig krænket, men også oplever, at alle normer om ordentlighed er tilsidesat. Jeg er meget enig. Kommunens handlemåde er nemlig langt, langt over stregen for, hvad en arbejdsgiver, der forhåbentlig gerne vil opleves som professionel, kan byde sine ansatte.

Det er ikke alene grænsende til det uforskammede og udtryk for manglende tiltro til en dygtig og serviceorienteret velfærdsmedarbejder. Nej, både Nyborg og Varde kommuner har sandsynligvis også overtrådt diverse aftaler måske endda straffeloven. Hvad aftaler angår, var vi for eksempel ved overenskomsten i 2015 enige med de kommunale arbejdsgivere om, at IT-overvågning ikke må finde sted, uden den er varslet med minimum seks uger og i øvrigt har været drøftet i diverse medarbejderråd.

Tillid betaler sig

Regler, aftaler og lovgivning kan imidlertid langt fra alene sikre den tillid, der er basis for vores velfærdssamfund. Tillid handler i sagens natur mest om vilje og indstilling hos mennesker. Tillidsbaseret ledelse i det offentlige har mange fordele. I dag er man i langt større grad afhængig af den enkelte medarbejders selvstændige handlen og brug af viden. Det bliver fremmet af trivsel og tillid - ikke af kontrol. Gevinsten ved at have tillid til medarbejderne er tilmed stor: Højere effektivitet, viser forskningen.

Gevinsten ved at have tillid til medarbejderne er tilmed stor: Højere effektivitet

Vores velfærd kan kun overleve, hvis borgere, velfærdsmedarbejdere og såvel ledere som politikere viser hinanden tillid på kryds og tværs. Den appel gælder lige her og nu specielt kommuner og regioner: Opfør jer ordentligt og drop de der gangstermetoder. I kommer længst med at inddrage og udvikle velfærdsmedarbejderne gennem tillid.

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Bodil Otto er formand for HK-Kommunal.


placeholder

Annonce