Spillerum for en finanspolitisk lempelse

De økonomiske vismænd anbefalede i en kronik i Jyllandsposten d. 12. juni, at finanspolitikken blev lempet med ti milliarder for at stimulere væksten. Netavisen Pio har samlet de syv vigtigste pointer.

1. Den nuværende finanspolitik lægger en dæmper på væksten

”Der et behov for at stimulere aktiviteten. Vi vurderer, at beskæftigelsen aktuelt ligger ca. 100.000 personer under sit konjunkturmæssige normalniveau, og selv med en relativt pæn vækst fra 2014 vil beskæftigelsen i 2014 og 2015 fortsat ligge langt under normalen. (..) Den nu planlagte finanspolitik faktisk bidrager negativt til væksten i 2014 og 2015. Dette er ikke godt afstemt med, at afmatningen på arbejdsmarkedet ser ud til at være dybest netop ved indgangen til 2014.”

2. Økonomisk ansvarlighed giver spillerum til en aktiv finanspolitik

”Når Danmark har en sådan finanspolitisk styrke, skyldes det i høj grad, at der er ført en disciplineret og fremadskuende økonomisk politik (hvilket) har bidraget til den fundamentale tillid til de danske offentlige finanser, som Danmark nyder godt af i form af lave offentlige såvel som private renter. (..) Reformerne har været med til at bringe Danmark i den europæiske top, når det gælder tilliden til de offentlige finanser. Uden disse reformer måtte finanspolitikken i højere grad underordnes hensynet til at sikre tillid og lave renter, og der ville ikke være det samme spillerum for en lempelse.”

3. Væksten kan fremmes uden at renterne stiger

”Det er ikke en ny, spendabel linje, vi anbefaler for den økonomiske politik. Det, vi foreslår, er blot at vende en vækstdæmpende politik til at være vækstfremmende. (..) Det lave gældsniveau og den danske tradition for en troværdig mellemfristet planlægning af finanspolitikken indebærer, at vi ikke vurderer, at der er grund til at frygte højere renter som følge af den beherskede og midlertidige finanspolitiske lempelse, vi foreslår.”

4. Der er plads til en lempelse af finanspolitikken

”Den danske budgetlov siger, at det strukturelle underskud ikke må være større end 0,5 pct. af BNP. (..) Finansministeriets forventning til det strukturelle underskud i 2014 er på 0,1 pct. af BNP. Dette giver plads til en lempelse i størrelsesordenen 7-8 mia. kr. inden for rammerne af den eksisterende budgetlov.”

5. … men lempelsen bør ikke være permanent

”Der ligger altid en fare i, at sådanne lempelser bliver svære at ophæve igen. Når finanspolitikken lempes i sløje tider, bør den tilsvarende strammes, når det går stærkt fremad.”

6. EU tillader, at Danmarks underskudsgrænse sættes længere ned

”Den halve pct. fra budgetloven er i høj grad en udmøntning af regler fra EU's stabilitets-og vækstpagt samt finanspagten. EU har genberegnet det såkaldte mellemfristede saldomål for Danmark, så EU nu tillader, at Danmarks underskudsgrænse sættes til ¾ pct. af BNP. Vi anbefaler, at Danmark bruger denne mulighed og ændrer budgetlovens underskudsgrænse fra ½ pct. til ¾ pct. af BNP. Dette vil generelt give lidt mere plads til at benytte finanspolitikken til at stabilisere aktivitetsniveauet.”

7. Og resten af Nordeuropa bør følge trop

”Danmark skal støtte bestræbelser i EU på, at de nordeuropæiske lande med stærke offentlige finanser tillades midlertidigt at overskride de normalt gældende underskudsgrænser pga. den økonomiske krises exceptionelle karakter.”


Kommentarer fra Facebook