Regeringens lovplan: Klimalov, ret til tidlig pension og bund under velfærden

Til foråret vil regeringen fremsætte en lov om tidlig pension for nedslidte, står der blandt andet i regeringens lovprogram, som indeholder 196 nye love.
En ny klimalov med bindende reduktionsmål. En velfærdslov, der gør det til lovkrav, at der sættes penge af til at dække det demografiske træk. Og endelig en lov om ret til tidlig pension til nedslidte.

Sådan lyder tre af de mest markante lovforslag i det lovkatalog, som regeringen har fremlagt tirsdag på dagen for Folketingets åbning. Kataloget indeholder 196 nye love, som regeringen vil forsøge at søge Folketinget opbakning til i det kommende folketingsår.

Kataloget indeholder 196 nye love

Blandt de andre lovforslag finder man et forbud mod gratis plastikposer, synlige tobaksvarer i butikkerne og et lovforslag om en samtykkebaseret voldstægtslovgivning.

Rettesnoren for regeringens lovgivningsarbejde frem mod næste sommerferie, er, ifølge statsministeren, at Danmark skal mod “mere retfærdighed, større solidaritet og en grønnere fremtid”. Og lovprogrammet følger blandt andet op på det politiske forståelsespapir mellem regeringen, De Radikale, SF og Enhedslisten, som gjorde Mette Frederiksen (S) til statsminister.

Her er et par nedslag i ministernes og regeringen lovplaner for resten af 2019 og første halvdel af 2020.
 

Beskæftigelsesministeren 
 

Ret til tidlig tilbagetrækning: 
Det er regeringens hensigt at fremsætte og få vedtaget en lov, der giver ret til tidlig tilbagetrækning for nedslidte. Det skal ske efter overenskomstforhandlingerne i foråret 2020.
 

Indførelse af seniorpension: 
Nedslidte seniorer med mange år på arbejdsmarkedet skal mulighed for at trække sig tilbage seks år før folkepensionsalderen. Regeringen vil til januar fremsætte en lov om indførelse af seniorpension, der bygger på dele af den aftale, som den daværende regering indgik med De Radikale og Dansk folkeparti i maj 2019, men også “følge op på” de ambitioner, som ligger i forståelsespapiret.  
 

Midlertidigt børnetilskud til fattige forsørgere:
Der skal indføres et midlertidige tilskud til børnefamilier ramt af kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen. Ydelsen skal udløbe, når den kommende ydelseskommissions anbefalinger træder i kraft. Anbefalingerne forventes at kunne implementeres midt i 2021.
 

Regler for godskørsel skal ændres: 
Der skal sikres ensartede og fair vilkår på transportområdet i Danmark. Lovforslaget skal følge op på den fælles anbefaling mod social dumping på de danske veje, som Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening har fremlagt.
 

Finansministeren
 

Ud over de obligatoriske finanslove for 2020 og 2021, som naturligvis ligger fast i Finansministeriet kalender, så har regeringen planer om at gennemføre en velfærdslov.

Velfærdslov: 
Pengene skal følge med, når det demokratiske træk i de kommende år betyder, at der kommer flere børn og ældre. Det skal sikres i en ny velfærdslov, som regeringen vil fremsætte til februar.

Klimaministeren 
 

Bindende klimalov: 
Der skal fastsættes et bindende mål på en CO2-reduktion på 70 procent i 2030 i forhold til udgangspunktet i 1990. Det vil sikre, at Danmark lever op til vores forpligtelser i Paris-aftalen. Forslaget ventes fremsat i februar.
 

Miljøministeren
 

Forbud mod gratis bæreposer: 
Brugen af plastikposer skal reduceres ved at lave et forbud mod, at butikker gratis uddeler plastik bæreposer.
 

Forbud på sprøjtning i naturbeskyttede områder: 
Al sprøjtning og gødskning på naturbeskyttede arealer skal forbydes.


Boligministeren
 

Huslejestigninger ved renoveringer skal begrænses
Regeringen vil sikre, at huslejestigninger ved renoveringer er rimelige. På baggrund af et allerede nedsat ekspertudvalg, vil regeringen fremsætte forslag til ændringer af den del af boligreguleringsloven, som blandt andre den udenlandske kapitalfond Blackstone har brugt til at hæve huslejen i danske ejerlejligheder efter mindre renoveringer.
 

Erhvervsministeren
 

Opgør med kviklån
Kviklånsudbyderne skal svækkes med initiativer, der "ændrer den problematiske del af forbrugslånsmarkedet til gavn for forbrugerne". Forslaget forventes fremsat til februar.  
 

Børne‐ og undervisningsministeren
 

Nye regler skal gøre op med etnisk opdelte gymnasier
Udfordringen med de stadig mere etnisk opdelte gymnasier, skal håndteres, så en række gymnasier med stor andel af elever med anden etnisk baggrund end dansk ikke risikerer at lukke. Det skal ske ved at udvide reglerne for den lokale fordeling mellem gymnasierne.
 

Justitsministeren 
 

Samtykkebaseret voldtægtslov: 
Det skal tydeliggøres i voldtægtslovgivningen, at "enhver seksuel handling, herunder samleje, skal bygge på gensidig frivillighed".
 

Præcisering af lov om utrygskabende tiggeri
Straffelovens bestemmelser om utrygskabende tiggeri og utrygskabende lejre skal ændres.

Social‐ og indenrigsministeren
 

Ny procedure for vælgererklæringer
Der skal oprettes en ny samlet portal til indsamling af vælgererklæringer for nye partier, der vil stille op til folketings- og europaparlamentsvalg, så man forhindre omgåelse af reglerne.


Sundheds‐ og ældreministeren
 

Forbud mod synlige tobaksvarer
Et forbud skal gøre, at tobaksvarer ikke står synligt frem i butikkerne. Og tobaksvarernes emballage skal standardiseres, så de ser ens ud.

Sarah Scheer er podcast-redaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Annonce