Annonce

Svinebaronernes kortsigtede pengebegær kommer til at ramme dem i nakken

Landbrugets kortsigtede eksportstrategi forgylder svinebaronerne, mens danskerne efterlades med lukkede slagterier, lidende smågrise og stendøde farvand.
Foto: Grafisk afdeling
Niels Jespersen, chefredaktør på Netavisen Pio.
Den danske landbrugssektor, en gang stolt leverandør til landets slagterier, har vendt ryggen til de hjemlige forarbejdningsindustrier til fordel for en tilsyneladende mere lukrativ eksport af levende smågrise.

I 2023 har eksporten af levende danske smågrise for første gang overhalet leverancerne til danske slagterier.

Konsekvensen er ikke kun en drastisk reduktion i slagtegriseproduktionen, men også tabet af arbejdspladser på slagterierne - som i tilfældet med lukningen af Danish Crowns anlæg i Sæby, der resulterede i 800 fyringer.

Disse tal illustrerer en dyb krise, ikke kun for de direkte berørte medarbejdere, men for hele lokalsamfundet, der er afhængigt af følgeindustrierne.

Landbrugets overskud kommer med skjulte omkostninger

Det kortsigtede økonomiske rationale bag denne eksportstrategi er klar: danske landmænd kan opnå højere priser for deres smågrise i udlandet. Men dette overskud kommer med skjulte omkostninger.

For prisen er en legitimitetskrise for alle danske svineproducenter. Det er ikke holdbart at sende grisene og dermed arbejdspladserne ud af landet og efterlade os andre med regningen i form af arbejdsløse slagteriarbejdere og de kvælstofudslip, der ødelægger vores indre farvande.

Danmark mister ikke kun værdifulde arbejdspladser, men også kontrol med en væsentlig del af fødevareproduktionen.

Danskerne er generelt stolte af vores dygtige landmænd

Vi står i en situation, hvor vi producerer og eksporterer problemer, miljømæssige såvel som dyreetiske, men importerer konsekvenserne.

Danskerne er generelt stolte af vores dygtige landmænd, men penge kan også tjenes for dyrt og for kortsigtet.

På sigt er det en dårlig forretning at stå for den laveste del af værdikæden i stedet for at forædle produktet, hvilket historisk har været vejen til dansk eksportsucces.

Tonedøvt af branchen

Ved at eksportere smågrisene undgår landbruget ansvar for den fulde produktionscyklus og de miljømæssige konsekvenser, der følger med. Dette er ikke blot en undvigelse af ansvar, men også en underminering af de principper, som det danske landbrug gerne vil kendes for.

Politikerne må på banen, for vi kan ikke tillade, at landbruget saver den gren over, det selv sidder på.

Vi har brug for et landbrug, der bidrager positivt til samfundet

Det er tonedøvt hvis ikke branchen tager et ansvar i en situation, hvor resten af samfundet er på vej ind i den grønne omstilling.

Som vælgere og forbrugere må vi insistere på, at de miljømæssige, dyrevelfærdsmæssige og sociale omkostninger ved landbrugsproduktionen bliver en integreret del af landbrugspolitikken.

Vi har brug for et landbrug, der bidrager positivt til samfundet, og ikke et, der søger hurtige gevinster på bekostning af både miljø og arbejdspladser.

Niels Jespersen er chefredaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Helt enig.
Igen, igen, og igen skal der lovgives for at for at tæmme den umættelige griskhed.
Trist.

Generelt om vores landbrug.
Det kunne være spændende at en gruppe, med indblik i økonomi, undersøgte hvor meget dansk landbrug har fået i støtte.
Hektar støtte, støtte til omlægning, støtte til braklægning. mm gennem de sidste 10 år, fra 2012 til 2022 icl 2022.
Eksemvis gennemsnit tal udregnet pr. hektar.

Dette vil give en dialog på et faktuel grundlag.
Ja der er måske en opgave for net avisen PIO ?
med de bedst nytårshilsner.

Jens Erland Christensen

Det er lige af P1 oplyst, at fødevarepriserne hænger fast i dyndet lige under de tophøje priser vi så i juni, og af de ligger 20% over nabolandene.
Til din opregning af landbrugsstøtte kan du altså lægge, at Monopolet Arla ved monopolprisudnyttelse tager alt for høje priser hos forbrugerne, og derfor kan betale høje udbytter til landbrugssektoren, primært fordi Pris-og Konkurrencestyrelsen arbejder utroligt sendrægtigt i forhold til deres forpligtelse til at modvirke konkurrencebegrænsning og overpriser i markedet, især begrundet i manglende konkurrence.
Mon det forhold er helt upåvirket af Venstres deltagelse i SVM samarbejdet, næppe. Men mon ikke også en anden aktør er indblandet, når landbrugserhvervet p.t. har lånt ca. 300 milliarder kr., og jo gerne skal kunne tilbagebetale dette beløb ud fra en rentabilitet i erhvervet, der i uhørt grad er påvirket af støtte af enhver slags.
Bankerne kender jo metoderne. De er selv et erhverv uden for konkurrence, hvor forbrugerne i en lang periode med udnyttelse at foretrukne malkekometoder betaler alt forhøje priser for administrationsbidrag, omsætningsskat på betalinger gennem NETS, der betjener vores betalingsinfrastruktur, negative renter, og nu en øget rentemarginal mellem indlån- og udlånsrenter. Det kan kun skyldes manglende konkurrence og en stadig øget statsunderstøttet afhængighed hos borgerne af de privatejede institutioner, der magter at fiske penge ud af menigmands lomme, og en systematisk bearbejdning af samfundet, der øger brogerens afhængighed ved at nedbryde anvendelse af andre betalingsveje, f.eks. kontanter.
Samfundets indsats mod konkurrencebegrænsning har de seneste 20 år med borgerlig dominans været en fadæse, senest med den følge, at inflationen, der jo er det samme som virksomhedernes prisstigninger, i 22 var en gallafest i den borgerlige, hvor aktionærerne tjente store overnormale profitter på borgernes regning, der slet ikke kan begrundes i prisstigninger udefra. Danmark er avanceret på den lidet glorværdige skala for oligarkstater, hvor borgerne er grundigt til grin for egne penge.
Og så har jeg ikke engang nævnt elsektorens parodiske profitter, udstillet ved milliardprovision til tre beskedne el-handlere, (der nu efter protesttsunamien) er reduceret til kun 75 millioner kr.), men stadig betalt af el-forbrugerne. Historien er så bare, at alle disse penge nu bare tilfalder aktionærerne i stedet for, i stedet for gennem regulering at føres tilbage til menigmand.

Penge - penge - penge
Danish Crown (man skulle tro det betyder danske kroner) tænker KUN på penge - ikke på dyr eller mennesker.
Simpelthen SVINERI !!!

EU ER SKURKEN !!!!

EU BEHANDLER DYR SOM EN VARE - STOP KØRSEL MED DYR - OVER LANGE AFSTANDE.

MEN EU FORHINDER DANMARK I AT FORBYDER KØRSEL MED DYR OVER GRÆNSER

STØT FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU.

SE DERES HJEMMESIDE !!!!!!!!!

Helt FANTASTISK Niels Jespersen. Hvis du vil til at inteessere dig for progressiv udvikling af Dansk landbrug. Så mangler du kun kulturen, for at dække de tre områder, der er negligere af Centrum-Venstre. Dansk forsvar dækker du jo allerede fint. 😁😁😁❤💚💪

Den røde tråd -
Fra grisehyl til menneskejammer 🤔

Tilbage sidder vi danske skatteydere med en kæmpe kæmpe regning for et ødelagt miljø, natur og grundvand.

Ødelæggelserne fortsætter med en ureguleret maked og kapitalisme til stor gavn for de få og enorm skade for de mange.

Regeringen skulle først og fremmest sørge for bedre dyrevelfærd i landbruget, her tænker jeg på
de tvangsficerede søer og transport af levende dyr, som jo er ren mishandling, og medvirkende
til at danske slagterier må lukke.

Jeg har længe ventet på, at Niels Jespersens og S-ledelsens erkendelser på dette område skulle manifestere sig i en leder.
Den helt disproportionerede veneration for landbruget vilkår har i lang tid tæret på den normale tålmodighed, man af og til må udvise i debatten. Men nu er det for galt.
Netop de ovenstående forhold viser, at der i landbrugssektoren slet ikke er nogen veneration for de samfunds interesser, der i helt urimelig grad understøtter landbruget.
Den nævnte eksport af levende svin startede omkring årtusindskiftet og er i enhver forstand udtryk for en samfundsskadelig u-landsøkonomi, hvor alle omkostningerne påføres Danmark, medens hele værdiforbedringen ved forædling af produktet flyttes til udlandet, især Tyskland. Dette skete efter Hartz reformen fra 2002 på arbejdsmarkedet indførte regulære sultelønninger også på slagterierne, hvilket betød en højere kg. pris på levende svin, og altså en øget profit ved den danske eksportaktivitet hos danske svinebønder.
Men problemet er jo, at den omfattende landbrugsstøtte og de alt for lempelige vilkår for at svine og belaste omgivelserne, som betales af samfundet, i nærmest grotesk omfang overstiger den ringe merfortjeneste, som svinebaronerne privat kan skrabe hjem. Vi taler om, at 50% af hele landets areal er beslaglagt til foderproduktion til husdyr, hvoraf broderparten er svin. Det betyder arealbeslaglæggelse og naturreduktion, store udledninger til land- og havmiljø, grundvandet forurenes og fiskene gisper efter resterne af ilt i vandløb og havmiljøet, og CO2 udledningerne er uændrede i den seneste årrække, trods alle politiske tiltag.
Og netop CO2 forholdet er måske anledningen til, at meldingerne nu lægges ud i offentligheden.
Regeringen har jo lovet stor handlekraft, også på miljøområdet, bl.a. ved en lovet CO2 afgift, også i landbruget.
Men i virkeligheden har handlekraften haft karakter af handlingslammelse, og denne afgift er nu udsat gentagne gange og syltet i et større antal udvalg m.v.
Sagen er nok, at venstres modstand mod enhver rimelighedsbetragtning i forhold til landbrugets vilkår er den egentlige forhindring imod, at en CO2 afgift kan indføres før næste valg, og at denne leder udtrykker et pres fra socialdemokraterne for at få flyttet venstre.
Det vi altså ser synes snarere, end at være en længe ventet erkendelse af klimanølets påtrængende
karakter, at være en åben erkendelse af regeringens impotens, når det gælder hele klimasagen, hvor der foruden CO2 afgiften mangler levering på vindmølleområdet og opfyldelse af 2025-målet i det hele taget.
På vindmølleområdet ved vi jo, at Ellemann inden sin afsked havde foreslået at A.P. Møller kunne købe Ørsted, for et beløb (60 mia. kr.), der ca. svarer til A.P.M.s besparelse på nedsat virksomhedsskat i 2022 og 2023.
Det er jo nærmest et vildt udtryk for russisk oligarkøkonomi, hvor staten forærer store infrastrukturmæssige samfundsværdier væk til vennerne på latterlige vilkår.
Det skete med olien, og nu er der røster, der fortsætter denne "politik" med vindeventyret. Derfor tror jeg, at opstilling af vindmøllerne ligger syltet i mølpose i diverse udvalg og snakkeklubber, fordi den principielle uenighed om, hvem der skal tjene pengene, slet ikke er afklaret i SVM regeringens strategiske fremtidsplan. Må vi derfor bede om klar udmelding, så borgerne kan se om vi skal have en oligarkskandale med venstres og Løkkes venner, eller om vi kan se frem til et Statoil lignende eventyr for hele Danmark og borgerne.
Det stiller vælgerne bedre, når vi, efter nedlæggelse af SVM samarbejdet, skal til valg og beslutte, hvilke politikere vi gider ser på tinge.

“ Det er ikke holdbart at sende grisene og dermed arbejdspladserne ud af landet og efterlade os andre med regningen i form af arbejdsløse slagteriarbejdere og de kvælstofudslip, der ødelægger vores indre farvande.

Danmark mister ikke kun værdifulde arbejdspladser, men også kontrol med en væsentlig del af fødevareproduktionen.”

“ Svinebaronernes kortsigtede pengebegær kommer til at ramme dem i nakken
Landbrugets kortsigtede eksportstrategi forgylder svinebaronerne, mens danskerne efterlades med lukkede slagterier, lidende smågrise og stendøde farvand.”

Butiks-kæde-baroner, forbrugerforenings-baroner, fagforenings-baroner, tilbuds-avis-baroner, danskernes billig-jagt-baroner!

Jo, den kære PIO-baron von Niels Jespersen har ingen finger med i spillet!

Han køber blot over nettet som alle andre og svineriet ender på strandene i Jammerbugten!

Alle de produkter der engang blev produceret overalt i lille Danmark!

25.000 containere med varer til baron Niels Jespersen og alle de andre danske baroner!

Svineriet er derude et eller andet sted!

Svineriet som vi engang havde her i landet!

Men så kom miljø-baronerne, arbejdstilsyns-baronerne, fagforenings-baronerne, parti-baronerne, ….

Og pist så var alle fabrikker pludselig i Polen, Ukraine, Vietnam, Indien og Kina!

Og baronernes antal i Danmark steg som aldrig før!

Der var penge i skidtet!

Langsomt lærte landbruget hvordan en landmandsfamilie fik alle goderne og kortere arbejdstid, som by-arbejderne for længst havde fået med baron Thomas Nielsen i spidsen!

Landmænd og deres børn tog på sommerferie som industriarbejdere og offentligt ansatte!

De fik smag på livet i udlandet!

Og pludselig stod erhvervet åbent for rigtige baroner!

Baronerne som vi kender i alle brancher i dag!

I Norge forventer nordmændene at bruge 45.000kr på charterrejser i 2024. 10.000kr mere end i 2023!

I næste uge stopper landmændene i Tyskland alle tyske motorveje for al trafik!

De grønne baroner skal kæmpe mod Niels Jespersens svinebaroner!

“Det ligger danske landmænd fjernt at nedlægge arbejdet, men det skete i 1961. Her er det forsiden af Landsbladet (nu LandbrugsAvisen) fra 1961, da landmænd blev opfordret til at strejke.
1961 huskes nok først og fremmest på baggrund af leveringsstoppet 8.maj. At ”strejke” ligger danske landmænd fjernt, og det usædvanlige kampskridt var da også kulmination på en meget spændt konflikt.

Konfliktens anledning var de normale toårige overenskomstforhandlinger mellem fagforeninger og arbejdsgivere. Som tidligere tegnede de også denne gang til lønstigninger, som yderligere ville presse landmændenes økonomi. Det havde landbruget forudset og derfor i efteråret 1960 etableret kompensationsudvalget, som omfattede alle de store organisationer minus husmandsforeningerne. Gennem udvalget havde man formuleret en buket af tilskud og skattelettelser, der skulle kompensere de forudsete omkostningsstigninger og forlangt, at dette skulle løses samtidig med overenskomsterne.

I begyndelsen af maj brød forhandlingerne sammen, og en løsning syntes umulig. Det fik organisationerne bag kompensationsudvalget til at opfordre alle landmænd til at tilbageholde alle leverancer til mejerier og slagterier. Opfordringen fik stor tilslutning fra landmændene, og pressen pustede til ilden ved at vise billeder af landmænd, der hældte mælk i kloakken.“

I virkeligheden er der langt mere baron over Niels Jespersen end hans egen historiske viden tilsætter!

I Norge aftales produktion og landbrugspriser hvert år! Det lever politikerne og forbrugerne og landmændene med!

Med den brede SVM regering har Danmark en historisk chance hvor produktionspriser og forbrugerpriser ligestilles og hvor danskerne må betale hvad svineriet koster!

I december var et rekordstort antal danskere på ferierejser i udlandet!

Rejsebaroner og svinebaroner har gyldne tider!

Og Niels Jespersen nyder det i fulde drag!

Tænk hvis manden skulle betale hvad al svineriet koster!

Forbrugeren er den egentlige synder!

Mæersk sejler kun hjem hvad du bestiller!

Svinebaronerne scorer kun kassen på forbrugernes indkøbsliste!

Og REMA 1000 er billigst!

Det ved hr. Niels Jespersen om nogen!

Forbruger-baronen over alle forbruger-baroner!

Verden forandrer sig allerede i morgen!

Om du vil!

Jo billigere svinesteg, frikadeller, bøf og mørbrad, desto flere charterrejser har jeg råd til!

Aldrig har så mange fly gået på vingerne som i december 2023 fra Kastrup!

Svinebaronerne har gyldne tider!

Og danskerne elsker det!

Ned i varmen efter en uge med 10 minusgrader!

Klimakrisen rammer som aldrig før!

Flyafgiften på 100kr tjenes alene på grisestegen til jul!

Jo de danske forbruger-baroner har gyldne tider!

Nu kan jeg ikke skrive så flot som hverken Poul og Aksel, så godt I to har gjort det!

Men I kan lige få min holdning til dansk landrug her midt i morgenkaffen
Danskerne er så fedtede og dobbeltmoralske at vi nærmest kan æde vores eget lort. Men vi bor jo også i en ørken af hvede med en duft gylle, så hvordan skal vi vide bedre. Vi har ligesom vænnet os til at 2-3 gange om året så smøres der et tykt lag gylle ud over det hele, som vi så alle kan nyde duften af. Og de 16 årige drenge med traktorkørekort kører afsted med 30 tons lort, så vi også kan nyde genen i trafikken og duften af lort. For så kan vi stadig få 3 svinemørbrad for 100 kr. Naturligvis slagtet i Tyskland!
En anden interessant ting er måden vi forædler på i Danmark. I Italien og andre lande med sans for madkvalitet, tager man vand ud af produkterne, i Danmark sprøjter man vand ind! Så kan vi nemlig få lov at betale kødpris for de 8% "neutralmarinade" som er i både kylling og hamburgerryg. Typisk dansk... vi skal have mere billigt lort i stedet for lidt kvalitet!
Afskaf nu det lorte erhverv eller skær det ned, så vi får de 30 % vild natur vi skal have.

Heldigvis er vi da sluppet af med de skide mink som stinker hele året rundt.