Annonce

Overblik: Arveafgift, grønne regnemodeller og børnene ud af Sjælsmark

En 18-siders lang aftale gør Mette Frederiksen til statsminister. Her kan du læse mere om de mange initiativer og mål, som rød blok har lovet hinanden
Kort før midnat kunne Mette Frederiksen (S) meddele offentligheden, at partierne i rød blok har sat det sidste komma i den fælles aftaletekst, der skal gøre S-formanden til statsminister i Danmark.

De politiske sigtelinjer for en ny socialdemokratisk mindretalsregering, står beskrevet i det 18-siders lange forståelsespapir, som Morten Østergaard (RV), Pia Olsen Dyhr (SF), Pernille Skipper (EL) og Mette Frederiksen (S) nu har sat deres underskrift på.

Aftalen rummer både store overordnede mål om at bekæmpe fattigdom og ulighed og reducere udledningen Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030. Partierne er også blevet enige om at indføre minimumsnormeringer i daginstitutioner, tilbagerulle lempelsen af arveafgiften, droppe udrejsecentret på øen Lindholm og fjerne børnefamilierne fra Sjælsmark.

Læs flere af de helt centrale punkter i aftalen her:

 

Klima: Reduktionsmål, stop for benzinbiler og landbruget skal bidrage 

 • En ny regering vil indføre et mål om en reduktion af drivhusgasser med 70 procent i 2030 i forhold til niveauet i 1990.
   

 • Der skal ske en omstilling af transportsektoren, så der kommer markant flere elbiler på vejene. Salget af nye diesel- og benzinbiler skal stoppes fra 2030, og der skal laves en ny aftale om infrastruktur, hvor der i højere grad tages hensyn til klima- og miljø.
   

 • Med et bindende reduktionsmål for landbruget, vil man forpligte erhvervet til at nedbringe deres udledning. Der vil blive taget initiativ til en jordreform, hvor man vil omlægge landbrugsjord til natur.
   

 • Der skal indføres højere afgifter på plastik og sikres forbedret beskyttelse af grundvandet.
   

 • Klimarådet skal bistå en ny regering i forhold til reduktionsmål og virkemidler, og der skal foretages en årlig opfølgning på, hvordan det går med målene i forbindelse med finansloven.
   

 • Finansministeriet skal regne hensynet til klima og miljø ind, når der gennemføres ny politik, gennem nye grønne regnemodeller.
   

 • Man vil igangsætte ikke nærmere bestemte initiativer, der skal sikre mere bæredygtig flytransport.

   

Børn: Minimumsnormeringer og midlertidigt tilskud til fattige børn

 • En ny regering vil indføre lovbundne minimumsnormeringer, der skal være fuldt indfaset i 2025. Samtidig skal der uddannes mere pædagogisk personale.
   

 • Man vil afsætte 250-300 millioner kroner årligt til et midlertidigt, kontant børnetilskud til familier med børn fra 0-14 år i familier, der er omfattet af kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen.
   

 • Der skal nedsættes en ydelseskommission, som får op til 12 måneder til fremlægge anbefalinger til et nyt kontanthjælpssystem. Når de nye ændringer i ydelserne vedtages, stopper det midlertidige børnetilskud.

   

Økonomi: Øget arbejdsudbud, arveafgift og 10 milliarder til velfærd

 • I aftaleteksten står der, at det skal sikres, at der om fire år er skabt et større økonomisk råderum samtidig med, at uligheden og fattigdom er reduceret.
   

 • Der skaffes ny finansiering på op imod 10 milliarder kroner i 2025 til øget velfærd, så man ikke blot dækker det demografiske træk, men også styrker velfærden.
   

 • Man vil gennemføre såkaldte målrettede skattestigninger, eksempelvis vil man tilbagerulle lempelsen arveafgiften for virksomhedsarvinger.
   

 • Topskatten må ikke sænkes og det sociale sikkerhedsnet må ikke forringes.
   

 • For at sikre at kritisk infrastruktur vedbliver at være ejet af fællesskabet vil en ny regering igangsætte et arbejde for at definere, hvor staten i dag ejer kritisk infrastruktur.
   

 • Beskæftigelsen skal øges - ud over de 90.000, som allerede er sikret de kommende år gennem tidligere reformer. Politiske initiativer, der måtte reducere beskæftigelsen, skal opvejes af af andre tiltag, der øger beskæftigelsen tilsvarende.
   

 • Der skal være balance på de offentlige finanser i 2025 og 2030, og nye udgiftsdrivende forslag skal finansieres på de årlige finanslove.

   

Arbejdsmarked: Udenlandsk arbejdskraft og styrket indsats mod social dumping 

 • Man vil sikre mere kvalificeret udenlandsk arbejdskraft til Danmark. En ny beskæftigelsesminister vil få bemyndigelse til at definere hvilke grupper, der kan rekrutteres i udlandet på baggrund af objektive kriterier for manglen på arbejdskraft inden for bestemte fag. Arbejdskraften skal som minimum være faglært og virksomheden skal leve op danske løn- og arbejdsvilkår. Aftalen indeholder ikke ændringer i den såkaldte beløbsgrænse.
   

 • Der skal være flere engelsksprogede studerende fra resten af Europa inden for de områder, hvor virksomhederne mangler medarbejdere.
   

 • Forbedret arbejdsmiljø gennem flere permanente midler til Arbejdstilsynet og forhøjede erstatninger ved arbejdsskader.
   

 • Fleksibel tilbagetrækning for seniorer.
   

 • Efter en kritisk gennemgang af de store reformer, herunder førtidspensionsreformen, skal der rettes op på de steder, hvor folk er kommet i klemme.
   

 • Styrket indsatsen mod social dumping gennem flere kontroller og skærpe straffe for brugen af illegal arbejdskraft.

   

Integration og indvandrere: Lindholm droppes og børnene skal ud af Sjælsmark 

 • Planerne om at oprette et udrejse udrejsecenter for afviste, kriminelle udlændinge på øen Lindholm droppes.
   

 • Børnefamilierne skal ud af Udrejsecenter Sjælsmark, og der skal oprettes et nyt center kun for børnefamilier, der lever op til anbefalingerne fra Røde Kors og Ombudsmanden.
   

 • Danmark skal igen modtage kvoteflygtninge fra 2020. Allerede i 2019 vil man modtage en mindre gruppe behandlingskrævende flygtninge. Den siddende integrationsminister vil fortsat have ret til at bremse ordningen, hvis det spontane asyltal skulle stige.
   

 • Flere flygtninge skal i arbejde og uddannelse gennem målrettet beskæftigelses- og opkvalificeringsindsats. Flygtninge, som er i arbejde og har været det i mindst to år, skal have få mulighed for at blive, så længe de er i beskæftigelse. Integrationsgrunduddannelsen (IGU) skal videreføres og om muligt styrkes.
   

 • Den planlagte sænkelse af integrationsydelsen annulleres.
   

 • De cirka 70 børn, som er ramt af integrationsvurderingerne fra 2016 hjælpes, så de får tre måneder til at ansøge om familiesammenføring ud fra kriterierne i den nye lovgivning. Der drejer sig om børn som thailandske Mint.
   

 • Internationalt skal Danmark arbejde for et et “mere humant asylsystem”, der “adresserer de bagvedliggende årsager til at mennesker sendes på flugt”. Man vil arbejde for, at der gennemføres et historisk løft af særligt Afrika.

   

Uddannelse: Besparelser, uddannelsesloft og nationale test droppes 

 • Uddannelsesloftet afskaffes.

 • Omprioriteringsbidraget på uddannelse afskaffes, så de årlige besparelser på uddannelse sløjfes. Regeringen vil investere i uddannelse “i takt med at der kan anvises den nødvendige finansiering”.
   

 • De nationale test droppes for folkeskolens mindste klasser, og en ny regering vil nytænke anvendelsen af test. Man vil også give bedre mulighed for en senere skolestart.
   

 • De lukningstruede VUC’er reddes, og man vil sikre større geografisk spredning af uddannelserne.
   

 • Man vil sigte mod at én procent af BNP investeres i forskning.

 

Sundhed: Flere hænder og afgift på tobak 

 • En ny regering vil forhandle en ny sundhedsaftale med fokus på en videreførelse af decentralt sundhedsvæsen.
   

 • Regionerne skal bevares.
   

 • Afgifterne på tobak skal hæves med et ikke nærmere bestemt beløb.
   

 • Kvaliteten og forebyggelsen i sundhedsvæsenet skal styrkes, herunder vilkårene for fødende.
   

 • Der skal uddannes og ansættes mere sundhedsfagligt personale, og arbejdsforholdene skal forbedres, så der bliver mere tid til omsorg i sundhedsvæsenet.
   

 • Der skal iværksættes en målrettet indsats for at sikre flere praktiserende læger i hele landet.
   

 • Man nedsætter et behandlingsråd, der skal skabe et fagligt grundlag for de politiske beslutninger om investeringer i sundhedsvæsenet. Man vil også lave initiativer, der skal skabe større lighed i sundhedsvæsenet.Psykiatri og socialt udsatte: 10 års-plan og gratis psykologhjælp til børn

 • En ny regering vil starte forhandlinger om en 10-års plan for psykiatrien med forpligtende mål om blandt andet at mindske antallet af genindlæggelser, nedbringe ventetiden, skaffe flere sengepladser og øge gennemsnitslevealderen for borgere med psykiske lidelser.
   

 • Man vil indføre gratis psykologhjælp børn og unge på mellem 6-24 årige.
   

 • Der skal tages initiativ til en samtykkebaseret voldtægtslovgivning.
   

 • Forbedret indsats for at nedbringe antallet af hjemløse.
   

 • Mindsker egenbetalingen ved tandpleje og helst gør det helt gratis for de mest socialt udsatte.
   

 • Igangsætter et opgør med kviklån.
   

 • Udbrede fritidspas til udsatte og børn og unge, så flere får mulighed for at deltage i foreningslivet.
   

 • Præcisering af zoneforbud og forbud mod utryghedsskabende lejre, for at beskytte hjemløse, som bor på gaden.
   
   

Kultur: Dansk public Service styrkes i ny aftale

 • En ny regering vil indbyde til politiske drøftelser af en en ny aftale, der kan styrke dansk public service, og få streamingtjenester til ar bidraget mere til danskproduceret indhold.

Sarah Scheer er podcast-redaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Hvad sker der med os pensionister. Det glæder vinks til at se. 🐞🐞🐞

Hvad sker der med os pensionister? Det glæder vi os til at se 🐞🐞🐞