Annonce

Handicap­organisation om frasorterede elever: ”Meget bekymrende”

”Vi hører desværre også om historier, hvor børn med handicap frasorteres på nogle privatskoler,” siger formanden for DH, Thorkild Olesen
Danske Handicaporganisationer kender også til eksempler på, at børn med handicap og diagnoser sorteres fra på nogle privatskoler.

Onsdag udtalte formanden for Foreningen for Forældre til Elever i Fri- og Privatskoler (FFFP), Christiane Schaumburg, til Netavisen Pio, at privatskoler ”sorterer groft i svage elever”.

Organisationen ligger inde med stribevis af eksempler på, hvordan forældre til udfordrede børn overtales til at trække deres barn ud af privatskolen – eller direkte får besked på, at deres barn ikke længere kan fortsætte på privatskolen. Netavisen Pio har torsdag offentliggjort flere af disse konkrete eksempler på udfordrede børn, der frasorteres.

”Vi har ikke et overblik over problemet, men vi hører desværre også om historier, hvor børn med handicap frasorteres på nogle privatskoler. Vi oplever dog også, at for eksempel nogle frie grundskoler er dygtige til at inkludere elever med handicap. Det kan andre skoler lære af,” siger formanden for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, til Netavisen Pio.

Det er selvfølgelig ikke i orden at udskrive en elev alene på grund af elevens handicap

”Institut for Menneskerettigheders rapport viser, at skoler med ressourcestærke forældre med meget uddannelse har færre udadreagerende elever med f.eks. ADHD. Det er bekymrende, hvis det er udtryk for forskelsbehandling. Det er meget bekymrende, hvis der sker et mere eller mindre åbenlyst fravalg af elever med handicap. Det er selvfølgelig ikke i orden at udskrive en elev alene på grund af elevens handicap. Vi må forvente, at skolerne med det stigende statstilskud også sikrer børn med handicap en god skolegang. For os er det vigtigt, at forældre og elever med handicap også har mulighed for at vælge den skole, der passer til barnet og familiens overbevisning,” siger Thorkild Olesen.

Forvaltningsloven bør også gælde frie grundskoler
Danske Handicaporganisationer mener, at forvaltningsloven også bør gælde de frie grundskoler:

”Institut for Menneskerettigheder har foreslået, at reglerne fra forvaltningsloven om partshøring, aktindsigt og begrundelse også skal gælde for de frie grundskoler. På den måde får forældre og børn rettigheder til en mere rimelig behandling. Det støtter vi op om, så de frie grundskoler også tager medansvar for at sikre god uddannelse til unge med handicap,” siger Thorkild Olesen.

Ønsket om rettigheder til forældre og børn på de frie grundskoler findes også hos Foreningen til Forældre til Elever på Fri- og Privatskoler.

”Vi dannede foreningen for godt to år siden, for at give forældre og elever et sted at kunne henvende sig, når man har udfordringer med fri- og privatskoler.  Der var foreninger, der repræsenterede skolelederne og lærerne, men ikke eleverne og forældrene. Vi må desværre konstatere, at eleverne på privat- og friskoler helt grundlæggende mangler rettigheder. Og det kommer især til udtryk, når privatskolerne – af den ene eller anden årsag – ønsker at skille sig af med en elev. Vi ønsker at forældre og elever får samme rettigheder i henhold til Forvaltniongsloven som forældre og elever har i folkeskolen,” siger formanden for Foreningen til Forældre til Elever på Fri- og Privatskoler, Christiane Schaumburg til Netavisen Pio.

Vi må desværre konstatere, at eleverne på privat- og friskoler helt grundlæggende mangler rettigheder

Institut for Menneskerettigheder (IMR) udgav i juni en undersøgelse, der dokumenterer, at lettere handicappede børn i privat- og friskoler er særligt udsat for skoleskift. Undersøgelsen er lavet i samarbejde med VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

”En højere andel af børn med handicap skifter fra frie grundskoler til folkeskoler end øvrige børn. Børn med handicap, der går på en fri grundskole, har 31 % øget risiko for et skoleskift til en folkeskole set i forhold til klassekammerater uden et handicap. For børn med handicap i

folkeskolen er den øgede risiko 16 % for et skoleskifte til en fri grundskole,” hedder det konkluderende i rapporten.

 

Anbefaler ny klageadgang

IMR-rapporten kommer med en række anbefalinger til, hvordan man sikrer handicappede børns rettigheder på de frie grundskoler bedre.

Her er anbefalingerne:

  • At Undervisningsministeriet tager initiativ til at sætte forvaltningslovens regler om aktindsigt, partshøring og begrundelse eller regler svarende til disse i kraft for de frie grundskoler.
  • At der på privat- og friskoleområdet etableres klageadgang i sager om specialpædagogisk bistand i lighed med, hvad der gælder på folkeskoleområdet.
  • At Folketinget indfører en pligt til rimelig tilpasning på uddannelsesområdet i loven om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap.
  • At Undervisningsministeriet sikrer et tilsyn med, om de frie grundskoler efterlever forbuddet mod diskrimination på grund af handicap, herunder i udskrivningssager, og generelt sikrer børn med handicaps ret til inkluderende uddannelse.
  • At Undervisningsministeriet sikrer, at et inkluderende undervisningsmiljø for børn med handicap bliver et element i undervisningsmiljøvurderinger, jf. undervisningsmiljølovens §§ 6 og 7, og at Dansk Center for Undervisningsmiljø forpligtes til aktivt at føre tilsyn med, om de frie grundskoler tilvejebringer og opretholder et inkluderende undervisningsmiljø for børn med handicap.

Andreas Rasch-Christensen, forsknings- og udviklingschef ved professionshøjskolen VIA University College, mener, at det kan være tid at se på, om privatskoleområdet også skal påtage sig deres del af inklusions-opgaven:

”Når der nu er en bevægelse fra folkeskolen mod privat- og friskolerne – en tendens, som ser ud til at fortsætte – vil det være relevant at se på, om ikke også de frie grundskoler i langt højere grad skal understøtte inklusionen. Men i givet fald skal der selvfølgelig følge de nødvendige ressourcer med,” siger Rasch-Christensen til Netavisen Pio.

Fakta
I Danmark går 17 % af grundskolebørnene på en fri grundskole. De frie grundskoler har modsat folkeskolen frihed til at sammensætte deres elever og bestemmer derfor selv, hvilke elever de optager og udskriver. De frie grundskolers virke er nedskrevet i friskoleloven, der ikke indeholder nogen nærmere regulering af børn og forældres retlige relation til skolerne, herunder rettigheder for børn ved indskrivning og udskrivning på en fri grundskole.

Kilde: Rapporten "Børn med handicap på frie grundskoler", udgivet af Institut for Menneskerettigheder, IMR, juni 2018.

Opdateres med kommentar fra Danmarks Private Skoler.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet