Redegørelse: Ministre svigtet af embedsmænd

Redegørelsen om forløbet omkring det manglende lovgrundlag for aflivning af samtlige mink afslører alvorlige svigt på embedsmandsniveau
Regeringens ministre blev i udtalt grad svigtet af en række embedsmænd i sagen om det manglende lovgrundlag for aflivning af samtlige mink i Danmark.

Det fremgår med stor tydelighed af Redegørelse for forløbet vedrørende manglende hjemmel til at udvide den hidtidige indsats med aflivning af mink til hele landet", som Miljø- og Fødevareministeriet offentliggjore onsdag.

Det fremgår således, at  nu tidligere fødevareminister Mogens Jensen først lørdag eftermiddag orienteres af sine embedsmænd om, at der ikke er lovhjemmel til, hvad regeringen onsdag aften fortæller til befolkningen og landets minkavlere: Nemlig at samtlige danske mink skal aflivet, inklusive raske mink uden for sikkerhedszonerne.

Det fremgår af redegørelsen, at regeringen forud for belutningen om aflivning af samtlige mink i Danmark ikke orienteres om drøftelser på embedsmandsniveau om hjemmelsgrundlaget.

End ikke op til pressemødet onsdag 4. november kl. 16.00, hvor offentligheden får besked om den forestående aflivning af alle mink i Danmark, bliver daværende fødevareminister Mogens Jensen - eller andre ministre - orienteret om embedsmændenes drøftelser om muligt manglende lovgrundlag.

Mogens Jensen udstyres med et talepapir og et ”Pressenotat: Beslutning om nedslagning af alle mink” op til pressemødet. Men ingen af delene fortæller ministeren om, at embedsmændene drøfter om der rent faktisk eksisterer et tilstrækkeligt lovgrundlag.

“Det fremgår ikke af disse sager (Talepapir og pressenotat, red.), at der på embedsmandsniveau pågår drøftelser om hjemmelsgrundlaget for at udvide den hidtidige indsats med aflivning af mink til hele landet,” erkendes det i redegørelsen.

Panik kort før pressemøde

Det fremgår af redegørelsen, at der opstår noget i retning af panik lige op til pressemødet onsdag kl. 16.

Fødevarestyrelsen gør - via Miljø- og Fødevareministeriet - over for Justitsministeriet opmærksom på, at styrelsen ikke mener, at der er hjemmel til at slå alle mink ned i Danmark i den gældende lovgivning:

"(....) - kort før pressemødet kl. 16.00 sender Miljø- og Fødevareministeriet en mail til Justitsministeriet, hvoraf det fremgår, at Fødevarestyrelsen ønsker en kontakt til Justitsministeriet, fordi styrelsen ikke mener, at hjemlen kanudbredes til hele landet. Justitsministeriet besvarer umiddelbart herefter mailen og angiver en kontaktperson."

Fødevarestyrelsens opfattelse når ikke frem til regeringens ministre før pressemødet eller i dagene efter

Fødevarestyrelsens opfattelse når ikke frem til regeringens ministre før pressemødet eller i dagene efter. Ingen af regeringens nærmeste topembedsmænd gør ministre i regeringen opmærksom på Fødevarestyrelsens opfattelse.

Intense drøfter blandt topembedsmænd

Det fremgår videre af redegørelsen, at Fødevareministeriets departementschef Henrik Studsgaard om aftenen den 4. november deltager “i drøftelserne om hjemmelsgrundlaget for at udvide den hidtidige indsats med aflivning af mink til hele landet, herunder på et møde med Fødevarestyrelsens direktion.”

Senere samme aften “tilkendegiver Miljø- og Fødevareministeriet over for Justitsministeriet, at det er Fødevarestyrelsens vurdering, at der ikke er hjemmel til aflivning af alle mink i § 30 i lov om hold af dyr, hvilket Miljø- og Fødevareministeriet kan tilslutte sig.”

Helt vitale oplysninger, men fødevareminister Mogens Jensen eller den øvrige regering bliver stadig ikke orienteret

Helt vitale oplysninger, men fødevareminister Mogens Jensen eller den øvrige regering bliver stadig ikke orienteret.

Torsdag den 5. november tilslutter Justitsministeriet sig vurderingen fra Miljø- og Fødevareministeriet.

“Efter drøftelser med Miljø- og Fødevareministeriet torsdag den 5. november ved middagstid tilkendegiver Justitsministeriet først på eftermiddagen, at ministeriet ikke har grundlag for at tilsidesætte Miljø- og Fødevareministeriets og Fødevarestyrelsens vurdering.”

Men stadig får hverken fødevareministeren, sundhedsministeren, justitsministeren, erhvervsministeren eller andre ministre i S-regeringen noget at vide om det manglende lovgrundlag.

Torsdag eftermiddag går Miljø- og Fødevareministeriet i gang med at udarbejde et egentligt lovudkast, der skal skaffe den fornødne lovhjemmel til aflivningen af samtlige mink.

Men stadig får ingen ministre noget at vide

Men stadig får ingen ministre noget at vide.

Rigspolitiet får fredag formiddag besked om, at “der pågår drøftelser mellem relevante ministerier om, hvorvidt de eksisterende “regler indeholdt hjemmel til at aflive mink uden for smittezonerne. Den 5. november tidligt på eftermiddagen modtager Rigspolitiet telefoniskorientering fra Justitsministeriet om, at der ikke er hjemmel til at aflive mink uden for smittezonerne, og at der arbejdes på et hastelovforslag, der vil skulle skabe denne hjemmel.”

Men igen: Regeringens ministre får intet at vide om manglende lovhjemmel.

Lørdag den 7. november bliver Statsministeriet telefonisk varslet af Miljø- og Fødevareministeriet om et hastelovforslag om midlertidigt forbud mod mink, herunder med hjemmel til at slå mink ned i hele landet samt med hjemmel til ekspropriation, fremgår det af redegørelsen.

Statsministeriet beder i den forbindelse Miljø- og Fødevareministeriet om at udarbejde en notits om hastelovforslaget, der kan sendes til Folketinget, og tage ordførerkontakter med henblik på opbakning til indhold og proces således, at statsministeren kan sende et brev om hastelovforslaget til Folketingets formand den efterfølgende dag, fremgår det af redegørelsen.

Men ingen orienterer hverken statsminister Mette Frederiksen eller Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen

Miljø- og Fødevareministeriet oplyser også, at der lørdag vil blive taget kontakt til partiernes ordførere. Men ingen orienterer hverken statsminister Mette Frederiksen eller Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen.

“Statsministeren og Statsministeriets departementschef orienteres ikke om det telefoniske varsel fra Miljø- og Fødevareministeriet,” hedder det således i redegørelsen.  

Mogens Jensens orienteres lørdag eftermiddag

Først lørdag eftermiddag - tre døgn efter befolkningen og landets minkavlere får beskeden om, at minkerhvervet i Danmark de facto lukkes helt ned - orienteres fødevareminister Mogens Jensen om den manglende lovhjemmel.

Først forelægges Mogens Jensen en orienteringssag om strategien for aflivning af mink:

“Lørdag den 7. november midt på eftermiddagen forelægges fødevareministeren en orienteringssag om ”aflivningsstrategi for mink og brev til minkavlerne”, som ministeren godkender kort efter.

 

Lørdag den 7. november midt på eftermiddagen forelægges fødevareministeren en orienteringssag

Stadig midt på lørdag eftermiddag sker det så:

Mogens Jensen forelægges en sag med tilhørende talepinde til brug for kontakt til alle partiers relevante ordførere vedrørende fremsættelse af lovforslag til hastebehandling ”med henblik på at få vedtaget hjemmel til at aflive mink uden for de zoner, der er omfattet af den eksisterende aflivning med hjemmel i Lov om Hold af Dyr”.

Redegørelsen nævner intet om, at fødevareministeren her midt på eftermiddagen lørdag af topembedsmænd bliver briefet om, at den sag han lige har fået forelagt er af vital og afgørende betydning.

Søndag formiddag bliver fødevareminister Mogens Jensen forelagt en sag om en notits til Statsministeriet med henblik på, at statsministeren kan sende et brev til Folketingets formand og søge tilslutning til, at der tirsdag den 10. november fremsættes forslag til lov om aflivning af mink uden for de etablerede sikkerhedszoner med henblik på hastebehandling.

Af notitsen fremgår det, at der ikke vurderes at være hjemmel i lov om hold af dyr til at påbyde aflivning af raske dyr uden for de i henhold til loven etablerede beskyttelseszoner:

"For at udføre regeringens beslutning om aflivning af alle mink i Danmark fremsættes der et lovforslag med henblik på at indføre et midlertidigt forbud mod erhvervsmæssigt hold af mink og ildere i Danmark og etablere hjemmel til aflivning og bortskaffelse af mink og ildere i Danmark, herunder aflivning af raske mink uden for de i forvejen etablerede beskyttelseszoner," hedder det i redegørelsen.

Der lægges samtidig op til at indføre en bemyndigelse til ved bekendtgørelse at fastsætte regler om øvrige former for kompensation og erstatning.

Tidligt søndag eftermiddag oversendes notitsudkastet fra Miljø- og Fødevareministeriet til Statsministeriet. Fødevareministeren godkender herefter endeligt sagen først på aftenen.

Fødevareministeren kontakter søndag formiddag og eftermiddag alle partiers relevante ordførere.

Der er løbende kontakt, hedder det i redegørelsen, mellem Statsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet, hvor Statsministeriet følger op på fremdriften i fødevareministerens dialog med ordførerne.

Presseomtale søndag eftermiddag

Det fremgår ikke tydeligt af redegørelsen, hvornår statsministeren mere præcist får oplysning om, at der ikke eksisterer lovgrundlag for at aflive samtlige mink. Statsminister Mette Frederiksen har selv tidligere flere gange oplyst, at hun først får besked “søndag”.

I redegørelsen står alene, at der er presseomtale af det manglende lovgrundlag søndag eftermiddag - og at statsministeren forelægges notits om det manglende lovgrundlag søndag aften:

“Søndag eftermiddag er der presseomtale af, at regeringen ikke har hjemmel i lovgivningen til at aflive mink uden for smittezonerne med henvisning til det lovforslag, der på daværende tidspunkt forventedes fremsat om tirsdagen.”

Og:

Statsministeren forelægges om aftenen en notits om hastelovforslaget

“Statsministeren forelægges om aftenen en notits om hastelovforslaget, der er godkendt i Miljø- og Fødevareministeriet, Finansministeriet og Justitsministeriet.“

SF har ikke tillid til departementschef

Fødevareministeriets departementschef, Henrik Studsgaard, bør også gå af. Det siger SF's formand, Pia Olsen Dyhr, efter at have læst fødevareministerens redegørelse.

Efter at have læst redegørelsen har jeg ikke tillid til Henrik Studsgaard

“Efter at have læst redegørelsen har jeg ikke tillid til Henrik Studsgaard.”

“Men det er ikke mig, der er minister,” siger Pia Olsen Dyhr til Ritzau ifølge Berlingske - med henvisning til, at Folketingets partier ikke har indflydelse på, hvem der er ansat som departementschef.

SF mener i øvrigt også, at Miljø- og Fødevareministeriet bør opdeles i to selvstændige ministerier.

"Miljø- og Fødevareministeriet bør opdeles i to. Så der er klare skillelinjer. En grøn regering skal have fokus på natur, luftforurening og biodiversitet. De skal ikke hele tiden afstemme det med landbrugets interesser undervejs."

placeholder

 

Opdateret med afsnittet "Panik kort før pressemøde"

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Klokkeklart i redegørelsen siger jo at ministrene intet vidste før søndag aften, hvorefter de tager affære og handler. Hvis V havde været opgaven voksen, var det blevet klaret i fred og ro, men nej..... de blæser på befolkningen, magten er vigtigere. De kan få en lang næse kan de.

Ja utroligt at Venstre ikke har gjort den muntre Corona statsminister opmærksom på at 5 af hendes topministre allerede blev informeret om grundlovsbrud den 1. Oktober. Det burde Venste naturligvis have gjort når hendes egne rådgivere ikke magtede det......

Ja utroligt at Venstre ikke har gjort den muntre Corona statsminister opmærksom på at 5 af hendes topministre allerede blev informeret om grundlovsbrud den 1. Oktober. Det burde Venste naturligvis have gjort når hendes egne rådgivere ikke magtede det......

Helle de forsætter jo med en ulovlig ordre!
Lovgivningen er jo ikke blevet tredie behandlet i folketinget!

Så det er jo i høj grad Mette Frederiksen der blæser på befolkningen, demokratiet og lovgivningen!

Der er så meget i Socialdemokrater nægter at forholde jer til!

Det kom også frem, at hele seks ministre i regeringens coronaudvalg allerede 1. oktober havde en sag på bordet med et bilag, hvor det klart og tydeligt stod, at det ville være ulovligt at kræve raske mink uden for smittezonerne aflivet, som det siden blev tilfældet.

Det drejer sig om sundhedsminister Magnus Heunicke, justitsminister Nick Hækkerup, finansminister Nicolai Wammen, erhvervsminister Simon Kollerup, udenrigsminister Jeppe Kofod og kulturminister Joy Mogensen.

Svigtet af embedsmænd;-)

Pio Pio måske i skulle have en ny redaktør!

Annonce

Annonce