Annonce

3F-opfordring: Fair politiske løsninger og mindre social ulighed

Forbundsformand, Henning Overgaard, kommer her med en række opfordringer til det nye Folketing og til regeringsforhandlingerne.
Foto: 3F/Joachim Rode
Forbundsformand Henning Overgaard til åbning af 3F's kongres 2022.
Ved valget bakkede vælgerne stærkt op om Socialdemokratiets budskab: Trygt gennem usikre tider. Samtidig bakkede Venstre under valgkampen både op om den danske arbejdsmarkedsmodel og en finansiering af offentlig velfærd, der følger befolkningsudviklingen.

Disse pejlemærker kan blive et stærkt udgangspunkt for brede, afbalancerede og fair politiske løsninger i Folketinget, der baseres på trepartsforhandlinger, når det gælder arbejdsmarkedet.

Den kommende regering og Folketinget skal tackle vigtige og store udfordringer med hensyn til såvel klimaet og grøn omstilling, sikkerhedspolitikken samt den alt for store og voksende sociale ulighed, som kun forstærkes af inflationen og udhuling af reallønnen.

Der er desværre grund til at råbe vagt i gevær over for den sociale ulighed både i forhold til uddannelsestilbud og sundhed, levealder og livskvalitet i seniorårene samt arbejdsvilkår, indtægt, formue og bosætningsmuligheder.

De sociale ghettoer med usynlige, mentale mure og begrænset udsyn til andre befolkningsgrupper findes som bekendt også i velhaverkvarterer.

Fundamentet for velfærd 

Den danske arbejdsmarkedsmodel er dét stærke fundament under et solidarisk og rigt Danmark, som gennem mange, mange årtier har sikret konkurrenceevne i verdensklasse, fleksibilitet og stabil beskæftigelse, vækst, velfærd, velstand og social mobilitet.

Derfor må det nyvalgte Folketing gøre en aktiv indsats for en styrket respekt for og tilslutning til de repræsentative brancheoverenskomster og en øget organisering. Det gælder både blandt virksomhederne og arbejderne.

Det vil sikre mere fair konkurrence på kvalitet, innovation og grøn omstilling i erhvervslivet og mindske den sociale dumping på løn- og arbejdsvilkår og et uacceptabelt ræs mod laveste fællesnævner.

Tillid til og mere frihed for den enkelte dansker er eksempelvis også hårdt tiltrængt,

Usikkerhed med hensyn til lønindtægt og arbejdstimer rammer både den enkelte arbejder og familien, begrænser boligmulighederne markant og skaber utryg opvækst under alt for ringe vilkår for børnene. De atypiske job er ikke frihed for arbejderne, men ansvarsfrihed for arbejdsgiverne.

Tillid til og mere frihed for den enkelte dansker er eksempelvis også hårdt tiltrængt, når det gælder tryghed, opkvalificering og jobsøgning for de ledige. Bureaukratiske snubletråde og kontroltyranni i dagpengesystemet giver både menneskelig frustration og storforbrug af ufrugtbare administrationstimer. Den forhøjede dagpengesats de første tre måneder efter en afskedigelse skal som minimum fastholdes, og uddannelsesrettighederne skal udbygges.

Mindre social ulighed

Politikernes ekspertudvalg analyserede og vurderede tidligere på året de forskellige pensions- og tilbagetrækningsmuligheder, men her har nogle partier desværre valgt at slukke for høreapparatet. Også nogle af de partier, der ellers påberåber sig ”ekspert-vurderinger,” når de skal forsvare og forklare deres politik.

Politikernes ekspertudvalg understregede, at de forskellige tilbagetrækningsordninger, vi har i dag – efterløn, seniorpension, Arne-pension, førtidspension, seniorjob mv. – giver bare en smule balance og retfærdighed, når man ser på den voldsomme sociale ulighed i pensionsformuer, sundhed og livslængde. De forskellige ordninger hænger dermed sammen og supplerer hinanden.

Tillid til og mere frihed for den enkelte dansker, der eksempelvis har slidt og slæbt i mindst 42 år, er derfor både fair, forsvarlig og forståelig. Et flertal af danskerne støtter ifølge meningsmålinger da også denne ret til tidligere tilbagetrækning, som giver tryghed og sikkerhed.

Kampen for mindre ulighed er også Folketingets forpligtelse i forhold til FN’s 17 verdensmål

Kun en mindre del af de berettigede trækker sig rent faktisk tilbage i et par år på den folkepensionslignende ydelse. Retten giver tvært om tryghed til at fortsætte i job, fordi man nu har frihed til om nødvendigt at trække i nødbremsen – og eventuelt få en snak med arbejdsgiveren om lidt mindre belastende arbejdsopgaver.

Kampen for mindre ulighed er også Folketingets forpligtelse i forhold til FN’s 17 verdensmål, der blev vedtaget af medlemslandene i 2015. Her skal indkomsten for de fattigste 40 procent af hvert lands befolkning stige hurtigere end gennemsnittet.

Sådan er det ikke ligefrem gået her i Danmark, hvor de rigeste ti procent de sidste ti år har haft en realindkomststigning, der er tre gange større, end de 40 procent fattigste.

Derfor bør en målrettet indsats for mindre ulighed også være en både naturlig og forpligtende målsætning for den kommende regering og det nyvalgte Folketing.

Brede, stærke skuldre 

I 3F har vi på vores kongres for nylig spillet ud med en 2030-plan, der fuldt finansieret vil bidrage til denne udvikling, ved at de bredeste og stærkeste skuldre yder en ekstra skærv til fællesskabet. Til sammenhængskraften. Og til at sikre den sociale mobilitet og bevare vores nationale særkende – tilliden til fællesskabet og hinanden.

Vi tror ikke ét sekund på, at rige og ressourcestærke danskere skærer en skive af deres ofte fleksible arbejdsuger, blot fordi deres bidrag stiger marginalt til fællesskabet.

Efter mange års gentagne skattelettelser foreslår vi en ekstra skat på de dyreste boliger

I betragtning af formueudviklingens stærke afhængighed af skiftende konjunkturer – på blandt andet ejendoms- og værdipapirmarkedet – vil de fleste velhavere såmænd næppe opdage et marginalt højere bidrag til fællesskabet. Alene i løbet af årets første seks måneder har aktionærerne i de børsnoterede danske selskaber således fået over 90 milliarder kroner i udbytte!

Efter mange års gentagne skattelettelser foreslår vi en ekstra skat på de dyreste boliger, en ekstra skat for millionærerne i Danmark og en øget arve-afgift. Og flere medarbejdere til SKAT, så vi kan begrænse plat og snyd.

Brug-og-smid-væk mentaliteten til arbejderne hører ganske enkelt ikke hjemme i Danmark

Vores mål, som vi håber, at et flertal i Folketinget vil bakke op om, er, at vi får råd til at sikre, at ingen bliver efterladt på perronen, hverken lønmæssigt eller med hensyn til de kompetencer, der kræves for at klare sig på arbejdsmarkedet i de kommende år.

Dermed sikrer vi også virksomhederne nemmere adgang til den kvalificerede arbejdskraft, de efterspørger. Det gælder ikke mindst behovet for flere faglærte, der en afgørende forudsætning for, at vi kan gennemføre den ambitiøse grønne omstilling.

Arbejdsgivere, der tager deres ledelsesansvar og ansvar for et sikkert arbejdsmiljø alvorligt, skal også tage skeen i den anden hånd og begrænse nedslidning, arbejdsulykker og ikke mindst dødsulykkerne.

Det er en uanstændig skamplet for det danske arbejdsmarked. Brug-og-smid-væk mentaliteten til arbejderne hører ganske enkelt ikke hjemme i Danmark, ej heller ”ikke-høre-ikke-se” holdningen, som vi i 3F ofte møder hos arbejdsgivere, der henviser til en underentreprenør, når kritisable forhold påvises.

Håndsrækning til ansvarlige

I 3F og fagbevægelsen er vi mere end klar til at bidrage konstruktivt til de brede, ansvarlige løsninger – også i trepartsforhandlinger med arbejdsgiverne og politikerne – der kan fremtidssikre dansk erhvervsliv og samfund.

Plattenslagerne og fuskerne skal mødes med nul-tolerance fra fællesskabet. Omvendt skal de ansvarlige virksomheder - som tager deres ledelsesansvar alvorligt, udstyrer deres ansatte med det danske demokratis varemærke - stemmeret om arbejdsforholdene - og respekterer overenskomsterne og dialogen med de tillidsvalgte - de virksomheder skal have en stærk håndsrækning fra fællesskabet til, at de får løst virksomhedernes udfordringer.

Den nødvendige håndsrækning vil være forskellig fra branche til branche. For små, mellemstore og store virksomheder. For eksport- og hjemmemarkedsorienterede virksomheder osv.

Det kan være flere elever og lærlinge og en stærkere efteruddannelsesindsats for medarbejderne. Investeringer i innovation, robotter, digitalisering og anden ny teknologi. Investeringer i grøn omstilling med genbrug og besparelser i materiale- og energiforbrug.

Hav tillid til de ansvarlige – og mød plattenslagerne med nul-tolerance.

Fællesskabets håndsrækning, tilbud og tillid til virksomheder, medarbejdere og ledige bør tage mest muligt ved lære af erfaringerne fra corona-krisen. Hvor der var klare kriterier for hjælpen: Søg, under ansvar, og få hjælp. Men bliv også hårdt straffet, hvis den efterfølgende, intelligente stikprøvekontrol afslører snyd og plat.

I 3F håber vi, at politikerne er parat til at tænke ud af boksen. Det skal arbejdsgiverne og fagbevægelsen naturligvis også være, når blot de fundamentale pejlemærker er i orden: Så slå ring om velfærdssamfundet og den danske arbejdsmarkedsmodel. Gå til kamp imod den sociale ulighed. Hav tillid til de ansvarlige – og mød plattenslagerne med nul-tolerance.

Det sidste er et godt princip, der ikke bør begrænses til kampen imod banderne og organiseret kriminalitet. For de typer er desværre også i stigende og overraskende omfang aktive på arbejdsmarkedet og i den suspekte, grå del af erhvervslivet.

Henning Overgaard er forbundsformand i Fagforbundet 3F.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Der er nok at tage fat på når erfarne folk melder sig på spillepladen!

I Qatar følger pressen vældig med og sætter forstørrelsesglasset på forhold der lynhurtigt er etableret uden historiske aftaler, fagforeninger og rigdom der skal omsættes i hurtig PR og prestige-projekter.

At danske arbejdere dør af ulykker, nedslidning og arbejde med farlige stoffer hvis indhold først erkendes skæbnesvangert sent, ja, det er i vm-hadet totalt negligeret de sidste 4-5 år.

Focus på Qatar har reduceret danske forhold til petitesser, men alligevel skæbnesvangre for mange danske familier.

Hvordan forbundsformanden forholder sig til valgkampens store emne om ligeløn og manglen på sygeplejersker, sosuer, lærere og pædagoger kunne have været interessant at vide?

Den danske model er perfekt for 3F, men når det drejer sig om omsorgsarbejde og undervisning, der i faglige kampe rammer alt for mange uskyldige på afgørende tidspunkter i deres liv, ja, det må vi nøjes med at gætte os til!

Enhver plejer sine!

Men forbundsformanden siger netop “ Vores mål, som vi håber, at et flertal i Folketinget vil bakke op om, er, at vi får råd til at sikre, at ingen bliver efterladt på perronen, hverken lønmæssigt eller med hensyn til de kompetencer, der kræves for at klare sig på arbejdsmarkedet i de kommende år.”

Er det her at forbundsformanden vil sikre at sygeplejerskerne og sosu’erne ikke “bliver efterladt på perronen, hverken lønmæssigt eller med hensyn til kompetencer”.

Forbundsformanden taler meget om lighed og sammenhængskraft!
Et klogt synspunkt!

Men de seneste tre måneder har inflationen være mere ulighedsskabende end i 40 år!

Hvad er forbundsformandens bud? Løntilbageholdenhed eller?

De kommende CO2 afgifter på landbruget og dermed stor risiko for beskæftigelsen generelt og fødevarepriser med den tunge ende for alvor nedad, ja, det er afgørende spørgsmål som forbundsformanden slet ikke tør forholde sig til!

CO2 afgifter på landbruget bliver den sociale uligheds største udfordrer de næste 5-10 år!

Det bliver megadyrt for fattige at skaffe selv det mest nødvendige.

Og alle de grupper som forbundsformanden har brugt sine skriverier på, vil blive udfordret i en grad som den danske model får særdeles svært ved at kompensere for!

Når først fødevareinflationen er sat i bevægelse spreder den sig til alle sektorer!

Præcist som Putin-inflationen har sat sig overalt i alle sektorer i Danmark!

Rettidig omhu!

Også fra en forbundsformand ville være ønskeligt!

Vi kan ikke styre Putin!

Men forbundsformanden har indflydelse på om vi får CO2 afgifter på landbruget i Danmark!

Hvis han vil have indflydelse!

Manden sover mere i timen end Jacob Ellemann!

Den sidste skulle vælges!

Forbundsformanden sidder trygt og godt!

Indtil CO2 afgifterne smadrer løn og arbejdsvilkår også for 3Fere!

Fair politiske løsninger kræver indput fra faglige ledere, der ved hvordan verden er skruet sammen!

CO2 afgifter på landbruget svarer til at fordoble fødevaremomsen!

Det kommer den danske model ikke til at kunne kompensere!

Den sociale ulighed har allerede en tikkende bombe under sig!

Og den hedder “co2afgifter på landbruget”

Forbundsformanden kan allerede ved en telefonsamtale med Mette Frederiksen i aften stoppe miseren!

Har han modet?

Ellers er der 10 år til ligeløn for sygeplejersker!

Først skal 3Ferne jo kompenseres!

Det tager mindst tre nye overenskomster igennem den danske model!

De 10% s inflation som vi allerede har ramt gør rigtig ondt på 3Fere!

C02 afgifter på landbruget bliver langt værre!

Med lidt held er Putins krig slut i 2023!

Krigen imod klimaet tager mindst 15 år!

Indtil videre sover forbundsformanden!

Den danske model retter op på fortidens synder!

Rettidig omhu forventes af en ægte forbundsformand!

Ring til Mette Frederiksen i aften og stop CO2 afgifterne på landbruget!

En fair politisk løsning!

Et Kanslergadeforlig 2, der vil bringe Danmark ind i det næste århundrede!

Lighedens århundrede!

Bonde/arbejder/ offentligt ansatte århundredet!

Ligeløn. Lige arbejde. Lige velfærd.

Klimaet er helt klart det vigtigeste
men husk også lige at afskaffe 225 timers reglen

Med dit bidrag på kr. 1.000,00 om måneden er du jo med til at redde klimaet, da det vil medføre et mindre forbrug fra dig og dermed et mindre CO2-udslip.

jeg har aldrig fløjet i et fly eller sejlet på et krydstogtskib

men ok det kan gøres meget bedere
stil mig op af en mur og skyd