Annonce

Danmark har fået en ny konge, men den lukkede stil ser ud til at fortsætte

Efter to en halv måned svarer kongehuset på spørgsmål vedrørende den overenskomstlignende aftale mellem Hofmarskallatet og Hoffunktionærforeningen - men kongehuset forbyder Netavisen Pio at referere svarene
Foto: Keld Navntoft, Kongehuset
Kong Frederik og dronning Mary
Danmark oplevede 4. januar et tronskifte. Den hidtidige majestæt, dronning Margrethe, abdicerede efter 52 år på tronen. Danmark fik så en ny majestæt i skikkelse af kong Frederik.

Kong Frederik har benyttet tronskiftet til at annoncere, at der fremover vil være mere åbenhed omkring de gaver, som kongehuset modtager. Der ventes også andre fornyelser. Blandt andet er det historiske system med Kgl. Hofleverandører under overvejelse.

Det har været forventningen, at kong Frederik også ville åbne mere op på andre områder i forhold til offentligheden.

hverken forvaltningsloven eller offentlighedsloven gælder for kongehuset

Hvor kongehuset vil lægge snittet i forhold til åbenhed over for offentligheden, er i princippet op til kongen. For hverken forvaltningsloven eller offentlighedsloven gælder for kongehuset.

Kongehusene i vore nabolande i Sverige og Norge har længe kørt en langt mere åben stil i forhold til offentligheden end det danske kongehus.

Men meget tyder på, at offentligheden ikke skal sætte forventningerne for højt til kong Frederik & Co. Netavisen Pio har således fået konkret indblik i, hvordan kongehuset fortsat virker ganske tillukket i forhold til pressen.

Bad om oplysninger om mulige tvister

Netavisen Pio bad 3. januar kongehuset besvare nogle spørgsmål om den overenskomstlignende aftale, der blev indgået tilbage i 2002 mellem Hofmarskallatet og Hoffunktionærforeningen.

Vi spurgte blandt andet, om aftalen fra 2002 fungerer tilfredsstillende set arbejdsgiversiden - eller om der er brug for en opdatering af aftalen fra 2002.

Vi spurgte også til om, der har været tvister mellem Hofmarskallatet og Hoffunktionærforeningen siden 2002? Og i bekræftende fald: Hvor mange tvister, der har været tale om, og hvad de eventuelle tvister drejede sig om.

21. marts har kongehusets presseafdeling så sendt et svar:

personaleforhold altid betragtes som interne forhold

“Du spørger først, om der er brug for en opdatering af aftalen fra 2002. Til din orientering har Kongehuset i dialog med Hoffunktionærforeningen løbende opdateret hofaftalen siden 2002. Du er ligeledes interesseret i eventuelle ”tvister” i perioden. Her kan vi oplyse, at personaleforhold altid betragtes som interne forhold, vi ikke ønsker at kommentere på. Hertil spørger du, om der har været sager, der er blevet løst via voldgiftsnævnet. Det er ikke tilfældet.”

“Ikke til genstand for omtale”

Så langt så godt. Men så tilføjer presseafdelingen, at svarene fra kongehuset ikke må citeres eller på anden måde refereres:

“Svaret er til din baggrundsorientering og skal ses som afklaring til videre research.”

Kongehusets presseafdeling hugger det for en sikkerheds skyld en ekstra gang ud i runer, at ingen af svarene fra kongehuset må omtales:

Formuleringerne i nærværende mail er således ikke til genstand for omtale

“Formuleringerne i nærværende mail er således ikke til genstand for omtale.”

For omkring tre uger siden ringede presseafdelingen til Netavisen Pio i anledning af spørgsmålene.

Kongehusets presseafdeling ville give en uofficiel briefing, som ikke måtte refereres. Under samtalen ønskede kongehusets presseafdeling at forventningsafstemme med Netavisen Pio i hvilken retning de endelige svar ville gå.

Presseafdelingen bad om, at vi ikke refererede fra telefonsamtalen, og at vi ventede med omtale af den sag, spørgsmålene drejede sig om, til Netavisen Pio modtog endeligt svar på skrift.

Den aftale gik Netavisen Pio med på.

Nu har vi så modtaget det endelige skriftlige svar. Men ganske overraskende anfører kongehusets presseafdeling i det endelige skriftlige svar, at svarene ikke må omtales - ikke må gøres “til genstand for omtale”.

Overenskomst-krav til Kgl. Hofleverandører

I februar spurgte Netavisen Pio kongehusets presseafdeling, hvad kongehuset siger til et forslag fra HK Privat om, at det gøres til et krav, at man kun kan blive udnævnt til en Kgl. Hofleverandør-virksomhed, hvis virksomheden har indgået overenskomst med den overenskomstbærende del af fagbevægelsen.

Svaret fra kongehusets presseafdeling - også modtaget 21. marts - lyder:

“Som bekendt vil der blive taget stilling til den fremtidige ordning vedrørende kongelige hofleverandører. Når der er truffet beslutning herom, vil denne fremgå af Kongehusets hjemmeside. Du kan læse mere om tronskiftets betydning for kongelige protektioner og æreshverv, kongelige hofleverandører, ærestitler og dekorationer på Kongehusets hjemmeside. Vi har derfor ingen kommentarer på dette tidspunkt.”

Svaret er henholdende, men forståeligt. Og minder i sin stil om svar, man i mange journalistiske sammenhænge kan modtage fra et ministerium eller en anden forvaltning.

Men igen lader kongehuset så forstå, at også dette svar ikke må refereres - ellers gøres til genstand for omtale.

Dronning Margrethes lukkede kommunikationsstil ser ud til at fortsætte akkurat som hidtil

Eller sagt på en anden måde: Dronning Margrethes lukkede kommunikationsstil ser ud til at fortsætte akkurat som hidtil. Nu blot med det nye regentpar, kong Frederik og dronning Mary, ved roret.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Denne artikel viser, at argumentet fra mange socialdemokrater om, at modtagelse af ordener er upassende, da tiden er løbet fra det, burde være ugyldigt eller falsk (udtrykt på akademikersprog), eftersom kongehuset ikke ønsker en almen respekterende fremtræden overfor offentligheden.
Hvorfor går parti- og fagbevægelsen meget op i, at der er FH-overenskomster til deres traktementer mv., når bevægelsens spidser tillader sig selv at modtage ordener, udstedt af personale uden FH-overenskomster ved ordens-modtagernes takkeceremoni?