Regeringen og DF er enige om næste års finanslov

Finansloven for 2019 faldet på plads. Der oprettes et nyt udrejsecenter for kriminelle udlændinge på øen Lindholm i Stege Bugt
Så blev Dansk Folkeparti og regeringen enige om finansloven for 2019.

Aftalen betyder blandt andet, at satspuljen afskaffes, at der kommer nye stramninger på udlændingeområdet, og at pensionisterne får et økonomisk løft.

"Det har taget lidt længere tid at komme i mål. Det skyldes, at vi har indgået tre aftaler på én gang," siger  finansminister Kristian Jensen (V).

"En markant stramning af udlændingepolitikken. En pensionsaftale, som sikrer, at 1,1 millioner pensionister får mere ud af pensionen og så en finanslov, som sikrer et velfærdsløft, bedre natur og klima og de afgiftslettelser, som regeringen har lagt op til," siger finansministeren.

Det udskældte udrejsecenter Kærshovedgaard ved Ikast i Vestjylland får færre beboere. I hvert fald oprettes et helt nyt udrejsecenter på øen Lindholm i Stege Bugt. Her skal de udviste kriminelle på tålt ophold, som ikke kan sendes hjem til deres hjemlande, bo. Tilbage i Kærshovedgaard bliver så de udviste asylsøgere, som har nægtet at udrejse frivilligt.

placeholder

Lindholm benyttes i dag af DTU Veterinærinstituttet, der forsker i virusinfektioner hos kvæg og grise. Men DTU rykker nu teltpælene op og overlader øen til de kriminelle udlændinge.

Konservativ glæde

De konservative glæder sig ikke mindst over markante ændringer i tilgangen til kriminelle udlændinge og godt nyt til de danske pensionister:

"Det er klassisk borgerlig politik, at man hjælper de, der har mest brug for det. Vi vil ikke acceptere, at kriminelle udlændinge ødelægger det danske fællesskab, samtidig med at vi skal belønne dem, der har knoklet hele deres liv. Finansloven er spækket med konservative resultater, og jeg er overbevist om, at den bringer Danmark i den rigtige retning," lyder det fra Det Konservative Folkepartis gruppeformand, Anders Johansson.

De konservative glæder sig også over, at der med finanslovsaftalen afsættes midler til oprettelse af fængselspladser i udlandet til udvisningsdømte kriminelle.

Hos Dansk Folkeparti glæder mig sig over et "paradigmeskifte" i udlændingepolitikken og flere penge til de ældre. DF's gruppeformand skriver således på Twitter:

placeholder

"Nu fortæller vi folk fra dag ét, at de skal ikke indstille sig på at være i Danmark resten af deres liv. De får alene midlertidigt husly, indtil de skal hjem igen og hjælpe med genopbygningen der," siger Peter Skaarup om det såkaldte paradigmeskifte.

Om den ændrede udlændingepolitik hedder det i finanslovsaftalen:

'En endnu stærkere udlændingepolitik. En ny politik for midlertidigt ophold, loft over familiesammenføringer, etablering af et udrejsecenter på øen Lindholm og markante strafskærpelser for udviste kriminelle og personer på tålt ophold, der overtræder udlændingeloven'.

Fakta: Her er finanslovsaftalen i hovedpunkter

Her er finanslovsaftalen for 2019 i hovedpunkter på udvalgte områder: 

Udlændinge:
Fra integration til midlertidighed, selvforsørgelse og hjemsendelse

Ophævelse af retskrav på permanent bolig til flygtninge

Familiesammenføringsloft

Valgret og valgbarhed til udlændinge

Øget kontrol – bedre styr på, hvem der er i Danmark

Ny konsekvent kurs over for udlændinge, der er uønskede i Danmark

Udenlandsk finansiering af religiøse trossamfund, foreninger mv.

Tryghed og sikkerhed:

Grænsekontrol fortsætter

Særlig politiindsats og toldindsats mod udrejsende kriminelle

Øget lufthavnskontrol

Uddannelse af fængselsbetjente i Vestdanmark

Styrkelse af SØIKs bekæmpelse af hvidvask

Bedre arbejdsforhold for politibetjente

Specialiserede dyrevelfærdsenheder

Pensionister og seniorer: 

Forbedret rådighedsbeløb for pensionister

Folkepensionen løftes i 2019

Folkepensionen følger lønudviklingen fra 2020 uden fradrag til satspuljen
 
Øget pension for personer, der har pensionsopsparing

Forøgede fradragsgrænser for pensionister med små og mellemstore opsparinger
 
Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet

Mindre modregning ved ægtefællers arbejde

Højere fradrag ved arbejdsindkomst

Seniorpræmie

Arbejdsmarkedet:

Ordnede forhold på arbejdsmarkedet

Styrkelse af politiets indsats på tungvognsområdet

Fælles myndighedsindsats

Sikring af Arbejdstilsynets bevilling

Miljø:

Bedre klima og renere luft

Ren luft i de store byer – miljøzoner up to date

Højere skrotpræmie til gamle dieselbiler

Bedre miljøkontrol med lastbiler

Mere miljøvenlig krydstogtturisme i Østersøen

Overvågning af svovludledning i danske farvande

Nedsættelse af udvalg og pulje til ammoniakreducerende tiltag

Mindre metanudslip fra biogasanlæg

Tilskudsordning til investeringer i nye slagtesvinestalde

Skrotpræmie til gamle brændeovne

Styrkelse af klimavenlig adfærd gennem mærkningsordninger mm.

Analyse til forbedrede opgørelser af CO2-optag i jord og skov

Mere natur i 2030

Grøn naturpulje

Stærkere beskyttelse af de danske kyster

Vrag og anlæg i Erdkehlgraven ved Christiania

Pulje til håndtering af vilde dyr fra cirkus

Dyrenes Vagtcentral

Arbejdsgruppe om sætningsskader som følge af tørke

Kultur:

Styrket dansk kultur

Kultur til børn i Danmark

Fælles historie og kulturarv

Kultur i verdensklasse – for alle danskere

Kunstneriske uddannelser

Bedre biblioteksservice for universiteterne

Vikingeskibsmuseet i Roskilde

REGAN Vest

Nationalmuseets mønt og medaljesamling

Fejring af Dannebrogs 800-års jubilæum

Restaurering af Dybbøl Mølle

Dansk Skoleidræt

National handlingsplan for kulturarv

Danske Taler

Danske computerspil

Øvrige kulturindsatser i hele Danmark

Øvrige initiativer:

Tilskud til vanskeligt stillede ø-kommuner

Udvidet kriminalitetsstatistik

Gastro 2025

Udmøntning af pulje til blinde og stærkt svagsynede

Kortere sagsbehandlingstider

Kilde: Finansministeriet

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce