Annonce

Stort mørketal: Kun hvert tredje voldsoffer anmelder selv forbrydelsen

En stor del af voldsofrene anmelder ikke forbrydelsen til politiet, fordi de ikke tror, at en politianmeldelse vil føre til noget, viser ny rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor
Foto: Keld Navntoft
Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S)
En ny rapport afslører et stort mørketal: Kun en ud af hver tredje voldsoffer anmelder overfaldet til politiet.

Justitsministeriets Forskningskontor har undersøgt omfanget af og årsager til, at borgere undlader at anmelde vold og seksualforbrydelser. Undersøgelsen viser, at en stor del af de personer, der oplever at have været udsat for en voldsforbrydelse, ikke anmelder overgrebet fordi de tror, at en politianmeldelse ikke vil føre til noget.

Justitsminister Mattias Tesfaye (S) finder det vigtigt, at flere får tillid til, at nytter at anmelde en voldsforbrydelse:

Det skal vi da tage alvorligt og gøre noget ved

”I den seneste tid har der været en debat om, hvorvidt der overhovedet er et stort problem med, at ofre ikke anmelder kriminelle handlinger. Men nu viser denne rapport, at to ud af tre voldsofre ikke selv anmelder overfaldet. Mange tror ikke, at en anmeldelse fører til noget. Og så er der også nogle, der undlader at anmelde vold på grund af trusler og frygt for repressalier. Det skal vi da tage alvorligt og gøre noget ved."

"Når vi ønsker at afsætte penge til en markant styrkelse af vores retssystem, handler det blandt andet om at give voldsofrene en bedre oplevelse i mødet med systemet. Hurtigere reaktioner over for de kriminelle. Det skal bygge videre på vores seneste tiltag, der har givet politiet bedre kompetencer til at håndtere sager om for eksempel voldtægt og vold i nære relationer.”

Bygger på offerundersøgelser og interview med politifolk

Med den seneste flerårsaftale for politiets og anklagemyndighedens økonomi (2021-2023) besluttede aftaleparterne (S-regeringen og Dansk Folkeparti, De Radikale, SF, Enhedslisten, De Konservative og Nye Borgerlige), at der skulle gennemføres en undersøgelse af omfanget og årsagerne til, at borgere undlader at anmelde kriminalitet.

Det er den undersøgelse, som justitsminister Mattias Tesfaye nu fremlægger, og som han henviste til, da han og statsminister Mette Frederiksen talte om øget utryghed i samfundet i forbindelse med fremlæggelsen af S-regeringens udspil til en ny bandepakke med 30 forskellige initiativer tirsdag i denne uge

Undersøgelsen er blandt andet baseret på oplysninger fra de årlige offerundersøgelser i 2019-2021, hvori befolkningens udsathed for kriminalitet opgøres ved at undersøge, hvor mange af respondenterne der angiver, at de har været udsat for forskellige former for kriminalitet.

Justitsministeriet understreger i den forbindelse, at det er befolkningens oplevelse af forskellige hændelser, der undersøges, og at disse hændelser ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med den juridiske afgrænsning af kriminalitet.

Undersøgelsen viser blandt andet, at det for vold er 32 procent. af ofrene, der selv har anmeldt hændelsen til politiet, mens den tilsvarende andel er 23 procent for ofre for partnervold.

For ofre, der oplever at have været udsat for psykisk vold, angiver ni procent., at de selv har anmeldt hændelsen til politiet.

For ofre, der oplever at have været udsat for voldtægt eller forsøg herpå, angiver 16 procent, at de selv har anmeldt hændelsen til politiet, mens andelen for øvrige seksuelle krænkelser er 5 procent.

Specialiserede teams oprettet i alle politikredse

Alle politikredse har, oplyser Justitsministeriet, med flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden oprettet specialiserede teams, som skal tage sig af sager om vold i nære relationer, voldtægt, stalking og æresrelaterede forbrydelser.

De specialiserede teams arbejder blandt andet for at optimere sagsgangene i politikredsen, således at politiets møde med forurettede i sager om f.eks. vold i nære relationer og voldtægt bygger på viden om traumereaktioner, ligesom der er fokus på beskyttelsesforanstaltninger.

Desuden er der oprettet et nyt efter- og videreuddannelsestilbud, som er målrettet politiets og anklagemyndighedens sagsbehandling i sager om vold i nære relationer, stalking, voldtægt og æresrelaterede forbrydelser.

På den måde kan flere politibetjente tilegne sig aktuel viden og kompetencer om kompleksiteten i disse sager, de forurettedes traumereaktioner mv., så politiet på den måde får endnu flere specialiserede efterforskere og forebyggelsesmedarbejdere, og fagligheden løftes.

Offer- og vidnepanelet

Tidligere justitsminister Nick Hækkerup (S) nedsatte i december 2021 et offer- og vidnepanel, som er i gang med at undersøge behovet for at styrke ofres og vidners møde med retssystemet.

Offer- og vidnepanelet skal bidrage til, at ofre og vidner føler sig set, hørt og taget alvorligt

Offer- og vidnepanelet skal bidrage til, at ofre og vidner føler sig set, hørt og taget alvorligt og får en tryg og tillidsfuld oplevelse, så mødet med retssystemet bliver så vellykket som muligt, og tilliden til systemet opretholdes.

Et enigt Folketing har pr. 1. marts 2022 udvidet mulighederne for støtte og vejledning til ofre for seksuelle overgreb, så disse nu har ret til en samtale med en bistandsadvokat forud for en eventuel anmeldelse til politiet.

Bistandsadvokaten kan blandt andet oplyse om ofrets muligheder og rettigheder, herunder mulighederne for at politianmelde eller tage kontakt til relevante organisationer, f.eks. Center for Voldtægtsofre.

Fakta om undersøgelsen om anmeldelsestilbøjelighed

Justitsministeriets Forskningskontor udarbejder årligt en offerundersøgelse, der blandt andet ser på anmeldelsestilbøjeligheden blandt ofre. 

Den aktuelle rapport er baseret på oplysninger fra de årlige offerundersøgelser i 2019-2021 samt på interviews med medarbejdere fra politiet, herunder hovedsageligt personer fra de specialiserede teams i politikredsene, der skal håndtere sager om vold i nære relationer, voldtægt, stalking og æresrelaterede forbrydelser.

Baggrunden for undersøgelsen er flerårsaftalen for politiets og anklagemyndighedens økonomi for 2021-2023, hvor aftalepartierne blev enige om, at der i aftaleperioden skulle gennemføres en undersøgelse af omfanget af og årsagerne til, at borgere undlader at anmelde kriminalitet.

Læs hele rapporten her.

Fakta om udvikling i anmeldelsestilbøjelighed fra offerundersøgelserne 

Den seneste offerundersøgelse fra april 2022 viser, at anmeldelsestilbøjelighed på flere områder er faldet. Undersøgelsen viser blandt andet:

  • For tyveri: 41 pct. af ofrene for tyveri angiver, at de selv har anmeldt tyveriet til politiet, eller at politiet har fået kendskab til forholdet på anden vis. Denne andel er statistisk signifikant mindre end andelen i 2020 og i perioden 2012-2020.
  • For indbrud: 73 pct. af indbrudsofrene angiver, at de selv har anmeldt forholdet til politiet, eller at politiet havde fået kendskab til forholdet på anden vis. Dette er en markant mindre andel end i årene forinden. Inkluderes indbrudsforsøg adskiller tilbøjeligheden til at anmelde indbrud og indbrudsforsøg i 2021 sig ikke statistisk signifikant fra hverken 2020 eller perioden 2014-2020.
  • For hærværk varierer anmeldelsestilbøjeligheden i undersøgelsesperioden uden en entydig udviklingstendens set over hele perioden. Der ses dog en tendens til faldende anmeldelsestilbøjelighed de seneste 3 år, og i 2021 er anmeldelsestilbøjeligheden på det laveste niveau, der er målt (38 pct.).
  • For vold varierer anmeldelsestilbøjeligheden over årene, men sammenlignes andelen i 2021 med andelen i 2020 eller i de forudgående 10 år, er der ingen statistisk signifikante forskelle.
  • For psykisk vold adskiller anmeldelsestilbøjeligheden angivet i 2021 sig ikke statistisk signifikant fra 2020 (de eneste målte år).
  • For voldtægt: Her er det angivet, at det grundet få observationer ikke er muligt at undersøge udviklingen i anmeldelsestilbøjelighed.
  • For øvrige seksuelle krænkelser end voldtægt adskiller anmeldelsestilbøjeligheden angivet i 2021 sig hverken fra andelen i 2020 eller i perioden 2019-2020.

Kilde: Justitsministeriet

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Da jeg åbenbart er den første i dag, vil jeg indlede med at høre, om der dog ikke er en admin her på siden, som kan sætte en stopper for alt det spam, der kommer fra Jeppe og Kurt, som har taget helt overhånd, og som kun synes at vokse i omfang med tiden.
Læs bare det første svar og alle svarene ti dette i denne artikel, det skule forklare sagen og gøre det helt klart, at intet andet har virket eller vil virke:

https://piopio.dk/formand-advarer-om-klovnedemokrati-men-vil-ikke-svare-...

På forhånd TAK.

"Læs bare det første svar ..."
Hvorfor ikke læse hvad det er et svar til? Årsag og virkning.

Jeppe Lindholm fremturer i et væk, og helt uprovokeret af artiklerne, med sit 'Det Blå Sv.ndl.rh.ld'.
Og han er samtidig komplet uimodtagelig for sund fornuft:
"
Jeppe Lindholm - 25 august, 2022 - 21:22 - #27229
Præcis den dag Det Blå Svindlerhold stopper med at bedrage den danske befolkning stopper jeg. ikke før. hverken her eller noget andet sted på det her online tåbelighed. Så det er ude af mine hænder. Det er op til Det Blå Svindlerhold".
Så du kan ikke beskylde mig for at være årsag til hvad Jeppe Lindholm skriver!

Skal der være plads til at se tingene fra flere sider, eller er PIO stedet hvor de med 'den rigtige holdning' bekræfter hinanden i at der kun er en sandhed?
.

Det første svar skulle måske have været den første kommentar i stedet (og så derefter svarene til denne).
Og for en god ordens skyld så giver jeg ikke DIG skylden, jeg giver JER skylden. Det gør jeg også klart overfor Jeppe i den samme tråd.

Du spørger: Skal der være plads til at se tingene fra flere sider, eller er PIO stedet hvor de med 'den rigtige holdning' bekræfter hinanden i at der kun er en sandhed?

Jo, for min skyld skal der være plads til alle holdninger, også dem der ikke ligner mine - som f.eks. Jeppes tossede insisteren på at give Ukraine medskyld i, at de blev invaderet af Rusland, hvilket har irriteret mig langt mere end noget, du nogensinde har udtrykt af holdninger, men som der ikke desto mindre også skal være plads til her.

Det er ene og alene den ufattelige mængde spam, som du og Jeppe har leveret i stadigt stigende omfang, jeg ikke gider at se på, og så er jeg ligeglad med, hvor meget I giver hinanden skylden. Det er stadig uholdbart.

Og der er INTET personligt i det. Faktisk sætter jeg stor pris på din tilstedeværelse her (når vi ser bort fra spam).

Herudover vil jeg blot sige, at det er glimrende langt om længe at få kvantificeret mørketallene. Mere viden og oplysning bør også give bedre diskussioner og bedre løsninger.

Det er udmærket at få opgjort mørketallene, og hvad hjælper det så.Vi kender alle tallene på tyverierne i
private hjem, alligevel har dansk politi den ringeste opklarings % i Europa.
Arbejdsgangen inden for kriminaliteten er alt for langsom. Dels kan der gå flere år fra arrestation til
domsfældelse, og yderligere flere år før afsoning. Det ville have meget mere effekt med hurtig sagsbehandling.

Man kan sagtens diskutere, om politiet burde have ressourcerne til i højere grad at efterforske indbrud, cykeltyverier, butikstyverier o.l., men ingen har vel lyst til at diskutere, om vold og voldtægt skal være højere prioriteret, vel?

Hvad angår det andet i dit indlæg, kan du glæde dig over at være velsignet med en fremragende regering, som rent faktisk vil gøre noget ved det.

Ja tænk engang at du skulle være så heldig, hvad? Og det er ene og alene fordi, der er andre end dig, der kan stemme her i landet. Så send gerne en tak til dem :)

Rød front.

Små skridt, Bent. Sjælen skal jo også kunne følge med. Så skal du nok nå frem til sidst.

Rolig nu, jeg kommer aldrig til at stemme på fordelingspartierne da jeg ikke har noget ønske om stagnation.

Annonce