Over halvdelen af landets folkepensionister er fattige

56 procent af landets folkepensionister har en lav indkomst. Ældre Sagen påpeger, at der er sket en polarisering mellem dem med private pensioner og dem uden.
Selvom gruppen af folkepensionister som helhed har en bedre levestandard i dag end folkepensionister havde for 25 år siden, så er der meget stor forskel på, hvor meget den enkelte pensionist har at leve for i dag.

Men, viser tallene, virkeligheden er den, at 56 procent af landets folkepensionister har en lav eller meget lav indkomst at leve for. Det svarer i runde tal til 300.000 pensionister.

300.000 folkepensionister nærmest kun har folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg at leve for

Det viser nye beregninger fra Ældre Sagen baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. Ældre Sagen vil gerne nuancere debatten om pensionisterne vilkår. Organisationen mener, at der har indsneget sig en opfattelse i den offentlige debat om at pensionister sidder godt i det.

”Man kan sige, at det vi kommer frem til, ikke er nyt, men det er med til at nuancere diskussionen om folkepensionisters vilkår. Nemlig at 300.000 folkepensionister nærmest kun har folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg at leve for."

"Det spiller lidt op imod den fremstilling, der har været nogle steder i den offentlige debat, om at pensionister generelt sidder godt i det. Og selvom gruppen af folkepensionister relativt set er blevet bedre stillet, så er der sket en polarisering, hvor mange sidder hårdt i det,” siger Anette Gudum, der er faglig koordinator og økonom i Ældre Sagen til Netavisen Pio.

Det virkelige billede af landets 1,1 millioner folkepensionister er, at det kun er 14 procent, eller knap 160.000, der har så høj indkomst, at de kun får folkepensionens grundbeløb, og det vil sige mere end 332.500 kroner før skat.

Hos Socialdemokratiet er ældreordfører Astrid Krag umiddelbart overrasket over at tallene er så høje, og partiet mener også, at man skylder de fattigste pensionister et svar.

”Med de løsninger der bliver diskuteret, skylder vi at fokusere på dem der har mindst. Men vi er ikke blevet indkaldt til forhandlinger om det, det er regeringen og Dansk Folkeparti, der sidder og forhandler om det her spørgsmål og det der er sluppet ud fra lokalerne er, at det er vældig dyrt.

Derfor har vi også appelleret til, at man i stedet for at lave et bredt løft, hvor man også giver et løft til nogle af de pensionister, der bor i dyre huse på Strandvejen og har kapitalpensioner, i stedet fokuserer på dem der har mindst,” siger hun til Netavisen Pio.

Ingen gaver til børnebørnene

De økonomisk dårligst stillede folkepensionister har kun folkepensionen og eventuelt ældrecheck, samt lidt ATP at leve for. Mens de mest velstillede folkepensionister har høje indkomster fra store private pensionsopsparinger og i en del tilfælde også store formuer.

Og knap 17.000 folkepensionister har så lav en indkomst, at de kommer under den fattigdomsdefinition på under 117.000 kroner om året efter skat, som Danmarks Statistik har fastsat.

”Når man er tvunget til at købe sin nye vinterfrakke i den lokale genbrugsbutik, ikke har råd til gaver til børnebørnene og hele tiden må være på tilbudsjagt efter dagligvarer, så kan det være svært at lægge ører til fordomme om, at folkepensionister lever det glade golfliv på Solkysten med bugnende formuer i pengetanken,” lyder det fra Ældre Sagen.

Løbende regulering og skattereformer har øget uligheden

Ældre Sagen peger også på, at den løbende regulering af overførselsindkomsterne, den såkaldte sats-pulje-regulering, har været med til at øge uligheden. Og det samme har de seneste års skattereformer.

En enlig folkepensionist i dag har op imod 8.000 kroner før skat, mindre om året til sig selv

”Helt konkret betyder sats-puljefinansieringen, at man hvert år regulerer folkepensionen med 0,3 procent mindre end lønudviklingen, og det lyder måske ikke af meget, men set over en længere årrække, så har det betydet at en enlig folkepensionist i dag har op imod 8.000 kroner før skat, mindre om året til sig selv. Det kan godt være, at det ikke lyder af meget, men når man i forvejen har lidt, så kan 700 kroner om måneden godt mærkes,” siger Anette Gudum.

Satspuljen bruges som bekendt til at finansiere en lang række tiltag for de allersvageste, og Ældre Sagen skal dog ikke umiddelbart forvente, at Socialdemokratiet vil afskaffe den finansieringsform.

”Der har vi sagt, at hvis det er ens vej til at sikre flere penge mellem hænderne til pensionisterne, så vil man komme til at fordele pengene ligeligt ud mellem de pensionister der har og dem der har meget lidt. Det synes vi er den forkerte vej at gå. Vi vil heller ikke finansiere et løft af pensionisterne ved at tage pengene fra de allermest socialt udsatte,” siger Astrid Krag.

Den disponible indkomst mellem folkepensionister og de erhvervsaktive er yderligere forstærket

Ældre Sagen peger desuden på, at de seneste års skattereformer, som blandt andet har haft til formål at gøre det mere attraktivt at komme i arbejde, har haft den negative sideeffekt, at den har øget uligheden mellem de erhvervsaktive og pensionisterne – og i særlig grad dem som ikke har indtægter ved siden af folkepensionen.

”Der har der været et politisk fokus på at sænke skatten på arbejde, blandt andet har man hævet beskæftigelsesfradraget, og det betyder, at den disponible indkomst mellem folkepensionister og de erhvervsaktive er yderligere forstærket,” forklarer Anette Gudum.

Hver femte vil stå uden pension

Ældre Sagens notat påpeger, at den samlede gruppe af pensionister generelt vil få det bedre, når årgangene, der har haft arbejdsmarkedspensioner (som blev indført i midten af 80’erne) begynder at gå på pension. Men Anette Gudum advarer om at tro, at det alene løser problemet, med de fattigste pensionister.

”Der er stadig en stor gruppe, op imod hver femte, som ikke har nogen nævneværdig privat pensionsopsparing. Det er enten folk der har været ude for arbejdsmarkedet i en længere periode, for eksempel fordi de har været langtidsledige eller syge, der er selvstændige som ikke har sparet op og så er der dem, som ikke arbejder uden overenskomster med pension, som fortsat vil sidde hårdt i det økonomisk,” siger hun.

Ældre Sagen foreslår derfor, at man lave en obligatorisk pensionsordning for alle – også dem der i kortere eller længere perioder - er på overførselsindkomst.

”Selvom flere pensionister får det bedre, så vil det ske en polarisering mellem dem, der har haft private pensioner og dem som ikke har. Her så vi gerne, at man lavede en form for obligatorisk opsparing, så alle har et rimeligt beløb at af leve af – også i alderdommen.,” slutter Anette Gudum.

Hvis man skruer på nogle knapper her, så har det en effekt et andet sted.

Socialdemokratiet er enige i at der er en opgave, der skal løses. En opgave, som har stået tilbage siden man indførte arbejdsmarkedspensionerne tilbage i 80’erne, mener ældreordføreren.

”Det var blandt andet derfor den tidligere regering nedsatte en pensionskommission, fordi det ikke er helt enkelt. Hvis man skruer på nogle knapper her, så har det en effekt et andet sted. Det ligger ikke helt på den flade, når man ændrer på pensionsreglerne, og derfor nedsatte vi en kommission, som fik til opdrag at kigge på, hvad vi gør med den her restgruppe, som vi ikke fik med, da vi lavede de store arbejdsmarkedspensionsreformer.

Men den nuværende regering lukkede kommissionen og derfor har vi ikke noget konkret politisk forslag på bordet,” slutter Astrid Krag.

David Troels Garby-Holm er redaktør og souschef på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Hvem kan tage en partiflakker/levebrødspolitiker som Astrid Krag alvorl.igt?

..det vil sige, at der bleven "bevidst" kalkuleret, at en "fattig restgruppe" af folkepensionister kom til at eksistere.. ? DET DREJER SIG OM MENNESKER !!! ..jeg er forskrækket over frk Krags iskold- økønomiske formulering ! Hvor kommer vi hen, når "folkevalgte politiker" snakker kun om økonomiske tal og tillader sig kalkulationer ..om at tvinge svage mennesker inde i fattigdoom ?

Hør nu her, det er så lige til, DF lover at hjælpe pensionisterne og skal holdes til ilden med garantier hvis de vil have vores stemmer og vi skal ikke nøjes med afspisninger og uholdbar flommesnak. Vi skal som minimum have indhentet de sidste 23 års udhuling af pensionen, og dertil have stoppet det angivelige tyveri fra staten til satspuljerne om administreres af staten som vinden blæser og tilsyneladende kan misbruges af politikkere og kriminelle som det behager dem.
Tilbagebetal satspuljerne og pensionistskatten, og luk på den måde hullet i pensionsefterslæbet.
Det vil øge omsætningen i landet og hurtigt give pengene tilbage i form af bl.a. stigende omsætning og moms, afgifter på biler, ejendomme og hvad de ellers tjener på.
Fjern også sambeskatningen mellem samboende pensionister hvor to personer får mindre Pro persona end en. Kan ikke se hvad det har med pensionen at gøre, da hver i sær har betalt fuld skat hele livet igennem og derfor har ret til individuel tilbagebetaling.
Man mener at pensionen med tiden vil forsvinde, men hvornår fjerner man så den høje skat vi gennem livet har betalt til netop pensionen, som man allerede er i gang med at udhule?

Folkepensionen er uhørlig lav. En frækhed uden lige at spise nogen af med den.
Et grundbeløb på 6.237 FØR skat. Plus pensionstillæg,der for ENLIGE er 6.728 FØR skat. For gifte 3.333 FØR skat. Eller man kan sige 12.965 FØR skat for ENLIGE og 9.570 FØR skat for gifte. Folkepension afhænger af f.e.x ægtefælles indkomst,m.m Samlet årsindkomst for to pensionister må ikke overstige 142,800,- FØR skat. ÆLDRECHECKEN FRAFALDER hvis man er gift eller samlevende..... Jamen "hurra da for det"....og sådan kunne man blive ved og ved og ved med at finde regler der udover SKATTEN udhuler den egentlige pension.Og det reelle rådighedsbeløb den enkelte pensionist har.Der er klart at folk der IKKE har manglet noget hele livet sagtens kan eksistere for de nævnte beløb. Men,HVAD med dem der aldrig har ejet en krone udover til dagen og vejen ???? De kan ikke eksistere for pensionsbeløbene. Huslejen i sig selv kan omtrent ikke betales med beløbet. Og der er også sat regler op for at kunne modtage e.v.t boligstøtte. I høj grad på tide at folkepensionen reguleres OP. Ikke bare med 25 øre FØR skat,men et klækkeligt beløb der gør det værdigt at være pensionist. Og hvorfor skal en e.v.t ægtefælle eller samlevers indtægt modregnes ens pension ? Det har ikke noget med værdighed at gøre. Folk er vel selvstændige individer der har ret til en indkomst uafhængig af nogen ?

Endelig nogen som ser hvilke skammelige okonomiske forhold der bydes folkepensionister i dette land, tænk hvis der bare var 500.000 pensionister som ville ytre sig offentligt om derres forhold, måske kunne de gå sammen med krav om at bedre forholdene, det ville være kæmpe magtfaktor og ville formentlig få stolen til at vakle under fruen i statsministeriet. Særligt urimeligt, er den asocale sambeskatning, som for mig har betydet tilbage betaling af op til kr. 17.000 nu 2 år i træk, er der nogen som ved hvad Udbetaling Danmark foretager sig? De har adgang til alle oplysninger om borgerne og alligevel udbetaler de store summer i tillæg uden først at undersøge om borgeren har ret til det, det betyder at man som borger aldrig ved hvilke midler der er til rådighed og ikke kan stole på at man har ret til det man får udbetalt. jeg har været 53 år på arbejdsmarkedet og har rigeligt optjent min fulde folkepension, uden at min hustrus forhold skal forringe den.

Der bliver flere og flere virkelig fattige.Forarmede hjemløse og folk uden nogen som helst form for tryghed, eller trivsel som fundament.ULIGHED der er størrer end nogensinde.I årevis går mange rundt, og FRYGTER den dag de når pensionsalderen.Fordi de i årevis forinden, udmærket godt VED de ikke og aldrig vil kunne eksistere for det beløb en folkepension er.Der har for dem aldrig været noget at "spare op af".Kun til dagen og vejen. Kan et såkaldt "velfærdsland" være det bekendt ? Eller er "velfærd" simpelthen bare for de FÅ ? Bliver samfundet generelt bare mere og mere egoistisk ? Karakteriseret ved en rendyrket mig mig mig dyrkelse,og ragen til sig lyst , der overgår alt.Det er i høj grad
"dårlige signaler",og tegn på at have spillet FALLIT,når et samfund har folk uden hjem og bolig,så de må sove på gaden,og dele krummer med duerne ved pølsevognene.Hvordan kan det overhovedet siges eller menes at være spor andet, end tegn på at nogen har det for godt,imens andre har intet..De trækker bare vejret...Folk går bare forbi. Til alle dem der har lidt "indflydelse"..gå UD og se hvad der sker. Gå ud og se, vi ikke er nået længere end til "Den lille pige med svovlstikkerne". Hvem retter op på det ?

Politikerne på Christiansborg og i landets kommuner, skulle tvangsindstilles til at leve for de beløb, som helt UBEMIDLEDE folkepensionister får udbetalt efter skat og modregninger.Det ville kræve en helt særlig form for "kreativitet" at skulle vende hver eneste øre,dag ud dag ind.Det kunne sikkert tage både "glans og glamour" fra enhver på de gyldne taburetter.Og måske livslyst med.

Til alle der taler så meget om TAL..... SE dog på nettet hvad folkepension ER i kroner og ører.Efter skat.En almisse ingen behøver "misunde" nogen.

Gud ved hvad ældresagen laver, hvis ikke de skulle lave et h....... hus i folketinget over forholdene, hvem skulle så, jeg mener individuelt er der ikke meget der hjælper, men at løfte i flok er gammelkendt virkemidler!

Godt at der er mere end penge der giver livet værdi.

Annonce

Annonce