Social eksport fra København skaber problemer i udkanten

En række kommuner oplever at succesfulde unge i beskæftigelse flytter væk, mens personer uden for arbejdsmarkedet flytter til. En ændring af bloktilskuddet kan være en måde at rette op på den geografisk skævhed.
Mange kommuner oplever, at deres succesfulde unge flytter fra kommunen samtidig med, at man den anden vej modtager udsatte grupper. Det er tilfældet for Lolland. Der er således stor forskel på, hvem der flytter fra Lolland, og hvem der kommet til som tilflyttere.

Ser man samlet på de personer, der er fraflyttet og tilflyttet, så har der været en nettofraflytning fra Lolland Kommune af personer i job, mens der har været en nettotilflytning af personer uden for arbejdsmarkedet. Helt præcist har der siden 1990 været en fraflytning på netto 3.614 beskæftigede. Modsat er der netto flyttet 1.360 til, som ikke er beskæftiget i aldersgruppen 23-64 år.

’Importerer’ langt flere udsatte end succesfulde
Opdeler man til- og fraflytningen til Lolland kommune på detaljeret socioøkonomisk status så fremgår det, at Lolland Kommune har modtaget knap 1.000 personer, der er på førtidspension. Samtidig er der tilflyttet over 400 som er arbejdsløse og på kontanthjælp. Omvendt er der fraflyttet omkring 1.800 lønmodtagere som arbejder på højeste niveau.

Ser man på de unge, så er billedet for Lolland heller ikke opløftende. Lolland kommune ’importerer’ langt flere udsatte end succesfulde. Det betyder, at man på Lolland får flere unge uden en kompetencegivende uddannelse og uden beskæftigelse, som samtidig heller ikke er studerende.

En væsentlig forklaring er, at boligpriser ofte er lavere

Der er flere årsager til den store tilflytning af udsatte grupper og personer uden beskæftigelse. En væsentlig forklaring er, at boligpriser ofte er lavere. Dette rokker imidlertid ikke ved, at tilflytningen af udsatte grupper udgør en økonomisk belastning for de kommuner, der modtager personer uden for arbejdsmarkedet. Udviklingen øger forskellene mellem rige og fattige kommuner i Danmark.

Polariseringen mellem landsdele øges
Samtidig tydeliggør udviklingen det faktum, at en del af problemerne for eksempelvis Lolland er, at de stærke flytter væk. Forstærkes tendensen med nettoudvandring af ressourcestærke og tilflytning af udsatte grupper, vil forskellen mellem udkanten og resten af Danmark blive større, og polariseringen mellem landsdelen øges.

Det er en problemstilling, som ikke ser ud til at blive bedre de kommende år. Kontanthjælpsloftet og lavere boligstøtte vil sende endnu flere udsatte borgere fra hovedstadsområdet. Derfor bør man også se på, om de nuværende bloktilskuds-ordninger er tilstrækkelige i forhold til de hårdest ramte kommuner i Danmark.

 
Erik Bjørsted er chefanalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd med speciale i konjunkturvurderinger og konsekvensberegninger af økonomisk politik.
‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Erik Bjørsted er cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og beskæftiger sig primært med makroøkonomiske analyser af dansk og international økonomi. Han er uddannet cand.scient.oecon. fra Københavns Universitet.


placeholder

Annonce